شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1401 

چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس

10.29252/mpes.2021.222762.1053

فاروق خاکزاد؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا صادقی؛ کیوان صالحی


شناسنامه نشریه