شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار و تابستان 1400 

3. الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی بر اساس آموزه‌های اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک دلفی

گلستان صیاح کوکیانی؛ حمید ملکی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ طاهر محبوبی


8. طراحی الگوی حکمرانی دانشگاه نسل سوم با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری جامع

10.29252/mpes.2021.100668

سید مسلم علوی؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم علیمحمدلو؛ قاسم سلیمی


شناسنامه نشریه