بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسان دانشکده صدا و سیما

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

: پژوهش حاضر با روش توصیفی- پیمایشی به کشف و اولویت بندی نیاز های آموزشی مدرسان دانشکده صدا وسیما، در سال تحصیلی86- 1385 پرداخته است که د ر چهار گروه آموزشی ارتباطات ، هنر های رسانه ای ، مهندسی رسانه  و دروس عمومی و معارف اسلامی مشغول  به تدریس هستند.با استفاده از تکنیک دلفی وتکنیک تجزیه و تحلیل شغل به مجموعه ای از نیاز های مرتبط با رشد حرفه ای دست یافته شد و پس از پالایش و اولویت بندی آنها ، تعداد47 نیاز در سه حیطه برنامه ریزی درسی ، تدریس و ارزشیابی آموزشی مشخص گردید. ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که سوالات بسته پاسخ بوده و از طیف لیکرت پیروی می کند. مدرسان در پرسشنامه به دو سوال درباره هر یک از نیاز ها پاسخ دادند اول ضرورت یادگیری آن نیاز در حرفه مدرسی و دوم ارزیابی از وضعیت خود .در این تحقیق با الهام از الگوی نیاز سنجی کلاین به بررسی نیاز ها پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدرسان دانشکده صدا وسیما درسال تحصیلی 86-85 می باشد که تعداد آنها75 نفر بوده است. با توجه به در دسترس بودن استادان و همکاری آنها تعداد70 پرسشنامه جمع آوری گردید.دراین تحقیق برای تعیین پایایی  ابزار اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد گیری و میانگین به کاررفته است از تحلیل عامل برا ی دسته بندی نیازها در عوامل کوچکتر و نیز تایید اعتبار ابزار تحقیق استفاده شده و برای مقایسه اولویت های نیازهای آموزشی گروههای آموزشی ازتحلیل پارامتریک آزمون t وابسته و از تحلیل ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شده است. کلیه فعالیت های آماری این تحقیق در نرم افزار ( SPSS) انجام شده است.از نتایج نیاز سنجی می توان گفت که ، با توجه به نیازهای مشترک بین گروه های آموزشی مورد اشاره، مدرسان دانشکده صدا وسیما دراین مقولات  نیاز به آموزش دارند:آشنایی با حیطه های طبقه بندی اهداف (شناختی ، عاطفی و روانی –حرکتی)، کاربرد روش گردش علمی در تدریس ، کاربرد روش نمایشی در تدریس ، آشنایی با فنون کارگاه آموزشی ، آموزش از راه دور، آشنایی با اینترنت ، آشنایی با ویژگی های روان شناختی دانشجویان ، مدیریت کلاس ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و فنون ارزشیابی .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of educational needs related to professional development of the instructors at I.R.I.B college

نویسندگان [English]

 • Mohammadali Mirzabeigi 1
 • Hasan Farahmandkhah 2
1 Faculty member of Tehran University
2 Master student of Tehran University
چکیده [English]

This study has applied descriptive survey research method to explore and prioritize training needs of the instructors of the IRIB College in the academic year 2006-2007.They were teaching in four departments of communications, media arts, media engineering as well as general courses and Islamic knowledge. Applying the Delphi and job analysis techniques, a number of needs related to professional development were identified.  Then, the needs were revised and prioritized, based on which 47 needs in three areas of curriculum planning, teaching, educational evaluation were recognized. Multiple-choice questionnaires designed by the researchers were used to measure the needs based on Likertscale. Instructors answered to two questions on their needs; the first dealing with the necessity of learning that specific need in teaching and the second a self-assessment of their current situation in terms of their qualifications. Inspired by Klein’s need assessment model, this study has examined the needs. The statistical population of this study includes all instructors of IRIBCollege in the academic year 2006-2007, which amounts to 75. As the instructors were available and cooperative, 70 questionnaires were filled in. After collecting the data, appropriate parametric and non-parametric statistical methods were used to analyze it. According to the need assessment carried out, the following needs are found to be the most frequently stated ones by the instructors of IRIB college :Getting to know the various domains in the educational goals  classification (cognitive, affective and psycho-motor), the application of field trip and demonstration methods in teaching- learning ,workshop techniques, distance learning, mastering the internet, getting to know the psychological features of students, class management, assessment of the academic achievement and evaluation techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

 • educational needs assessment
 • higher education
 • professional development of instructors
 1. احمدی ، غلامرضا و بصیری، بتول. (1379) . بررسی نیازهای آموزشی دبیران علوم اجتماعی دوره راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان به منظور تدوین برنامه های ضمن خدمت . فصلنامه دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ،1 (4)، 27-44.
 2. حسینی ، سیدمحمود .(1377). راهبردها وروشهای ارتقاوتوسعه قابلیتها ومهارتهای اعضای هیات علمی دردانشگاههای ایران. درمحسن خلیجی (دبیرسمینار)، مجموعه مقالات سمینارآموزش عالی.تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. حسینی نسب ، داود.(1373). مراکزتوسعه کارایی اعضا هیات علمی دردانشگاهها.تهران : انتشارات موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی.
 4. رووف ، علی .(1379) . جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم.تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم وتربیت.
 5. سرمد ، زهره وبازرگان ، عباس وحجازی ، الهه .(1384). روش های تحقیق در علوم رفتاری.تهران: انتشارات آگاه.
 6. سیف ، علی اکبر.(1382). روش تهیه پژوهشنامه . تهران: انتشارات دوران.
 7. سیف ، علی اکبر .( 1382). اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی . تهران : انتشارات دوران.
 8. شاکری ، لقمان .(1384) . نیاز سنجی آموزشی برای داوطلبین استخدام شغل معلمی در استان آذربایجان غربی به منظور ارایه یک برنامه آموزشی مناسب برای آنان .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.
 9. شعبانی ، حسن .(1371). مهارتهای آموزشی و پرورشی.تهران : سمت.
 10. عارفی ، محبوبه.(1384). برنامه ریزی درسی راهبردی درآموزش عالی.تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.
 11. عباس زادگان ، محمد و ترک زاده ، جعفر.(1379). نیازسنجی آموزشی درسازمانها.تهران: انتشارات انتشار.
 12. فتحی واجارگاه ، کورش و فرمهینی فراهانی ، محسن .(1381). طراحی وتدوین نظام جامع آموزش کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی.تهران: انتشارات شاهد.
 13. فتحی واجارگاه ، کورش .(1382). نیازسنجی آموزشی.تهران: انتشارات آییژ.
 14. قورچیان ، نادرقلی وآراسته ، حمیدرضا و جعفری ، پریوش .(1383). دایرةالمعارف آموزش عالی.تهران: انتشارات بنیاددانشنامه بزرگ فارسی.
 15. کافمن ، راجر و هرمن ، جری .(1374). برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی(ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان). تهران: مدرسه.
 16. کرباسیون ، مصطفی.(1373). بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی و موانع تدریس از نظر مربیان دوره های آموزش روستاییان استان اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.
 17. محمدزاده شریف ، غلامرضا.(1377). بررسی نیازهای آموزشی اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد.
 18. میرزابیگی ،علی (1380) . برنامه ریزی درسی وطرح درس درآموزش رسمی وتربیت نیروی انسانی . تهران : انتشارات یسطرون.
 19. میرزابیگی،علی(1383) .راهنمای برنامه ریزی وبرگزاری کارگاههای آموزشی.تهران: انتشرات تبلور.
 20. میرزامحمدی ، محمدحسن .(1384). بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تهران. فصلنامه اندیشه های نوین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا ، دوره ا،شماره 4،صص67-78.
 21. میلر،دبلیو.آر. ومیلر، ماری.(1380).راهنمای تدریس دردانشگاهها(ترجمه ویداامیری).تهران: انتشارات سمت.(تاریخ انتشاربه زبان اصلی1997).
 22. Goldstein, Irwin L. (1996).Training in Organizations. USA :Thomson Publishing Inc.
 23. Professional development. (2006, February).The Center for comprehensive school reform and improvement at www.centerforcsri.org
 24. Sandford, BrianA. And Mc Caslin, N. L. (2004).Assessment of professional development activitiesinstructional needs and delivery methods of part-time technical and occupational faculty in U.S .Colleges.َ National Research center for career and technical education University of Minnesota at www.eric.ed.gov
 25. Sherry, I. & Mores ,R.(1996).An Assessment of Training Need in The Use of Distance Education for Instruction. Educational Technology Review. NO 5:10-17.
 26. Suarez, T. M.(1996).Needs Assessment Studies .In Lewy (Ed.), International Encyclopedia of Curriculum. Pergamon press.
 27. Taba, H.(1962).Curriculum Development. New York : Brace and World Inc.
 28. Taneja, R.P.(1985).Dictionary of Education .India :An mol Publications.
 29. Teberg ,Ann S.(1999).Identified Professional Development Needs of Teachers in Curriculum Reform. The American Educational Research Association Annual Meeting . Canada: Best Copy Available.
 30. Unesco.(1999). World Conference on Higher Education. French : Original.
 31. Urry, John.(1998).Contemporary Transformations of Time an Space. In Peter Scott (Ed.) . The Globalization of Higher Education. Open University Press.