ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران براساس مدل جان وایلز و جوزف باندی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان براساس مدل وایلز و باندی در مدارس تهران  انجام شد، روش تحقیق زمینه یابی (پیمایشی) بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معلمان مناطق نوزده گانه  شهر تهران به تعداد 28536 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه تعداد 379 نفر برآورد گردید و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی  انتخاب شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با 42 گویه استفاده شد. پایایی سئوال ها به روش محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 89% محاسبه گردید نتایج با استفاده از روش­های آمار توصیفی چون جداول فراوانی، درصد میانگین و آزمون هایt  و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد معلمان راهنما (راهنمایان آموزشی) از دیدگاه مدیران و معلمان در شش بعد بهسازی و آموزش، رشد حرفه ای، روابط انسانی، ارزشیابی، امور اداری و برنامه های درسی ضعیف می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of supervisors’ performance from viewpoint of school principals and teachers

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javadipour 1
 • Ramezanali Mohammadi 2
1 Tehran University
2 Master of Educational Management
چکیده [English]

The present research, aiming evaluation of Educational Supervisors' performance from principals' and teachers' aspect, was performed in Tehran schools based on Wiles and Bandy model. The research method was fielding surveying. Statistical society of this research consisted of principals and teachers of 19 districts of Tehran including 28536 people. Statistical sample estimated 379 persons by sample volume determination table that were chosen by random bunch sampling. A 42 - item researcher made questionnaire was used for data gathering. Questions' persistence was estimated 89% by Kronbach Alpha computation method. The results were analyzed through descriptive statistics methods such as frequency tables, average percentage, T tests and variance analysis. The results showed that guiding teachers' (Educational Supervisors) performance is weak from principals' and teachers' aspect.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supervisors
 • Performance appraisal
 1. اچسون،کیت و مردیت دامینگال (1374)، نظارت و راهنمایی تعلیماتی ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران چاپ اول انتشارات تصویر
 2. باندی، جوزف و جان وایلز (1372)، نظارت در مدیریت، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران، گلچین
 3. بست. جان (1369)، روش های تحقیق در علوم تربیتی، ترجمه پاشا شریف و نرگس طالقانی، انتشارات رشد
 4. پرداختچی، محمد حسن (1373)، نظارت و راهنمایی تعلیماتی (جزوه شماره یک) دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 5. پرداختچی، محمد حسن (1375)، نقش نظارت و راهنمایی آموزشی دربهبود کیفیت آموزسی عمومی، فصل نامه تعلیم و تربیت. شماره 4 تهران
 6. پرداختچی، محمد حسن (1372). منابع اقتدار راهنمایان آموزشی، فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش، سال دوم شماه 8
 7. پرداختچی، محمد حسن (1373)، نقش و کارکرد ارتباطات در سازمان و مدیریت
 8. پیری، رمضان (1374)، بررسی انطباق وضع موجود با میزان آگاهی ها و مهارت های شغلی معلمان راهنما با وضع مطلوب دراستان ایلام، رساله فوق لیسانس. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم
 9. پیتر. اف. الیوا (1379)، نظارت و راهنمای آموزشی در مدارس امروز. ترجمه غلامرضا احمدی. سعیده شهابی.
 10. توسلی. غلام عباس (1374) نظریه های جامعه شناسی، تهران انتشارات. سمت
 11. حسین زاده، احمد. (1375) بررسی و مقایسه انتظارات مدیران آموزشی و آموزگاران ازنقش معلم راهنما . رساله فوق لیسانس. دانشگاه شهید بهشتی
 12. ساکتی، پرویز (1374)، بهینه سازی کیفی نظارت و راهنمایی توام با تعدیل نیروی انسانی در بخش آموزش عمومی (مقاله پژوهشی منتشر نشده) دانشکده علوم تربیتی شهید بهشتی
 13. سلطانی، ایرج (1378)، فرایند عملی نظارت و راهنمایی تعلیماتی به مثابه یک قلمرو حرفه ای، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش سال ششم شماره 24-23
 14. سلطانی تیرانی (1378). فلورا، نهادی کردن نوآوری در سازمان، انتشارات رسا، چاپ اول
 15. سلیمی قربانعلی (1370)، مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم تربیتی. انتشارات بعثت
 16. سلیمانی. نادر (1385)، نظارت و راهنمایی آموزشی، چاپ دوم. انتشارات سنجش
 17. سنجری، احمد رضا (1373)، راهنمای آموزشی معلمان جدید فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش. سال دوم شماره هشتم.
 18. سبحانی‌جو (1377) بررسی تاثیر عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران بر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان در دبیرستان های روزانه شهرستان شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز،
 19. شریفی، حسن و نجفی زند (1371)، روش های آمار در روان شناسی علوم تربیتی، تهران. نشر اشاره
 20. شعاری نژاد، علی اکبر (1352)، راهنمای تعلیماتی، ماهنامه آموزش و پرورش تهران
 21. شعاری نژاد، علی اکبر (1364)، فرهنگ علوم رفتاری. انتشارات امیرکبیر
 22. شیرازی، علی. ( 1373). مدیریت آموزشی، جهاد دانشگاهی. مشهد
 23. طالبی مقدم سعید (1376). بررسی مقایسه انتظارات مدیران و معلمان از کارکردهای نقش معلم راهنما پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی .
 24. علاقه بند. علی (1374)، مبانی نظری واصول مدیریت آموزشی، تهران انتشارات بعثت
 25. علاقه بند. علی (1373) رهبری اثر بخش از راه ارتباط رویاروی میان مدیر وکارکنان، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش دوره سوم شماره یازدهم
 26. عباس زادگان. سیدمحمد و ترکزاده (1379)، نیاز سنجی آموزشی در سازمان ها، تهران
 27. فتحی و اجارگاه.کوروش (1378)، راهنمای نظارت بر معلمان تازه کار. انتشارات تربیت
 28. فرزانگان. صادق. راهنمای تعلیماتی ضرورت اجتناب ناپذیر. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
 29. لی فام . جیمز، م وهوثه (1370)، مدیریت مدارس، مترجم علی نائلی، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
 30. منتظرالظهور فردوس (1380) بررسی نیازهای نظارتی معلمان جدید الاستخدام و میزان پاسخگویی معلمان راهنما به این نیازها رساله کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
 31. میر کمالی. محمد (1373)، رهبری و مدیریت آموزشی چاپ اول. نشر رامین
 32. دلاوری. علی (1369). روش های تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه پیام نور
 33. دیویس.کیت و نیواستورم. جان (1375) رفتار سازمانی مترجم محمد علی طوسی. تهران
 34. رابینز، استیفن (1376). مبانی رفتار سازمانی. مترجمان، علی پارسائیان و محمد اعرابی. دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
 35. نیکنامی. مصطفی (1372). نظارت و راهنمایی تعلیماتی و جایگاه آن در آموزش و پرورش
 36. نیکنامی. مصطفی (1377) نظارت و راهنمایی تعلیماتی، سمت. تهران
 37. وایلز،کیمبل (1376)، مدیریت ورهبری آموزشی، مترجم، محمدعلی طوسی. تهران
 38. هرسی. پال و بلانچارد (1377)، مدیریت رفتار سازمانی. مترجم، علی علاقه بند، تهران
 39. هوی و میسکل (1376). تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی. مترجم سید محمد عباس زادگان
 40. Expert views on clinical supervision: a study based on interviews
 41. Articles Journal of Nursing Management May (1997 ) Severinsson.e. I
 42. Ethical Dimensions of Supervision: the supervisors’ experiences : Supervision Sweden Elisabeth Severinsson University of Oslo, Oslo
 43. Greg Miller. (2003)"Relation ship of Instructional Supervision with teacher,s Guidelines for teacher Evaluation
 44. Journal: Journal of Educational Administration Year( 2000)
 45. Larry. E.Frase. (2004) Refocusing the Purposes of teacher Supervision.
 46. Rnt, Mnsc, Dr ph 1 Borgenhammar, e v.
 47. Pamela Tucker. (2001)"Hlping struggling teachers"Educational Leadership.
 48. Title: Effective instructional leadership: Teachers’ perspectives on how principals promote teaching and learning in schools Author(s): Joseph Blase, Jo Blase
 49. White, mel. Effective superci in the office, the industrial socity
 50. London. (1996)