تدوین و طراحی مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان دبیرستانی در ایران: کاربست رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: طراحی مدل ارزشیابی عملکرد اثربخش معلمان، چالش عمده‌ای در وزارت آموزش و پرورش است و دست‌اندرکاران این حوزه از روش‌های ارزشیابی فعلی ناراضی‌اند. لذا هدف پژوهش حاضر این است تا مدلی برای ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان دبیرستانی ارائه کند.
مواد و روش‌ها: برای این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی-کمّی) اکتشافی استفاده شد. بخش کیفی با تکیه بر رویکرد نظریه داده‌بنیاد استراورس-کوربین و داده‌های تجربی حاصل از مصاحبه‌های باز 20 خبره، صورت گرفت. از دل مصاحبه‌ها مدلی نظری برخاست که با فرآیند تحلیلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاصل شد. از کدگذاری باز جهت اشباع رسیدن مفاهیم و ایجاد مقوله‌ها، کدگذاری محوری برای برخاستن مقوله‌ها و فرآیند ربط‌دهی آن‌ها به زیر مقوله‌های‌شان برای انتخاب پدیده محوری و از کدگذاری انتخابی برای ایجاد آرایش نظری مقوله‌های اصلی جهت ساخت مدل استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری: در نتیجه ساخت مدل، معیارهای عملکرد مبتنی بر شایستگی با زیر مقوله‌های شایستگی‌های رفتاری-اخلاقی-عاطفی، دانشی، حرفه‌ای، نگرشی، معیارهای عملکرد عمومی و تخصصی به‎عنوان پدیده محوری تبیین شدند. هم‌چنین استراتژی‌های نُه‌گانه هدف‌گذاری در تعیین حدود و ثغور اهداف و شاخص‌ها، تعیین و درج کنش‌ها و پیش شرط‌ها و تاکتیک‌های لازم در طراحی، طراحی فرآیند جامع ارزشیابی عملکرد، هدایتگری و مشاوره برای معلمان، بسترسازی‌های ذهنی و قانونی برای ارتقاء ارزشیابی عملکرد، بالابردن کیفیت عملیات ارزشیابی عملکرد، انتخاب ارزشیاب، طراحی ابزار ارزشیابی عملکرد، تعیین شیوه و نوع اجرای ارزشیابی عملکرد در آن منتج شدند. نتایج نشان می‌دهند ارزشیابی عملکرد تحت تأثیر شرایطی علّی، مداخله‌گر و زمینه‌ای روی می‌دهد که بر انتخاب استراتژی‌های مناسب و در نتیجه بر پیامدها تأثیرگذار هستند. روایی مدل با شاخص‌های لینکلن-گوبا و پایایی آن با استراتژی دوکدگذار موافق کرسول بررسی شد. با توزیع 360 پرسشنامه به صورت تصادفی خوشه‌ای بین معلمان 11 استان مدل نظری حاصل شده با روش‌های کمّی معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار PLS3 مورد آزمون قرار گرفت و تأیید شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی انجام شد و بارهای عاملی بالاتر از 4/0 و مقادیر اشتراک بالاتر از 5/0 بودند. مقادیر پایایی ترکیبی و آلفایکرونباخ برای همه متغیرها در مدل بالای 7/0 بود. بررسی برازش مدل ساختاری از شاخص‌های ضرایب معناداری t استفاده شد، که مقادیر t همگی بالای 1.96 بوده و روابط بین متغیرها را تایید کرد. هم‌چنین، پیشنهادات و رهنمودهایی برای پژوهش‌های آتی ارائه شد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Designing Competency-Based Performance Management Elevation Model on High School Teacher in Iran: a mixed-method approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini 1
  • Mohammad Ali Shahhosseini 2
  • ََAli Asghar Fani 3
  • Abdolali Ahmadzehi 4
1 Ph.D. in Human Resource Management, Management Department, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Human Resources, Faculty of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 PhD student in Human Resource Management Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Designing a model for evaluating teachers' effective performance is a major challenge in the Ministry of Education, and stakeholders in this field are dissatisfied with current evaluation methods. Therefore, the aim of this study was to provide a model for evaluating the performance based on the competence of high school teachers.
Materials and Methods: To do this, a combined qualitative-quantitative exploratory method was used. The qualitative part was based on Strauss-Corbin's Grounded theory approach and experimental data obtained from open interviews with 20 experts. A theoretical model emerged from the interviews obtained through an open, central, and selective coding analytical process. From open coding to saturating concepts and creating categories, axial coding to raise categories and the process of relating them to their subcategories to select the central phenomenon and from selective coding to create a theoretical arrangement of categories The original was used to build the model.
Discussion and Conclusion: As a result of constructing the model, competency-based performance criteria were explained with the subcategories of behavioral-moral-emotional competencies, knowledge, professional, attitude, general and specialized performance criteria as a central phenomenon. Also nine strategies of targeting, determining design considerations, comprehensive design of performance appraisal, guide and consulting, laying the groundwork for improving performance appraisal, improving the quality of performance appraisal, selecting appraiser, designing performance appraisal tools, determining how to conduct performance appraisal It resulted. The results show that performance appraisal occurs under the influence of causal, intervening and contextual conditions that affect selecting appropriate strategies and consequently the consequences. The validity of the model was evaluated with Lincoln-Guba indices and its reliability was assessed with a Creswell-based dual coding strategy. By distributing 360 cluster questionnaires randomly among teachers in 11 provinces, the theoretical model obtained by quantitative methods of structural equations was tested and confirmed through PLS3 software. Structural validity was performed using confirmatory and exploratory factor analysis and factor loads were higher than 0.4 and subscription values were higher than 0.5. The combined reliability and Cronbach's alpha values for all variables in the model were above 0.7. The structural model fit test used indices of significant coefficients t, all t values were above 1.96 and confirmed the relationships between variables. Suggestions and guidelines for future research were also provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • performance evaluation based competency
  • education system
  • high school teachers
Abdullahi, Bijan. Dadjui, Atieh. Yousliani, Gholam Ali. (1392). Identify and validate the professional competencies of effective teachers. Quarterly Journal of Educational Innovations. 13th year. No. 49. Spring 93. Pp. 25 to 48.
Aguinis, Herman. (2013). Performance Management. Edinburgh Business School Heriot-Watt University Edinburgh. U.K
Armstrong, Michael. (2006). Strategic Management of Human Resources. Translation: Arabi, Seyed Mohammad. Mahdieh, Omid. (1393). Tehran: Cultural Research Office.
Azar & Khadivar. (1395). Application of multivariate statistical analysis in management. Tehran: Negah Danesh.
Coe, Robert. Aloisi, Cesare. Higgins, Steve and Major, Elliot Lee. (2014) What makes great teaching? Review of the underpinning research. Durham University Library, Stockton Road, Durham DH1 3LY, United Kingdom
Cresswell, John. (1394). Qualitative scanning and research design. Translated by Danaifard, Hassan. Kazemi, Hassan Publishing Saffar
Creswell J.W. Miller DL. (2000), Determining validity in qualitative inquiry, Theory into Practice, 39, pp: 124–30.
Creswell, J. W. (2007). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (pp. 146-166). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Danaeifard, Hassan. Alwani, Seyed Mehdi Azar, Adel. (1392). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran. Safar
Danaeifard, Hassan. Alwani, Seyed Mehdi Azar, Adel. (1392). Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran. Safar
Danielson, C. & T. McGreal. (2000). Teacher Evaluation to Enhance Professional Practice. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Alexandria, Virginia.
Davari, Reza Zadeh. (1392). Structural Equation Modeling with PLS Software Tehran: University Jihad, Publishing Organization, 2013.
Deborah, David. Rothwell, William. King Stern, Deborah. Kemp, Linda. (2004). Competency Based HR Management. Translated by Amin, Fereshteh. Karami, Fatima (1397). University of Tehran Press
Elliott, Kerry. (2015). Teacher Performance Appraisal: More about Performance or Development. Australian Journal of Teacher Education. Volume 40|Issue9 (101-116)
Ghafouri, Davood. (2007). Investigating and Analyzing the Effectiveness of the New Performance Appraisal System of Government Employees in the Headquarters of the Ministry of Economic Affairs and Finance. Master thesis. Shahid Beheshti University.
Haddadian, Ahmad. Binesh, Morteza. Nowruzi, Ziba. (2012). Evaluation of the performance evaluation system of teachers' attitudes towards teaching staff in education Garmsar city. Journal of Cultural Management. Sixth year. No. 16. Summer 1391. Pages 115 to 128.
Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research. European Business Review26(2), 106-121.
Hemmatinejad, Mehr Ali; Ramezani Nejad, Rahim. Rezaei Kamani Amir. Kiwani Borujeni Laleh (1388). Comparative study of PE and non-PE teachers' performance assessment system. Research in Sport Sciences.32. Number summer 1388. Pp. 46- 31.
Huntly, H. (2008). Teachers’ work: Beginning teachers’ conceptions of competence. The Australian Educational Researcher, 35(1), 125-145.
Mirkazemi, Seyede Azar. Aliani, Mahdieh Hossein. Wrestler, Muhammad. (1391). Identifying and Prioritizing Criteria for Performance Evaluation of Physical Education Teachers by Hierarchical Analysis Method. Journal of Sport Management Studies. No. 25. October 2014, pp. 65-78. ##
Mohsenin and Esfidani (1393). Structural equations based on the partial least squares approach using software (Smart-PLS) educational and practical with CD. Tehran: Mehraban Publishing.
Navidinia, Hussein. Kiani, Gholamreza. Akbari, Ramin. Ghaffar Samar, Reza. (1392). Identifying Model Essentials and Components for Evaluation of English Language Teachers in Iranian High Schools. Two Monthly Linguistic Queries. Volume 6. Number 2 (23rd consecutive). June and July 1394. Pp. 225-266##
Newton, Stephen. (2010). Preservice Performance Assessment and Teacher Early Career Effectiveness: Preliminary Findings on the Performance Assessment for California Teachers, Stanford Center for Assessment, Learning, and Equity, Barnum Center, 505 Lasuen Mall Stanford, California 94305
Nijveldt, M., Beijaard, D., Brekelmans, M., Verloop, N., & Wubbels, T. (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgement process. International Journal of Educational Research, 43(1-2), 89-102.
Poursamad, Hojjatullah. (1376). Assessing the job motivation of Kohkiluyeh teachers. Master Thesis in Educational Sciences. Tehran Teacher Training University.
Quds News Agency online news code 581863, 11/13/95
Sanders, W. L., Wright, S. P., & Horn, S. P. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement: Implications for teacher evaluation. Journal of personnel evaluation in education, 11(1), 57-67.
Strauss, A. & Corbin J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques, (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Stobie, Tristian. (2016). Developing your school with Cambridge, A guide for school leaders. Director of Education, Cambridge International Examinations
Surbhi, S. (September 17, 2015), Difference Between Performance Appraisal and Performance Management, www.KeyDifferences.com
Young Reporters Club News Agency, news code 5860711, 24/8/95
Wetzels, A. (2009), Using PLS Path Mdeling for Assessing Hierarchical Construct Models. MIS Quarterly