دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های آینده موسسات آموزش عالی با هدف کسب مزیت رقابتی پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

مجتبی غیاثی؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ علی اکبر حسنی


2. مطالعه تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران از اعمال قدرت در فرایند پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


3. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بالندگی پژوهشی به منظور طراحی مدل مفهومی(مورد مطالعه؛ اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

حسن روشنی علی بنه سی؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی


4. ارزشیابی دوره های آموزش و بهسازی استراتژیک براساس مدل استراتژیک نوئه: مورد مطالعه (مجتمع آموزشی راه رشد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

غلامرضا شمس؛ محمد قهرمانی؛ فروغ داوری اقدم


5. مشارکت در اسناد فرادست آموزش و پرورش: جامعیت و انسجام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


6. ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن(BSC )، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و پویایی شناسی سیستم‌ها(SD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.29252/mpes.2021.216523.0

محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل؛ محمد رضا بهبودی


7. طراحی الگوی کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.29252/mpes.2021.216947.0

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


8. توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدارس جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی مدارس پروژه ایماوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.29252/mpes.2021.216188.0

محمدمهدی مهربان هلان؛ سروش ملکوتی خواه؛ علیرضا علی احمدی


9. طراحی چارچوب مفهومی انتخاب خدمت ابری مناسب برای سامانه‌های آموزش الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1400

10.29252/mpes.2021.217065.0

علی اصغر سالارنژاد؛ مریم شعار


10. مشکلات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران به واسطه شیوع ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

10.29252/mpes.2021.216889.0

علی زارعی؛ محمد جوادی پور


11. طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی برای دانشگاه‌های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.29252/mpes.2021.217017.0

سیده مریم حسینی لرگانی؛ محمد مجتبی زاده


12. ارائه الگوی سیاست‌گذاری‌ دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.29252/mpes.2021.216788.0

حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان؛ کبری خباره


13. بازنمایی معنایی تجارب زیسته دانش آموزان دوزبانه (بلوچ) از آموزش به زبان فارسی: یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.29252/mpes.2021.220769.1006

جواد جهاندیده؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی