نویسنده = ������ ������������ ��������������
طراحی چارچوب مفهومی رهبری تحول دیجیتال در سازمان‌های ایرانی

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 211-242

10.29252/mpes.12.2.211

مژگان نوری؛ محمدعلی شاه حسینی؛ مهدی شامی زنجانی؛ بابک عابدین