نویسنده = ���������� ������������ ����������
شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های ایجاد نقش هیئت امنا در تأمین منابع مالی دانشگاه و ارتقاء آن

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-156

10.52547/MPES.14.1.129

فاطمه اخوان هزاوه؛ مصطفی اجتهادی؛ امیرحسین محمد داودی؛ کامران محمدخانی