بررسی تاثیرآموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کار آفرینی دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

آموزش های دانشگاهی باید بتواند با ارائه برنامه های آموزشی مناسب در بروز ویژگیهای مانند استقلال طلبی، ریسک پذیری، خلاقیت، خود باوری و آینده نگری در دانشجویان موثر باشند و تواناییهای بالقوه دانشجویان را شناسایی کند و این توانایی را بین آن ها ایجاد کند که دانش آموختگان به جای جستجوی کار خودشان به عنوان نیروی مولد علاوه بر ایجاد کسب و کار برای خود برای دیگران نیز کار ایجاد کنند. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی آموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی دانشجویان می باشد. برای نیل به این هدف نمونه آماری به حجم 335 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی سال تحصیلی 82 دانشگاه مازندران به روش نمونه گیری طبقه ای-تصادفی به تفکیک دانشکده و جنسیت انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نیاز این تحقیق جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که برنامه های آموزشی دانشگاه زمینه مناسبی در پرورش ویژگی های کارآفرینی دانشجویان فراهم نکرده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه عملکرد برنامه های آموزشی در دانشکده های مختلف نشان دادکه هیچکدام از دانشکده ها عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به سایر دانشکده ها در پرورش روحیه­ی کارآفرینی نداشته است و میزان برخورداری دانشجویان از روحیه ی کارآفرینی در 14 دانشکده مورد مطالعه تفاوت معناداری با هم نداشته است. همچنین نتایج آزمون تی تست برای مقایسه میانگین روحیه­ی کارآفرینی زنان دانشجو و مردان دانشجو نشان داد که بین جنسیت و روحیه­ی کارآفرینی رابطه معناداری وجود نداشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the impact of tertiary education on the development of the spirit of entrepreneurship

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Salehi Omran 1
 • Farkhondeh Rostami 2
1 Faculty member of Mazandaran University
2 Master student of Mazandaran University
چکیده [English]

The main purpose of this survey is that how much the tertiary education has developed the spirit of entrepreneurship in the students of MazandaranUniversity. For this purpose, 335 M.A students were randomly and with respect to gender and faculty selected as participants. The required data were gathered through questionnaire and then analyzed through descriptive and inferential statistics. The results indicate that educational programs of university have contributed nothing to the development of entrepreneurship spirit in students. In the case of comparing the functions of educational programs in different faculties, the results of variance analysis show that no faculty has acted better or worse than the other faculties in the development of entrepreneurship spirit; and there has been no significant difference in the degree of entrepreneurship spirit of students in the 14 case faculties; also in the case of comparing the mean of entrepreneurship spirit in male and female students, the T-test result shows no significant relationship between gender and spirit of
 entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • higher education
 • Entrepreneurship student
 1. احمدپور داریانی، محمود (1379). کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: شرکت پردیس.
 2. احمدپور داریانی، محمود و رضاییان (1377). سیر تکامل کارآفرینی، مفهوم، دیدگاهها، فرایند و آموزش.نشریه مدرس. شماره 60 : 140-123.
 3. احمدی، محمد (1385). نیاز سنجی آموزش کارآفرینی در دانشجویان دوره کارشناسی رشته برق دانشکده فنی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
 4. بدری، احسان (1384). بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برومند نسب،محمد (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه وضعیت اجتماعی –اقتصادی، انگیزه پیشرفت، مخاطره پذیری، جایگاه مهارت خلاقیت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 5. خدمتی توسل، صادق . (1379) بررسی زمینه های بروز پرورش کارآفرینی در دبیرستانهای پسرانه دولتی کارو دانش شهرستان کرج از نظر مدیران، دبیران، و دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
 6. دلاور، علی (1384). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی تهران. انتشارات رشد.
 7. دهقانپور فراشاه، علی( 1381). کارآفرینی و کارآفرینان، تعاریف و ویژگیها ، فصلنامه صنایع شماره 33 : 24-12.
 8. زالی، محمدرضا (1384). بررسی مشخصه های کارآفرینی دانشجویان ، بابلسر، دانشگاه مازندران.
 9. سالازار، میلتو( 1383). مقدمه ای بر کارآفرینی ترجمه سیامک نطاق، سازمان ملی بهره وری ایران.
 10. شیرزادی اصفهانی ،هما (1385). بررسی رابطه جو سازمانی با رو حیه‌ی کارآفرینی در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.
 11. شیرزادی اصفهانی ،هما (1385). بررسی رابطه جو سازمانی با رو حیه‌ی کارآفرینی در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.
 12. عابدی، رحیم (1381) . مروری بر مکاتب فکری کارآفرینی ، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان ویژنامه اقتصاد و مدیریت :172-155.
 13. عزیزی، محمد (1382). بررسی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
 14. گلرد، پروانه (1384) . عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. پژوهش، زنان، شماره 1 : 123-101.
 15. مقیمی،سید محمد(1380) سازمان و مدیریت:رویکرد پژوهشی،تهران، انتشارات ترمه.
 16. هزار جریبی،جعفر(1382). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی-اجتماعی شهر تهران، رساله دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
 17. هزار جریبی، جعفر (1384). توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان» فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 30 : 176-159.
 18. یارایی،علی (1383). بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز.
 19. Elias G. Carayannis, Dan Evans, Mike Hanson.(2003) Outline of key Concepts and Lessons Learned from a Comparative study of Entrepreneurship students in France and the U.S.Technovation 23 p 257-771.
 20. Hisrich R.D. Peters. M.P. (1998), The individual Entrepreneur in Entrepreneurship. Mc Grow- Hill.
 21. Musk, G. (2000). The Educational needs of small business owners. Alokin to the future. Journal of Extension No. 38 p 48-60.
 22. Howard, S.(2004) Developing Entrepreneurial Potential in youth: The Effects of Entrepreneurial Education and Venture Creation, University of South Florida Report , PP 3-17.
 23. Postigo, S. (2002) Entrepreneurship Education in Argentina the case of San Anders University. In Proceedings of the Conference Entitled the Internationalizing in Entrepreneurship Education and training.
 24. Rasheed , H.S.(2000). Developing Entrepreneurial Potential in youth” the effect of Entrepreneurial Education and venture creation, Available at: WWW.coba.usf.edu/Deportments/Management/Facultyl/rasheed/Youth Entrepreneurship.
 25. Raymond, W. S.(2003) The learning need of high Potential Entrepreneur in Latin American. Presented at the international conference on entrepreneurship in Latin American Weinde Lamar, Chip October p 26- 28.
 26. Shan, S. Locke ,E & Collin ,C.(2003) Entrepreneurial motivation .Human resource management Review . Vol,13 pp 257-279.
 27. Surendra K. Kaushik, Shorav Kaushik, Shobha Kaushik. (2006) How higher Education in rural India helps human rights and Entrepreneurship. Journal of Asian Economics. No.17 p 29- 34.
 28. Surendra K. Kaushik, Shorav Kaushik, Shobha Kaushik. (2006) “How higher Education in rural India helps human rights and Entrepreneurship Journal of Asian Economics. No.17 p 29- 34.
 29. Ussman Anamaria (1998) University and Entrepreneurship Development International. Conference Budapest Hungary .July p 13-15.
 30. Vesper, K. (1996) Research on education for Entrepreneurship. Paper presented at the Conference on Research and education in entrepreneurship. Baylor University.