میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد گرمسار

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید رجائی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی میزان مشارکت اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری است که در هر یک از ابعاد تصمیم گیری (آموزشی، اداری، پژوهشی) و با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق شامل 1172 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های منطقه 10 و نمونه مورد مطالعه شامل 280 نفر اعضای هیأت علمی درسال تحصیلی 88-87 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ایی تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن بر اساس فرمول آلفای کرانباخ 94% به دست آمد. برای تحلیل داده‌های تحقیق از مدل‌های آماری  تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه و در نهایت استفاده از آزمون LSD به مقایسه دو به دو میانگین‌ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که بین میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه‌ریزی آموزشی و تصمیم­گیری­های واحدهای دانشگاهی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در تصمیم‌گیری­های آموزشی باعث افزایش تعلق خاطر آن­ها می‌شود. بین میزان مشارکت اعضای هیأت علمی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی­دار مشاهده نگردید. بین میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در تصمیم­گیری­های مربوط به حیطه پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اداری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation of faculty members in planning and decision making processes in university departments

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Azad 1
 • Mohammad Javadipour 2
 • Gholamali Ahmadi 3
1 Garmsar Branch of Azad University
2 Tehran University
3 Shahid Rajaei University
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the extent of participation of faculty members in educational planning and decision making processes in different departments of Islamic Azad University situated in its 10th university zone in academic year 1387-88. A stratified random sample of 280 faculty members participated in the study. Data were collected by a questionnaire developed by the researchers. Results showed no difference between faculty members in terms of participation in educational planning and decision making in different departments. It was found that participation of faculty members in educational decision making had increasing effect on their sense of ownership. There was no difference among academics in terms of demographic variables. No difference was found in participation in planning and decision making in relation to areas of learning and research as well as cultural and administrative issues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • participation
 • planning
 • decision making
 • university
 • faculty
 1. صادقی فرد، ناصر (1382). مدیریت مشارکتی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 2. فرهنگی، علی اکبر و حسینی. سیدحیدر (1378). رهبری و مدیریت در دانشگاه‌ها. فصلنامه دانش و مدیریت، سال دوازدهم، شماره 47.
 3. قلیچ لی، بهروز (1379). مشارکت در سازمان: موانع و رهنمودها. نشریه تدبیر، شماره 105.
 4. گلستان‌ هاشمی، سیدمهدی (1378). نقش مدیریت مشارکتی در فرایند توسعه. نشریه تدبیر، شماره 97.
 5. پور پیرعلی، زهرا (1382). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی.
 6. شرف، زینب (1386). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی درسی.
 7. مصطفوی، فرشته (1382). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی.
 8. مومنی مهموئی، حسین (1383). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی درسی.
 9. Wilner, E. & Goldex, A. (2005). Planning introductory college courses: influences on course planning among U. S. faculty members as cited in www.springerlink.com
 10. Stark-Joan, S. (2008). Planning introductory college courses: Content-context. Kluwer Academic Publishers, Springer Science Business Media. As cited in www.springerlink.com