نویسنده = ���������� ������������ ��������������
پداگوژی دانشگاهی: پدیده ای مغفول در نظام آموزش عالی ایران

دوره 15، شماره 2، مهر 1401

10.52547/mpes.2022.226028.1150

خدایار سلیمانی مطلق؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ حجت صفار حیدری


بررسی ویژگی‌های سیستم مدیریت در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه مدیران و دبیران

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 185-201

علی اصغر بزرگی بایی؛ ابراهیم صالحی عمران