نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
شناسایی الگوی رهبری آموزشی مدیران مدارس (مطالعه موردی: دوره اول ابتدایی شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 265-298

10.52547/mpes.13.2.265

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی