پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در راستای بین‌المللی شدن آموزش عالی ایران: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

بین‌المللی شدن آموزش عالی در ایران تلاشی نو به‌منظور ایجاد تعامل و تبادلات بیشتر در حوزه علم و با جامعه علمی دنیاست. در این جستار پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در ایران در راستای بین‌المللی شدن مورد مداقه قرار گرفت. بدین منظور با 24 صاحب‌نظر و مطلع کلیدی در حوزه آموزش عالی و از بین ذی‌نفعان این عرصه در چهار سطح ذیل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته‌ای انجام پذیرفت: مدیران دانشگاه‌ها، مطلعان کلیدی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری. پس از مراجعه به خبره‌های موضوع و مصاحبه عمیق اکتشافی با نمونه‌های هدفمند که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند و رسیدن به سطح اشباع، داده‌های به‌دست آمده، به روش تحلیل محتوا کدگذاری شد و مقولات اصلی و زیرمقولات بدست آمد و مورد اعتباریابی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در دو بخش پیامدهای مثبت و منفی شامل 5 مقوله اصلی و 32 زیر مقوله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Internationalization and Using Farsi as the Only Language of Instruction in Iran’s Higher Education System: Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Nasrin Asgharzadeh 1
  • Abasalt Khorasani 2
  • Maghsood Farasatkhah 3
1 PhD student in Higher Education, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor of Shahid Beheshti University
3 Associate Professor, Institute of Higher Education Research and Planning
چکیده [English]

As one of the challenges of higher education is internationalization, Iran tries to take the first steps in it, to have more interaction and communication with scholars and universities in the world. Since according to the article 15 of the Constitution of Islamic Republic of Iran, the official language and script of Iran, the lingua franca of its people, is Persian (Farsi) the current paper tried to find the consequences of internationalization and using Farsi as the only language of instruction in higher education of Iran. It is a qualitative descriptive study using qualitative content analysis of interviews with 24 scholars and key informants of higher education in Iran. The sampling method is purposive using a snowball sampling technique. Interviews continued to get saturation. Then contents of the interviews were analyzed using open coding and axial coding method to get categories. Finding showed there are positive and negative consequences of using Farsi as the language of instruction in Iran. The consequences are in 5 categories and 32 subcategories. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language of instruction
  • Internationalization
  • Iran’s Higher education System
 
محمدپور، احمد. (1389). ضد روش: منطق و طرح در روش شناسی کیفی. تهران: جامعه شناسان.
هومن، حیدر علی (1385).راهنمای عملی پژوهش‌های کیفی.تهران: سمت.
Altbach, P., Reisberg, L., & Rumbley, L. (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Educatuion. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cutural Organization.
Bamgbose, A. (2001). World Englishes and Globalisation. World Englishes, 20(3), 357.
Brenn-White, M., & Faethe, E. (2013). English-Taught Master's Programs in Europe: A 2013 Update. New York: Institute of International Education.
British Council. (2014). English as a medium of instruction-a growing global phenomenon: phase1. Retrieved from www.britishcouncil.org/education/ihe
Doiz, A., Lasagabaster, D., & Sierra, J. (2013a). Enlgish-Medium Instruction at Universities: Global Challenges: Multilingual Matters.
Doiz, A., Lasagabaster, D., & Sierra, J. (2013b). Globalisation, internationalisation, multilingualism and linguistic strains in higher education. Studies in Higher Education, 38(9), 1407–1421. doi:10.1080/03075079.2011.642349
Erkan Arkin, I. (2013). English-medium Instruction in Higher Education: A Case Study in a Turkish University Context (Ph.D.). Gazimaguse, North Cyprus.
Graddol, D. (1997). The Future of English: A guide to forcasting the popularity of the English language in the 21st century: The English Company (UK) Ltd.
Hénard, F., Diamond, L., & Roseveare, D. (2012). Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Managegment and Institutional Practice. New York: OECD Higher Education Programme.
Jahani Asl, M. N. (2007). A Democratic Alternative Education System for Iran: An Historical and Critical Education (M.A. Thesis). Simon Fraser University, Vancouver, Canada. Retrieved from http://ir.lib.sfu.ca/handle/1892/9305
Kirkpatrick, A. (2011a). Internationalization or Englishization: Medium of Instruction in Today's Universities.
Kirkpatrick, A. (2011b). Internationalization or Englishization? Medium of Instruction in Today’s Universities. Centre for Governance and Citizenship Working Paper Series 2011/003. Hong Kong: Institute of Education.
Knagg, J. (Ed.) 2013. EMI within a Global Context- Towards a British Council Perspective: British Council.
Knight, J. (2008). Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization. Rotterdam: Sense Publishers.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. American Journal of Evaluation, 15(2), 179–192. doi:10.1177/109821409401500207
Paige & Michael, R. (2005). Internationalization of Higher Education: Performance Assessment and Indicators. Retrieved from http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/journal/no5/08.pdf
Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (Fourth edition). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
Sehoole, C., & Wit, H. de. (2014). The Regionalisation, Internationalisation, and Globalisation of African Higher Education. International Journal of African Higher Education, 1(1), 217–241. doi:10.6017/ijahe.v1i1.5648