ساخت و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی (MAT) دانش‌آموزان سال اول دبیرستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری (روانسنجی)

چکیده

هدف پژوهش حاضر  بررسی توصیفی است و منظور ساخت و هنجاریابی آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان انجام شده است. گروه نمونه به تعداد هزار نفر (500 دختر و 500 پسر) دانش‌آموزان سال اول دبیرستان  شهرستان سنندج است. گروه نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شده و از نظر متغیرهای جنسیت و منطقه و  محل تحصیل همتا گردیدند. ابزار مورد استفاده آزمون محقق ساخته چهار  خرده آزمون تحت عنوان آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی هر کدام 100 سئوال جمعاً با 400 سئوال و با  محتوای چهار خرده آزمون  A ,B ,C ,D با اعتبار 96/0 و 98/0 و 90/0 و 92/0 می­باشد. آزمون از روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصین و اعتبار میانگین خرده آزمون­ها با استفاده از فرمول 20 کودر- ریچاردسون حدود 92/0 می­باشد. سئوال­های آزمون­های مزبور با حدود 250 الی 300 نفر پیش از اجرا  برای هر خرده آزمون اجرا شده و به روش کلی kelly گروه‌های قوی و ضعیف به صورت 27% گروه بالا و 27% گروه پایین  ضریب دشواری و ضریب تمیز سئوال­ها تعین گردیده شد و سئوال­های نامناسب حذف و سؤال­های مناسب جایگزین گردید. یافته‌ها نشان داد عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر بهتر از  پسران است و همچنین سئوالات آزمون­ها با رعایت هدف­های رفتاری و طبقه‌بندی شناختی بلوم سازگار بوده و 22% درصد از سئوالها در سطح آسان با ضریب دشواری P=0/70 و50 درصد سئوالها در سطح متوسط با ضریب دشواری P=0/50 و 18%  درصد سئوالها در سطح دشوار با ضریب دشواری p=0/30 تهیه شده و 10% درصد بقیه در سطح آسان – متوسط تهیه شدند. هنجاریابی(نرم) بر طبق رتبه درصدی با استفاده از نمرات Z و CEEB و AGCT  تهیه گردید. این آزمون به عنوان آزمون پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان از لحاظ اصول روان‌سنجی و سنجش اندازه‌گیری برای ارزشیابی دانش‌آموزان مناسب می‌باشد و می‌تواند مورد استفاده دبیران متوسطه و دانش‌آموزان بعنوان ارزشیابی تشخیصی تکوینی و تراکمی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MAT) Construct and standardize an academic achievement test for Year 1 Mathematics at high schools

نویسندگان [English]

 • Hasan Pashasharifi 1
 • Hamed Nouri 2
1 Associate Professor, Islamic Azad University, Roodehen Branch
2 Master of Measurement (Psychometrics)
چکیده [English]

The purpose of this study was to construct and standardize an academic achievement test for Year 1 Mathematics at high schools. A sample of 1000 students (500 girls, 500 boys) was randomly selected and subjects were matched by sex, region, and educational setting.  Research instrument was a 400-item Moths scale with four subscales developed by the researchers. Reliability of subscales ranged from .90 to .98. Content validity of the scale was satisfactory. The Kelly method was used to modify the instrument by removing inappropriate items. Results indicated that girls had better academic performance than boys.  Items were in congruent with the Bloom taxonomy of cognitive domain. Then, the scale was standardized using percentile ranks. In conclusion, the scale may be used for both summative and formative assessment in high schools to evaluate student's performance on Mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • academic achievement test
 • Mathematics
 • standardizetional
 1. اردبیلی، یوسف (1346). اصول علمی تهیه، ‌اجرا و استاندارد کردن تست. تهران: مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشسرای عالی تهران.
 2. بابلیان، اسماعیل؛ جلیلی، ‌میرزا؛ شهریاری، رضا؛ و مدقالچی، علیرضا (1382). ریاضیات سال اول نظام جدید. تهران: دفتر برنامه‌ریزی کتب درسی.
 3. آناستازی (1379). روان‌آزمایی. ترجمه محمد تقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
 4. بست‌، جان (1367). روش‌های تحقیق در علوم تربیتی. ترجمه حسن پاشا شریفی، و نرگس طالقانی‌، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 5. بهرامی‌، هادی‌ (1372). کاربرد و تشخیص آزمون‌های فرافکنی شخصیت. تهران: انتشارات دانا.
 6. بهفرشاد‌، محمد (1359). روان سنجی. تحول در امتحانات، شماره 17، مردادماه.
 7. پورکاظمی (1368). ریاضیات عمومی. تهران: نشر نی، جلد اول.
 8. گنجی، حمزه (1371). تفاوت‌های فردی کودکان. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 9. دلاور‌، علی (1370). روش‌های آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 10. رمضانی‌، خسرو و غفاری، ابوالفضل (1373). هنجاریابی مقیاس عزت‌نفس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
 11. سیف، علی اکبر (1371). اندازه‌گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. تهران: انتشارات آگاه.
 12. شریفی‌، حسن پاشا (1381). اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی. تهران: انتشارات رشد.
 13. هومن‌، حیدرعلی (1378). اندازه‌گیری روانی و تربیتی و فن تهیه تست. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 14. هومن‌، حیدرعلی (1378). روان‌سنجی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 15. هومن‌، حیدرعلی (1372). استنباط آماری. تهران: نشر دیبا.
 16. مگنوسون (1370). مبانی نظری آزمون‌های روانی. ترجمه محمد تقی براهنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 17. نادری‌، عزت‌ا... و سیف‌نراقی، مریم (1370). سنجش و اندازه‌گیری و بنیادهای تحلیلی ابزارهای آن درعلوم تربیتی و روانشناسی. تهران: انتشارات معین.
 18. Alken, L.R. (1964). Psychological testing and assessment.
 19. Rath, L. Pre- Algebra: A problem – solving approach. Charlese Merrill Publications.
 20. Douglas, B. & Richard, K. Mathematics 1 and 2. Charles Merrill Publications.
 21. Thorndike, R.L. & Hagen, E. (1977). Measurement and evaluation in psychology and education. New York: John Wiley.
 22. Educational measurement. Thorndike.