بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت بلندمدت (ادامه تحصیل): مورد معلمان ابتدایی استان تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری رشته علوم تربیتی دانشگاه آموزگاری، پداگوژی تاجیکستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مشخص کردن عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزش­های ضمن خدمت بلندمدت و میزان تاثیر این عوامل از دیدگاه معلمین، مدیران، مدرسان و متخصصان است. در پژوهش حاضر محقق در پی پاسخ به سئوالات زیر است: الف. عوامل موثر بر بهبود کیفیت دوره­های ضمن خدمت بلندمدت کدام‌اند؟ ب. هریک از این عوامل مرکب از چه شاخص­هایی است؟ ج. چه تفاوتی بین نگرش­های معلمان، مدیران، مدرسان و متخصصان درخصوص عوامل و شاخص­ها وجود دارد؟ نمونه پژوهش، 600 نفر از معلمان، مدیران، مدرسان و متخصصان بود که به روش نمونه­گیری تصادفی، طبقه­ای متناسب با حجم جامعه انتخاب و پرسشنامه­ای شامل 86 سئوال بر روی آن­ها اجرا گردید. از این گروه تعداد 537 پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. بعد از گردآوری داده­ها همبستگی هر ماده با نمرۀ کل محاسبه گردید و تمام سوال­ها دارای همبستگی بالا معنادار بوده و ضریب آلفای کرانباخ برای مجموعه 86 ماده­ای برابر با 986/0 گردید. برای بررسی داده­های تحقیق از روش، تحقیق عاملی و جهت جوابگویی به سوال سوم از تحلیل واریانس یک­راهه استفاده گردید. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف، توسعه­ای از نظر داده­ها کمی و از نظر ماهیت زمینه­یابی مقطعی است. مقدار کفایت نمونه­برداری (KMO) برابر971/ 0و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. بر پایۀ روش تحلیل مولفه­های اصلی و چرخشی به شیوه واریماکس با توجه به ماتریس عاملی، نمودار اسکری و درصد واریانس تعیین شده از مجموعه 86 سئوال 6 عامل استخراج گردید. این 6 عامل بر روی هم 4/61 درصد کل واریانس متغیرها را پوشش می­دهد که سهم عامل یکم با 21 سئوال و ارزش ویژه در حدود 587/39 درصد کل واریانس متغیرها را توجیه می­کند. یافته­ها نشان دادند که عوامل موثر در کیفیت دوره­های آموزش ضمن خدمت بلندمدت به ترتیب اولویت عبارتنداز: بودجــه و زمـان، محتوای آموزشی، تجربه و تسلط علمی مدرس، انگیزه و تلاش دانشجو، محیط آموزشی، مدیریت و رهبری دوره. هم­چنین مقایسۀ نظرات چهار گروه شرکت­کننده در پژوهش نشان داد که بین نظرات مدرسان با گروه­های معلمان و متخصصان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Elements on the Quality Improvement of long Term (persue studies) in- service courses for Primary Teachers

نویسنده [English]

 • Maryam Shebak
PhD in Educational Sciences, Tajik University of Pedagogy
چکیده [English]

The Effective Elements on the Quality Improvement of long Term (persue studies) in- service courses for Primary Teachers. Thus, the following research tends to specify the effective factors that help in the improvement of long term OJT classes from the view point of teachers, managers, instructors, and experts. The researcher seeks to assure the following questions: 1-What effective factors contribute to the improvement of long term OJT courses? 2-What indicators do each one of factors has? 3-What are the differences among the views of teachers, managers, instructors and experts regarding the factors and their indicators? To carry out this research a sample of 600 teachers, managers, instructors and experts were randomly selected. A questionnaire consisting of 86 items were developed and distributed among the sample. About 537 questionnaires were completed and analyzed. The Cora Bach's Alpha coefficient that was for a collection of 86 items as equal to 986. To analyze the data, the one -way variance analysis was used in order to answer the third question. The present research method is developed in term of objective and quantities in view of data and cross-sectional from quality point of view. The sufficient amount of sampling (KMO) as equal to 0.971 and the significance of Kroit Barlett characteristics indicated the availability to a good condition to implement one-way variance analysis. Based on an analytical approach for the main rotating components by using Varimax method and given matrix, Scray's diagram and the percentage of appointed variance, only 6 factors out of 86 series of it were extracted. These six factors altogether cover totally 61.4% of the whole variances of variable the first factor of which shares 21 questions. The special value accounts for 39.587% of total variance that belong to variables. A simple structure of factors has produced these results. The first factor of with its 21 clauses represents the effects that budget and time have, with a mean value of 39.587. The second factor with its 22 clauses the training contents with mean value of 4.780. The third factor with mean value of 3.174.The forth factor with its 15 clauses the stimulation and effort of a student with a mean value of 1.911. The fifth factor with 10 clauses the training environment with a mean value of 1.701 and the six factors with its three clauses the management and leadership of training courses with a mean value of 1.659. Lastly, one-way variance test was used in this study to compare the opinions expressed by the four groups who participated in it. The result showed that there is a significant differences between opinions expressed by third group (the teachers) and those expressed by first and forth group (teachers and experts). The total average of third more than average of all other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • in – service
 • in
 • service teachers
 • long term in
 • service (persue studies)
 • Effective Elements
 1. ابراهیم‌آبادی، فرهاد. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مناطق اصفهان و کردستان بر اساس نظریۀ تعدیل‌یافتۀ انتظار، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی ص، 165.
 2. بازرگان، عباس (1380). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: انتشارات سمت.
 3. تری، اندرسون و فتی، الومی (1385). یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل. (ترجمۀ عشرت زمانی و سید امین عظیمی). تهران: موسسه فناوری اطلاعات آموزشی مدارس.
 4. خورشیدی، عباس. قریشی، حمیدرضا. (1381). راهنمای تدوین رساله و پایان‌نامۀ تحصیلی. تهران: انتشارات یسطرون.
 5. حالتی املشی، احمد.(1385). لزوم آموزش معلمان قبل از ورود به مدرسه و بعد از ورود به مدرسه. پایان نامۀ فوق لیسانس. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. ص 108.
 6. دسلر، گری. (1378). مبانی مدیریت منابع انسانی. (ترجمۀ علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پ‍ژوهش‌های فرهنگی.
 7. دعایی، حبیب‌الله. (1374). مدیریت منابع انسانی، (نگرش کاربردی). موسسه انتشارات دانشگاه مشهد.
 8. سیف، علی اکبر. (1385). روا‌نشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش) (ویرایش پنجم) تهران: آگاه
 9. شیمونف، ال. دولان. رندال، واس شولز.(1377). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. ترجمۀ صائبی و طوسی. مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 10. صباغیان، زهرا. (1381). اصول و مبانی آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهید بهشتی.
 11. فتحی واجارگاه، کوروش.(1376). درآمدی بر برنامه‌ریزی آموزش ضمن‌خدمت، نشر سرآمد کاوش. 164صفحه.
 12. فتحی واجارگاه، کورش. (1383). درآمدی بر برنامه‌ریزی آموزش ضمن‌خدمت کارکنان. تهران، موسسۀ انتشارات سرآمدکاوش.
 13. فتحی واجارگاه، کورش. (1383).برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. چاپ 5.تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی (سمت)
 14. کافمن، راجر و هرمن، جری. (1387). برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (بازاندیشی، بازسازی ساختارها، بازآفرینی). (ترجمۀ فریده مشایخ و عباس بازرگا ن). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
 15. گروه مشاوران یونسکو. (1370) فرایند برنامه‌ریزی آموزشی، (چاپ دوم)، ترجمه فریده مشایخ. تهران: انتشارات مدرسه
 16. گرایلی، اکبر. (1388). بررسی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت معلمان شهر تهران. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکدۀ روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی، ص 190.
 17. گلاور جان ای-وبرونیک راجر اچ. (بی تا) (ترجمه کمال خرازی،1385). روان‌شناسی تربیتی، اصول وکاربرد آن. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 18. محمدپوران مقدم، رضا. (1385). بررسی رابطۀ فرآیند آموزش (نیازسنجی، محتوا، ارزاشیابی) دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت با اثربخشی آن‌ها از نظر دبیرستان‌های پسرانۀ شهر بجنورد. پایان-نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 19. میرزامحمدی، مصطفی و قاضی زاده، محمدحسن. (1387). بررسی نگرش معلمان در زمینۀ عوامل موثر بر گرایش آن‌ها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت. اندیشه‌های نوین تربیتی، ص208 .
 20. معیری، محمد طاهر. (1364). مسایل آموزش و پرورش ایران. تهران: امیرکبیر.
 21. ملائی نژاد، اعظم. (1387). مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم کشورهای انگلستان، فرانسه، مالزی و ژاپن. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی،7 (26)، 35- 61
 22. هومن، حیدر علی. (1370). استنباط آماری در پژوهش رفتاری تهران، چاپخانۀ دیبا، 1370،ص 280.
 23. Cimer, Sabiha Odabasi; Cakir, Ilknur; Cimer, Atilla. (Feb2010). Teachers' Views on the Effectiveness of In-Service Courses on the New Curriculum in Turkey EJ877212 Journal Articles; Reports–Evaluative, European Journal of Teacher Education, v33 n1 p31-41 Feb 2010.
 24. Eisuke Saito, Atsushi Tsukui, Yoshitaka Tanaka. (2008). Problems on Primary School- based in-service training in Vietnam: A case study of Bac Giang Province Science Direct International. Journal of Educational Development 28،89 – 103
 25. Ford، D. (1999) Bottom-lineTraining.Texas: Gulf publishing company.
 26. Muhammed. Saeed. (2000). Initial and In-service Training of School Teachers in F.R. Germany. France and U.K. AMOZISH. Journal of Education and In terdisciplinary Research. Government College of Education. Lowell. Mall. I. ahore.
 27. Pilati Ronaldo, Eduardo Jairo Andrade Borges. (2008). Affective predictors of the effectiveness of training moderated by the cognitive complexity of expected competencies. International Journal of Training & developmen. oxford.
 28. Secer, Zarife.(2010). An Analysis of the Effects of In-Service Teacher Training on Turkish Preschool Teachers' Attitudes towards Inclusion EJ886092, Journal Articles; Reports Evaluative, International Journal of Early Years Education, v18 n1 p43-53.
 29. Vashist V. (2002). Modern methods of elementary School teachers. New Dehl. India: Sarup & SonS
 30. Muhammed.Saeed. (2000). Initial and In-service Training of School Teachers in F.R. Germany. France and U.K. AMOZISH. Journal of Education and In terdisciplinary Research. Government College of Education. Lowell. Mall. I. ahore.