بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه مالایا مالزی

چکیده

روند اوج گیری نقش دانش، نوآوری و فناوری‌های نوین در ایجاد مزیت‌های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان‌ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب و مرکز سیاست‌های راهبردی سازمان‌ها جای گیرد. مدیریت دانش می‌تواند با یکپارچه سازی سرمایه‌های دانش سازمان‌ها در بخش­های مختلف تأثیرگذاری مستقیم بر عملکرد را به همراه داشته باشد. مقاله­ی حاضر از طریق ایجاد یک تئوری مکمل از اقتصادیات، ارتباط بین استراتژی‌های مدیریت دانش (KM) و عملکرد سازمانی را بررسی می‌کند. بخش تجربی کار بر اساس داده‌هایی در زمینه استراتژی‌های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی است که از نمونه‌ای مرکب از 131 شرکت ایرانی انتخابی به شیوه تصادفی بدست آمده است. نتایج مبین سه نوع ارتباط بین استراتژی‌های مدیریت دانش است: غیرمکمل، مکمل متقارن غیرانتقادی و مکمل نامتقارن. از ترکیب استراتژی‌های مدیریت دانش از نوع آشکار و ضمنی یک غیرمکمل بدست می‌آید که در نهایت سطوح بالاتری از عملکرد سازمانی را فراهم می‌آورد. تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که شرکت‌ها از طریق بکارگیری استراتژی‌های برون­گرا یا درون­گرا، از مدیریت دانش بهره می‌برند. با ترکیب استراتژی‌های ضمنی-درون­گرا و آشکار-برون­گرا مدیریت دانش یک رابطه مکمل بوجود می‌آید که بیانگر تأثیرات هم­افزای استراتژی‌های مدیریت دانش بر روی عملکرد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of knowledge management strategy on organizational performance

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Shams Mourkani 1
  • Abdollah Sadeghi 2
1 Assistant Professor
2 PhD student at the University of Malaya Malaysia
چکیده [English]

This paper examined relationship between knowledge management strategies and organizational performance relying on a theory borrowed from economics. The empirical part of the study is based on data on KM strategies and organizational performance collected from a sample of 131 Iranian firms. Results suggested three types of relationship among KM strategies: non-complementary and non-critical symmetric complementary and asymmetrical complementary. Integrating explicit and tacit KM strategies results in a non-complementary one leading to a higher level of organizational performance. Analysis of KM strategies based on KM source showed that companies could benefit from both inward and outward KM strategies. Combining tacit and explicit KM strategies leads to a complementary relationship, which reflects synergistic effects of KM strategies on performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management strategies
  • organizational performance
جعفری، مصطفی (1386). اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و مهندسی مجدد. ماهنامه تدبیر، شماره 167.
رادینگ، آلن (1381). مدیریت دانش. ترجمه محمد حسین لطیفی، تهران: انتشارات سمت.
رضائیان، علی (1384). نقش مدیریت عالی دانش. نشریه تدبیر، شماره 155.
زرگر، محمود (1382). اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات بهینه.
شرکت مشاوران توسعه آینده (1385). مدیریت دانش: مفاهیم، تجربیات و پیاده سازی. تابستان.
گانت، ب. (1385). مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تأثیر متقابل فناوری فنون و انسان. نشریه علوم اطلاع رسانی، دوره 18، شماره‌های 1 و 2.
Amabile, T., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39 (5): 1154–84.
Banker, R.D., Kauffman, R. J. & Morey, R. C. (1990). Measuring gains in operational efficiency from information technology: a study of the Positron deployment at Hardees's Inc. Journal of Management Information Systems, 7 (2): 29–54.
Bierly, P. & Chakrabarti, A. (1996). Generic knowledge strategies in the US Pharmaceutical industry. Strategic Management Journal, 17: 123–35.
Black, S. E. & Lynch, L. M. (2001). How to compete: the impact of workplace practices and information technology on productivity. Review of Economics and Statistics, 83 (3): 434–45.
Bresnahan, T., Brynjolfsson, E. & Lorin, M. H. (2002). Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: firm-level evidence. Quarterly Journal of Economics, 117 (1): 339–76.
Choi, B. & Lee, H. (2003). An empirical investigation of KM styles and their effect on corporate performance. Information & Management, 40: 403–17.
Cohen, W. M. & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35: 128–52.
Deshpande, R., Jarley, U. & Webster, F. (1993). Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis. Journal of Marketing, 57: 23–37.
Drew, S. (1997). From knowledge to action: the impact of benchmarking on organizational performance. Long Range Planning, 30 (3): 427–41.
Ebben, J. J. & Johnson, A.C. (2005). Efficiency, flexibility, or both? Evidence linking strategy to performance in small firms. Strategic Management Journal, 26: 1249–59.
Edgeworth, F.Y. (1981). Mathematical psychics: an essay on the application of mathematics to the moral sciences.London: Kegan Paul.
Edwards, J. S. & Handzic, M. & Carlsson, S. & Nissen, M. (2003). Knowledge management research and practice: visions and directions. Knowledge Management Research, 1 (1): 49–60.
Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17 (Winter Special Issue): 109–22.
Han, J. & Kamber, M. (2001). Data mining: concepts and techniques.San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.
Huang, X.; Sinha, K.K. & Dong, Y. (2004). Complementarities between instore and supply chain technologies in retail operations: an empirical analysis. Working Paper.
Jordan, J. & Jones, P. (1997). Assessing your company’s knowledge management style. Long Range Planning, 30 (3): 392–8.
Keskin, H. (2005). The relationships between explicit and tacit oriented KM strategy, and firm performance. Journal of American Academy of Business, 7 (1): 169–75.
Lee, H., Chang, Y. & Choi, B. (1999). Analysis of effects of knowledge management strategies on corporate performance. Korea Intelligent Information Journal, 5 (2): 99–120.
Milgrom, P. & Roberts, J. (1995). Complementarities of fit: strategy, structure, and organizational change. Journal of Accounting and Economics, 19: 179–208.
Nevis, E.C.; Anthony, D.J. & Gould, J.M. (1995). Understanding organizations as learning systems. Sloan Management Review, Winter: 73–85.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company.New York: OxfordUniversity Press.
Pai, D.C. (2005). Knowledge strategies in Taiwan’s IC design firms. Journal of American Academy of Business, 7 (2): 73–7.
Sadeghi, L. (2005). The multifaceted evolution of Korean technological capabilities and its implications for contemporary policy. Oxford Development Studies, 32 (3): 341–63.
Sarvary, M. (1999). Knowledge management and competition in the consulting industry. California Management Review, 41(2): 95–107.
Schulz, M. & Jobe, L.A. (2001). Codification and tactiness as knowledge management strategies: an empirical exploration. Journal of High Technology Management Research, 12 (1): 139–65.
Swan, J., Newell, S. & Robertson, M. (2000). Limits of IT-driven knowledge management for interactive innovation processes: towards a community-based approach. In: Schriver, B. & Sprague, R.H. (Eds.). Hawaii international conference on system sciences.Los Alamitos, CA, Maui HI: IEEE Computer Society Press.
Zack, M. H. (1999). Managing codified knowledge. Sloan Management Review, 40 (4): 45–58.
Zack, M.H. (1999). Developing a knowledge strategy. California Management Review, 41(3): 125–45.