تأثیر شرکت در دوره‌های آموزش اقدام پژوهی بر مهارت‌های حرفه‌ای دبیران آموزش و پرورش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات شرکت در دوره اقدام پژوهی بر افزایش مهارت‌های حرفه‌ای دبیران منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 صورت گرفته است. به همین منظور نظرات 224 نفر از معلمان و دبیران شرکت کننده در دوره اقدام پژوهی طی سال‌های 86-83 شاغل در مدارس منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران از طریق پرسشنامه محقق ساخته به صورت اتفاقی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ برابر 87% بدست آمده است. روش پژوهش حاضر توصیفی– کاربردی است و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی (محاسبه میانگین، انحراف معیار، درصدها و نسبت‌ها) و آمار استنباطی (آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه) استفاده شده است. مهم­ترین یافته پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اثرات دوره بر افزایش مهارت‌های پرورشی (با میانگین 4/85) و مهارت‌های آموزشی (میانگین 6/84) بسیار مؤثر بوده است و بیشترین تأثیر آموزشی و پرورشی را در بین معلمان با سابقه کاری بین ده تا بیست سال دارد. همچنین معلمانی که در رشته تحصیلی علوم پایه تحصیل کرده­اند، اثربخشی دوره‌ها را نسبت به معلمان سایر رشته‌های تحصیلی (علوم انسانی، فنی و مهندسی و سایر رشته‌ها) بیشتر ارزیابی نموده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of action research courses on professional skills of high school teachers

نویسنده [English]

 • Narges Hasanmoradi
Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The present study examined the effects of Action Research courses on professional skills of teachers in academic year 1386 – 1387 in Tehran. A randomly selected sample of 244 teachers participated in action research courses during 1383-86. Data were collected using a researcher- made questionnaire based on a five-point Likert scale. Results showed that the effects of action research courses were significant on educational skills (M=85/4) and instructional skills (M=84/6). Significant difference was found between teachers with 10-20 years experience and others. Finally teachers with basic sciences background found the courses more effective compared to other participants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Action research
 • teacher education
 • educational evaluation
 1. استرینگر، ارنست، تی. (1378). تحقیق عملی راهنمای مجریان تغییر و تحول. ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 2. استیگلر، جیمز و هیبرت، جیمز (1383). شکاف آموزشی. ترجمه محمدرضا سرکارآرانی و علیرضا مقدم، تهران: انتشارات مدرسه.
 3. پاتریک، جی. و کاستلو، ام. (1385). اقدام پژوهی. ترجمه محمدرضا شادرو، تهران: انتشارات آگاه.
 4. خواجه بهرامی، حسین (1383). شناخت عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه معلمان ماهان کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. عموزاده مهدی و رجبی، ‌هادی (1384). شناسایی عوامل موثر بر گسترش طرح معلم پژوهنده در بین معلمان ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، شهید بهشتی.
 6. متین، نعمت ا... (1383). ضرورت‌ها و نیازهای برنامه معلم پزوهنده. دومین ویژه نامه معلم پژوهنده، شماره 13، آذرماه.
 7. مردیت، گال و همکاران (1383). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران.
 8. Calhoun, Emily (2003). How to use action Research in the self Renewing School. Association for Super Vision and curriculum Development.
 9. Costello, P. J. M. (2006). Action Research in the classroom. London: David Fulton Publishers.
 10. Fullan, M. (2000). Leadership for the twenty – first century: Breaking the bonds of dependency. In the Jossy- Bass (Eds.) Reader on Educational Leadership, San Francisco: Jossey –Bass.
 11. Grundy, S. & Kemmis. S. (1981). Educational action research in Australia: The state of the art (An Overview). Paper Presented at the annual meeting of the Australian Association for Research in Education, pp. 83-97.
 12. Halsall, R. (Eds.) (1998). Teacher Research and School Improvement opening Doors from the Inside. Buckingham: Open University Press.
 13. Hopkins, D. (2002). A teachers Guide to classroom Research. 3rd Ed, Buckingham: Open University press.
 14. Kemmis, S. & McTaggert, R. (1998). The action research planner. Geelong, Victoria, Australia: Deakin University Press.
 15. McNiff, J. & Whitehead. J. (2003). Action Research: Principles and Practice. 2nd Ed., Routledge Falmer.
 16. Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher. Upper Saddle River, NJ.: Merrill/Prentice Hall.
 17. Ohear, A. (1989). Teachers can become qualified in practice. The Guardian, 24 January.
 18. Rose, R. (2002). Teaching as a research-based profession encouraging practitioner research in special education. British Journal of Special Education, 29.