بررسی و مقایسه‌ی مؤلفه‌های کارآفرینی در بین دانش‌آموزان سال آخر مدارس متوسطه و هنرستان (دوره دوم) شهرستان دلفان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه پیام نور دلفان

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی مؤلفه‌های کارآفرینی در بین دانش‌آموزان سال آخر مدارس متوسطه و هنرستان (دوره‌ی دوم) شهرستان دلفان در سال تحصیلی94-1393 بود. روش پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان سال آخر شاخه نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش است. که به ترتیب برابر با 548، 240 و 125 بوده و متناسب با آزمون کوکران، به ترتیب تعداد 109، 51 و 36 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری برای هر یک از مراکز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس نظریه (مک کله لند، 1963) و (هولت، 2002)، استفاده شد. این ابزار شاخص‌های انگیزه پیشرفت، استقلال‌طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک‌پذیری، کنترل درونی، تحمل ابهام، تیم کاری و آینده‌نگری را در بر می‌گیرد. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه، روایی محتوایی آن با نظرخواهی از اساتید مورد تأئید قرار گرفت. علاوه بر آن به‌منظور برآورد همسانی درونی بین سؤال‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (آنوا) با بررسی فرضیه‌های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین مؤلفه‌های کارآفرینی در دانش‌آموزان سه شاخه تحصیلی مشاهده شد و کمترین تفاوت مرتبط با مؤلفه‌های کارآفرینی مربوط به دانش‌آموزان شاخه‌های نظری و فنی و حرفه‌ای بوده است بدین‌صورت که دانش‌آموزان در این دو شاخه از لحاظ مؤلفه‌های ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی، تیم کاری و آینده‌نگری با یکدیگر تفاوت معناداری داشته‌اند ولی در مؤلفه‌های انگیزه پیشرفت، گرایش به خلاقیت، کنترل درونی و تحمل ابهام با یکدیگر تفاوت معناداری نداشته‌اند. در نهایت می‌توان اذعان داشت که بیشترین سطح تفاوت مربوط به شاخه‌ی کار و دانش بوده که همین شاخه نیز بالاترین سطح نمره‌ی مربوط به مؤلفه‌های کارآفرینی را در میان دانش‌آموزان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Comparison of Entrepreneurship Factors among Senior Students of High School in Delfan

نویسندگان [English]

  • Yousef Mirzaeian kalvari 1
  • Masoud Sharifi 2
1 PhD student in Educational Psychology, Lecturer at Payame Noor Delfan University
2 Assistant Professor Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present study aims at comparing the entrepreneurship factors among the fourth grade high school students in Delfan in the academic year of 1393- 94. The research method is descriptive and the research population includes all senior high school students in theoretical (n=548) technical and professional (n=240) and applied (n=125) disciplines.  According to the chorines test, the numbers of 109, 51, and 36 were respectively selected for the research sample out of each center through simple random sampling. To collect the data researcher made questionnaires based on McClelland (1963) and Holt (2002) were used.The instruments include the scales of motivation to progress, independence, and tendency to creativity risk taking, in eternal control, ambiguity tolerance, team work, and foresight. The content validity of the questionnaire was affirmed by experts. In addition to estimate the internal consistency among the questions, Chronbachs’alpha was used. The results were analyzed through one way analysis of variance (ANOVA). Findings indicated that there is a significant difference between the entrepreneurship factors among the students of the three disciplines. The least difference belonged to the students in the theoretical and technical and professional branches, and there was significant difference between the students of these two branches in the factors of risk taking, independence, team work and foresight but there was not a significant difference in factors of motivation to progress, tendency to creativity, internal controls and ambiguity tolerance. The highest level of difference belonged to the applied branch. Also this branch had the highest score of the entrepreneurship factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • the students of theoretical
  • applied
  • and technical and professional disciplines
احمد پور داریانی،محمود و مقیمی، سید محمد (1392). مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
احمدپور داریانی، عزیزی، محمود (1388). کارآفرینی. موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.
بدری، احسان. لیاقتدار، محمد جواد؛ عابدی، محمدرضا و جعفری، ابراهیم (1391). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. سایت جهاد دانشگاهی WWW.SID.IR.
ذبیحی، محمدرضا و مقدسی، علیرضا (1393). کارآفرینی از تئوری تا عمل. مشهد: نشر جهان فردا.
روئین، حسین. علیزاده، رحمت؛ فرجی نجار کلایی، علی (1387)، بررسی میزان ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. همایش ملی کارآفرینی؛ فرهنگ و جامعه (با تأکید بر تربیت و تکنسین)، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رودهن، چهارم اردیبهشت 87.
جدی کامبیز، زارعی یکتا محمد رضا (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت‌های متوسط و کوچک. نشریه توسعه کارآفرینی، شماره اول پاییز 1387.
حسینی خواه، علی (1387). می‌توان کارآفرینی را آموزش داد. اولین همایش کارآفرینی، تهران.
صمدی، پروین. شیرزادی. اصفهانی، هما (1386). بررسی رابطه جوسازمانی مدرسه باروحیه کارآفرینی. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 16، سال پنجم، تابستان 86.
عزیزی، محمد (1389). بررسی و مقایسه زمینه‌های بروز پرورش کارآفرینی در دانشجویان شهید بهشتی. طرح تحقیقاتی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
فکور، بهمن، حاجی حسینی، حجت اله (3871). کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه‌های ایران. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری.
کلانتری، صمد، ربانی، رسول، و هزارجریبی، جعفر (1392). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات. نامه علوم اجتماعی، شماره 28. !
 
Block, Z. & Stumpf, S.A. (1992). Entrepreneurship education research:Experience and challenge. In D.L. Sexton & J.D. Kasarda (Eds), The state of the art of entrepreneurship (pp. 17-45). Boston: PWS-Kent Publishing.
Carlke, T. (2001). “The knowledge economy”, Education + Training, Vol. 43, Nos. 415, pp.189-196.
Stevenson H. and Gumbert DE, (1985). “The Heart of entrepreneurship”, Harvard   Business Review, No 2 March/April pp85-94.
Stevenson, H. H. and Jaarillo, J.C (1990). “A Paradigm of Entrepreneurship, Entrepreneurial Management”, Strategic Management Journal, 11, 17- 27.
Stigilitz N.E. (1999). Public Policy for a knowledge Economy, Department of trade and industry, London.
Yang, Jen-Te (2004), “Job-related knowledge sharing: Comparative case studies, Journal of knowledge Management, Vol.8,No.3,pp.118-126
Brooke R. Envick, Margaret Langford, (2003). St. Mary's University.
Chek Pit, C. (2002). Entrepreneurial Characteristics among Secondary School Students in the Federal Territory, M.S. Dissertation, University Kebangsaan Malaysia, available at: http://usasbe.org/knowledge/proceedings/