توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، گروه آموزش ابتدایی

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

تجربه گروهی دانشجویان در محیط دانشگاه با مجموعه پیچیده‌ای از تجارب و تعاملات همراه بوده و در صورت سازنده بودن، آثاری همچون توسعه سرمایه انسانی را در پی‌داشته و در غیر این صورت می‌تواند در قالب موانع مشارکت، تعامل آزاد آنان را مسدود  نماید. از جمله این موانع وجود دوگرایی‌هایی می‌باشد که دانشجویان فرهنگ‌ها و قومیت‌ها به دلایل مختلف و از جمله ضعف در احترام نسبت به فرهنگ یکدیگر از هم جدا مانده و از مشارکت اجتماعی و سهیم شدن در تجارب دو جانبه محروم می‌گردند. تحقیق کیفی حاضر به روش قوم‌نگاری در سطوح برنامه درسی پنهان از نظر سیلور و الکساندر و با هدف بررسی وضعیت احترام به تنوع فرهنگی در الف) تعامل دانشجویان با یکدیگر، ب) تعامل دانشجویان با اساتید و ج) محیط و فضا و با مطالعه یکساله برروی 40 نفر از دانشجویان کارشناسی در سه گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه انجام گردیده است. یافته‌های تحقیق که با استفاده از ابزارهای متنوع کیفی شامل اتوبیوگرافی، مشاهده، مصاحبه، یادداشت ‌برداری، ژورنال‌نویسی‌، ضبط صدا، فیلم‌برداری و بررسی مستندات به‌دست آمده‌اند‌، حاکی از آن است که دانشجویان تجارب متفاوتی را در فرایند تحصیل خود در مورد فرهنگ و قومیت­شان به‌دست آورده‌اند که محققان از طریق تحلیل محتوایی آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of Human Resources in Higher Education through Respecting Cultural Diversity of the Students

نویسندگان [English]

 • Alireza Araghiyeh 1
 • Kourosh Fathi Vajargah 2
 • Nader Barzegar 3
 • Saed Moradi 4
1 Faculty member of Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Department of Management and Educational Planning
2 Professor of Shahid Beheshti University
3 Faculty member of Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Department of Primary Education
4 Faculty member of Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Department of Management and Educational Planning
چکیده [English]

Group interaction among students at university is a complex series of experiences that, if productive, may result in human resource development. Otherwise, it might hinder and block their open interactions. Among the obstacles are dichotomies between cultures and ethnicities that are somehow isolated, undervalued and underpresented in the larger society. In this qualitative study, a sample of 40 undergraduate students was approached using ethnography method to investigate hidden curriculum with emphasis on: a) their mutual interactions; b) their interactions with academics; and c) the context of interactions. Data were collected through autobiographies, observations, interviews, note takings, journals, tape recordings, films, and documents analyses. Results showed that students had different experiences during their through interaction with their peers and tutors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human resource
 • higher education
 • cultural diversity
 • ethnography
 1. اعظم آزاده، م. و دهقان دهنوی، آ. (1387). اشتغال دانشجویان‌: رابطه بین شبکه روابط اجتماعی و وضعیت. فصلنامه مسائل اجتماعی ایران‌، سال 16، شماره 63، زمستان. دسترسی از طریق‌: www.SID.ir ، آخرین بازدید:16/3/1390.
 2. توسلی، ق. و یارمحمد، غ. (1381). مناسبات قومی و رابطه آن با تحول هویت جمعی (نمونه مطالعه‌: ایلام)‌. فصلنامه انجمن جامعه شناسی ایران، 4: 25 – 3.
 3. جعفری، م.، شیخاوندی، د. و شریف پور، ح. (1387). رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کرد: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور سقز. فصلنامه مطالعات ملی، 33: 126-97.
 4. خسروی، م. (1387)‌. آموزش چندفرهنگی الزامی برای جهانی شدن آموزش‌. همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها، هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، مازندران، 8 و 9 آبان، ص 50.
 5. دیبا واجاری، ط‌. (1380). بررسی ویژگی‌های شهروند خوب و میزان انطباق برنامه‌های درسی مدارس با این ویژگی‌ها از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد تهران مرکز.
 6. رضایی، ا. و احمدلو، ح. (1384). نقش سرمایه‌های اجتماعی در رابطه بین قومی و هویت ملی: ‌جوانان تبریز و مهاباد. فصلنامه مطالعات ملی،21.
 7. سیلور، ج.، الکساندر، و. و لوئیس، آ. (1380). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غ. خوی نژاد، تهران: به نشر.
 8. شاه حسنی، ش. (1387). تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی و تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی براساس میزان برخورداری آن‌ها از مؤلفه‌های قومی‌، ملی و جهانی شدن‌. همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها، هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، مازندران، 8 و 9 آبان، ص 57.
 9. عسگریان، م. (1385). جایگاه فرهنگ‌های قومی در تربیت شهروندی‌. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی‌، 17: 162 – 133.
 10. فتحی واجارگاه، ک. (1384). کالبدشکافی برنامه درسی تجربه شده‌. مجموعه مقالات قلمرو برنامه درسی در ایران‌، 1384: 105 – 82 .
 11. فتحی واجارگاه، ک. و واحد چوکده، س. (1385). شناسایی آسیب‌های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان‌: نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن‌. فصلنامه علمی پژوهشی
 12. فلیک، ا. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی‌. ترجمه ه. جلیلی. تهران‌: نشر نی‌‌.
 13. فتحی واجارگاه، ک.، عارفی، م. و ترقی جاه، ع. (1388). مطالعه چگونگی شکل‌گیری برنامه درسی برآمدنی با الهام از رویکرد رجیو امیلیا برای کودکان 6 تا8 سال‌. مجله مطالعات تربیتی و روان‌شناسی‌،3: 64 – 41‌.
 14. فتحی واجارگاه، ‌ک.، عارفی، م. و جلیلی نیا، ف. (1389). بررسی برنامه‌های درسی پنهان در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی‌. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی،‌ 1: 118-96.
 15. فکوهی، ن‌. (1381). شکل‌گیری هویتی و الگوهای محلی‌، ملی و جهانی: ‌مطالعه موردی لرستان. ‌جامعه‌شناسی ایران‌، دوره 4: 161 – 127.
 16. گوتک، ج. (1384). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه م. پاک سرشت، چاپ پنجم. تهران‌: انتشارات سمت‌.
 17. مهرمحمدی، م. و دیگران‌. (1381). برنامه درسی‌: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها. چاپ اول. تهران: به نشر‌.
 18. هومن، ح. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. چاپ اول‌. تهران: انتشارات سمت‌‌.
 19. یوسفی، ع. (1380). روابط بین قومی و تأثیرآن بر هویت اقوام در ایران: تحلیلی ثانویه بر داده‌های یک همایش‌. فصلنامه مطالعات ملی، 8 : 42 – 13 .
 20. Banks, J. (2008). The implications of ethnicity for curriculum reform. Available from: http: // www. http://ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_197512_banks.pdf. [Accessed 2008/12/11]
 21. Banks, J. (2010) . Center for Multicultural Education. Available from : http : // faculty . Washington . edu / jbanks . [Accessed 2010 / 5 / 23 ].
 22. Debra, D. (2011). Multiculturalism in higher education: A tool for success. Available from: http: // www.allacademic.com.[ Accessed 2011 / 6 /1].
 23. Fernandez, M. (2010). The responsibility for multicultural education: An ethics of teaching and learning. Available from: http:// www.Scu.edu/ethics . [Accessed 24 may 2010].
 24. Feyisa, D. & Kirstin, F. (2010). Raising the Achievement of Portuguese pupils in British schools: A case study of good practice. Available from: http://www.eric.ed.gov.[Accessed24may 2010].
 25. Giroux, H. (2011). Multiculturalism in higher education: An organizational framework for analysis. Available from: http:// www.eric.gov/ericwebportal/search .[ Accessed 2011 / 6 / 7 ].
 26. Hawkins, K. (2010). Three imperatives: Valuing an anti-bias curriculum, investing in early childhood education and promoting collaborative research. Available from: http: // www.eprints. usq . edu.au . [Accessed 24 may 2010].
 27. Mayring, P. (2000) . Qualitative content Analysis. Available from: http:// www.qualitative – research .net / index / php / fqs / article. [Accessed 2010 / 3 / 29 ].
 28. Mayring, P. (2010). Information. Available from: http: // www. Uni –klu .ac. at/ Pmayring /index . [Accessed 2010 / 3 / 29].
 29. Murphy, S. (2010). Challenges for multicultural education in Japan. Available from: http://www .Scirus.com . [Accessed 3 June 2010].
 30. Nieto, S. (2010). Biography. Available from: http://sonianieto.com [Accessed 2010/ 5 / 23].
 31. Roberts, J., H-Sanders, Tom-Wass, Val (2008). Perceptions of race, ethnicity and culture at two UK medical schools: A qualitative study. Medical Education, Vol. 42, No. 1: 45-52.