نویسنده = ���������������� ��������
ارائه الگوی سیاست‌گذاری‌ دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی)

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 47-72

10.52547/MPES.14.2.47

حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان؛ کبری خباره