بررسی تأثیر آموزش‌های حرفه‌ای بر مهارت‌های کارآفرینی کارکنان شرکت‌های بیمه از لحاظ ویژگی‌های فردی آنان در استان اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

کارآفرینی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی، مسئله مهمی است و به­همین خاطر کشورهای مختلف جهان توجه خاصی بدان نموده و تربیت کارآفرینان را در اولویت­های برنامه­های توسعه خود قرار داده­اند. در این مقاله تأثیر آموزش­های حرفه­ای بر مهارت­های کارآفرینی (شخصی، مدیریتی و فنی) کارکنان شرکت­های بیمه از لحاظ ویژگی­های فردی آنان مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نوع کاربردی و با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 1600 نفر کارکنان بیمه در استان اصفهان در سال 1388 می­باشد که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 301 نفر برآورد و با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب و مطالعه شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق­ساخته با ضریب آلفای کرونباخ % 84 با 52 سؤال بسته پاسخ پنج­گزینه­ای با طیف لیکرت و 1 سؤال تشریحی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه (ANOVA)، آزمون t برای نمونه­های مستقل و آزمون همبستگی دومتغیره (اسپیرمن) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد مهارت های کارآفرینی کارکنان شرکت های بیمه بر­ حسب مدرک تحصیلی­شان متفاوت است بین مهارت­های کارآفرینی کارکنان بیمه برحسب رشته تحصیلی تفاوت وجود ندارد. مهارت های شخصی کارآفرینی بر حسب جنس کارکنان شرکت­های بیمه متفاوت اما بین مهارت­های مدیریتی و فنی کارآفرینی در دو گروه مرد و زن تفاوت وجود ندارد. بین مهارت­های کارآفرینی و سابقه شغلی کارکنان شرکت­های بیمه همبستگی وجود ندارد. بین مهارت­های شخصی کارآفرینی متأثر از آموزش­های بدو یا ضمن­خدمت کارکنان شرکت­های بیمه بر حسب مدرک تحصیلی (دیپلم و بالای دیپلم) تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین مهارت­های مدیریتی و فنی کارآفرینی متأثر از  آموزش­های بدو یا ضمن­خدمت کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی (دیپلم و بالای دیپلم) تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج­ حاصل از این پژوهش، دلیل روشنی بر اهمیت آموزش­ حرفه ای مهارت­های کارکنان بیمه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Impact of Occupational Trainings on Entrepreneurial Skills of the Insurance Companies' Employees in Terms of Their Iindividual Characteristics In Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Abbas Shekari 1
 • Samansa Heidarzadeh arani 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University
2 Master of Business Administration
چکیده [English]

Entrepreneurship is important in the process of economic and social development. So different countries of world pay special attention to it and give priority to train entrepreneurs in their development plans. What should be regarded in this case is that training is necessary for entrepreneurship since entrepreneurs via getting concerned knowledge and expertises can cause innovation and finding new employment ways in different fields. Attending to key role and position of insurance industry in the country and its undeniable impact on country's economy and financial markets and behooving increasing concord of this industry with trend of country's economic growth and development, especial attention to entrepreneurship in this field is essential.  So in this paper an attempt was made to study, impact of occupational trainings on (personal, managerial and technical) entrepreneurial skills of the insurance companies' employees in terms of their individual characteristics is studied and practical solutions to strengthen these trainings with respect to entrepreneurial skills are presented. The statistical sample of this study is estimated 301 persons through Cochran's formula and these persons are chosen through random cluster sampling. A researcher made questionnaire with the Cronbach's Alpha reliability of 0.84 was used which consisted of 52 five likert scale close-ended questions and 1 open-ended question. To measure the research scale, ANOVA test, T-test for independent samples and the spearman Rho rank order correlation test are used. The results show that entrepreneurial skills are different among the employees based on their education, but there isn't difference among entrepreneurial skills of employees based on their major. Personal skills of entrepreneurship are different based on employees' gender, but managerial and technical skills of entrepreneurship of employees are not different based on gender. There isn't correlation between the entrepreneurial skills and the employees' job records. There isn't significant difference among the employee's personal skills of entrepreneurship arised from the beginning or in-service trainings based on their education (high school diploma and higher), from the beginning or in-service trainings based on the employees' education (high school diploma and higher). This study emphasizes the importance of occupational trainings of the entrepreneurial skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Occupational training
 • personal
 • managerial and technical skills of entrepreneurship
 • in-service trainings of employees
 1. آسوده، سید محمد (1376)، "میزگرد آموزش در صنعت بیمه"، فصلنامه تخصصی آسیا، شماره 2
 2. ابراهیمی، سید کاظم و عظیم زارعی، (1387)، "آموزش مهارت‌های کارآفرینی"، ماهنامه کار و جامعه، شماره 100، مهر ماه
 3. احمدزاده، نسرین (1384)، "بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارت‌های کارآفرینی از دیدگاه فارغ التحصیلان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 4. حسینی، سید موسی و کیوان مرادپور (1387)، "زمینه‌ها و موانع توسعه کارآفرینی در ایران"، سایت نظام جامع اطلاع رسانی اشتغال www.Jobportal.ir
 5. راشدی، منیره (1388)، "بررسی اثر بخشی آموزش‌های حسابداری در هنرستان‌های دخترانه استان قم طی سال های 1384 تا 1387"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
 6. رضایی، اکبر (1383)، "ارزشیابی تأثیر دوره‌های آموزشی ضمن‌خدمت بر عملکرد شغلی"، فصلنامه صنعت بیمه، سال نوزدهم، شماره 4
 7. سلیمی، جمال و علی عبدی (1387)، "کارآفرینی؛ اصول و مبانی، روش‌های آموزش و نقش دانشگاه در آموزش آن"، ماهنامه کار و جامعه، شماره 101، آبان ماه
 8. شکاری، عباس و همکاران (1388)، "مقایسه کارایی برنامه درسی کارآفرینی برای بهینه سازی محتوا در دانشجویان رشته‌های مختلف فنی و حرفه ای (مطالعه موردی کاشان)"، چکیده مقالات اولین همایش ملی کارآفرینی دانشگاه کاشان
 9. شکاری ،عباس و حیدرزاده آرانی، سمن سا (1390) بررسی اثربخشی آموزش های حرفه ای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکت های بیمه از نظر مهارت های کارآفرینی (مطالعه موردی: استان اصفهان)، فصلنامه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران. سال چهارم، شماره سیزدهم. 129-109.
 10. عزیزی، محمد (1382)، "بررسی و مقایسه زمینه‌های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی"، پایان‌نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 11. عزیزی، محمد (1384)، "روش‌های آموزش کارآفرینی"، مجموعه مقالات برگزیده و خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
 12. غمخوار، علی اکبر (1388)، تقویم دوره‌های آموزشی مرکز آموزش و توسعه- شرکت سهامی بیمه ایران
 13. فیض، داود و صفایی، میلاد (1388)، "ارزیابی و مقایسه ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه سمنان"، فصلنامه مجله آموزش عالی، سال دوم، شماره دوم
 14. قدیانی، آرزو (1383)، "آموزش؛ گام اول توسعه"، فصلنامه تخصصی آسیا، شماره های 32 و 33
 15. کاظمی طامه، محمود (1386)، "کارآفرینی در بیمه"، فصلنامه تخصصی آسیا، شماره 42
 16. مداح، مجید (1387)، "آموزش عالی، کارآفرینی، رشد اقتصادی"، ماهنامه کار و جامعه، شماره 101، آبان ماه
 17. مرکز تحقیقات گسترش (1381)، "کارنامه کارآفرینی"، شماره 1
 18. مصلح شیرازی، علینقی و الهام صانعی (1386)، "توسعه و تقویت کارآفرینی در مراکز آموزش عالی جهت پرورش مدیران عالی"، همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی دانشگاه سمنان، اسفند ماه
 19. مظلومی، نادر، محمدصادق زارع و نوشین لالیان پور (1387)، "ارزیابی صنعت بیمه کشور در مسیر چشم انداز و طرح تحول صنعت بیمه (ارائه راهکار برای تعالی آن)"، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست وسوم، شماره 1و2، شماره مسلسل90-89
 20. مقیمی، سیدمحمد و محمود احمدپور داریانی (1387)، "آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها"، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول
 21. مورتی، جی آرکی. (1381)، "آموزش بیمه در هندوستان: نگاهی به آینده"، ترجمه نوید میهن یار، ماهنامه تازه های جهان بیمه، شماره 52
 22. Brown, Carolyn. (2000), "curriculum for entrepreneurship education", CELCEE Kauffman center.
 23. Charney, Alberta and Libecap, Gary D., (2009), "The Economic Contributional Entrepreneurship Education: An Evaluation with an Established Program", Available at SSRN: http://ssrn.com
 24. Cole. A.H. (1968). "Meso-economics: A contribution from entrepreneurial history". Exploration in entrepreneurial history, 6(1), 3-33.
 25. Cooper, A.C. (2003). "Entrepreneurship: the past, the present, the future". In Z. Acs. D.B. Audretsch (Eds.), Handbook of Entrepreneurship research: pp.21-34. London: Kluwer, Academic Publishers.
 26. Druker, P.F. (1998), "The discipline of innovation". Harvard Business Review, 76(6), 149-157
 27. Florence, Eid (2006), "Recasting job creation strategies in developing regions: A role for entrepreneurial finance", Journal of entrepreneurship, New Delhi, Vol.15, Isu.2.
 28. Gratner, W. B. (1985), "A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation", The academic of management review, (10)4, 696-706.
 29. Guth, W.D. & Ginsberg, A. (1990). "Guest editor’s introduction: Corporate entrepreneurship". Strategic Management Journal. 11 (special issue), 5-16.
 30. Güven, Semra (2009), "New primary education course programmes and entrepreneurship", World Conference on Educational Sciences 2009, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2), 265-270. Available at Elsevier: http://sciencedirect.com
 31. Hisrich, Robert D, peters Michael p. (2002), "Entrepreneurship" .Tata MC raw graw-hill publishing company limited.
 32. Keng, Neo and Lynda wee, (2004), "Problem-based Learning Approach in Entrepreneurship Education: Promoting Authentic Entrepreneurial Learning", International Journal of Technology Management, Vol.28, No.7/8, pp.685-701.
 33. Krizner, I., (1973). "Competition & entrepreneurship", Chicago: University of Chicago Press.
 34. Krizner, I. M. (1979). "Perception, opportunity, and profit", Chicago: University of Chicago Press.
 35. Kuratko, Donald F., (2009) "The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges", Available at SSRN: http://ssrn.com
 36. Lounsbyry, Michael & Glynn, Mary Ann. (2001), "Cultural Entrepreneurship: Stories, Legitimacy and The Acquisition of Resources", strategic Management Journal, 22, 545-564.
 37. Low, M.B. & Macmillan, I.C. (1988). "Entrepreneurship: Past research and future challenges, Journal of management", 14, 139-161
 38. Nelson, Andrew. J & Byers, Tom (2010), "Challenges in university technology transfer and the promising role of entrepreneurship education", Kauffman: Emerging Scholars Initiatives, Available at SSRN: http://ssrn.com
 39. Palmer, M. (1987), "The Application of Psychological Testing to Entrepreneurial Potential", In C. Baumback, & J. Mancuso (eds), Entrepreneurship and Venture Management N.j.: Prentice – Hall Inc.
 40. Prokopenko, Joseph & Pavlin, Igor (1991), "Entrepreneurship Development in public enterprises", International Labor Organization, pp. 15-17.
 41. Shekarey, A. Heidarzadeh Arany S. (2010), "Study on the effectiveness of occupational trainings of insurance on the performance of the insurance companies", employees in terms of entrepreneurial skills. ELSEVIER. Journal ISI. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 9, Pages 1-2090 (2010) Original Research Article Pages 329-334.
 42. Spear, Roger, (2006), "Social entrepreneurship: a different model?", Journal Articles, NonPeerReviewed, The Open University Library's e-prints Archive (United Kingdom), http://en.scientificcommons.org.
 43. Schumpeter, J. A. (1934). "The theory of economic development". Cambridge, MA: Harvard University Press.
 44. Timmons, J.A. and Spinelli. S, (2007), "New venture creation: entrepreneurship for the 21st century", McGraw-Hill Co, New York.
 45. Vesper. K (1993), "Entrepreneurship education Los Angeles: Entrepreneurial studies Center", UCL-A, No.4.
 46. Vesper, K.H. (1982). "Introduction and summary of entrepreneurship research". In C.A. Kent, D.H.Sexton, & K.H. Vesper (Eds.), Encyclopedia of entrepreneurship: xxxi- xxxviii.Englewood Cliffs, NJ: prentice-Hall.
 47. Zahra, S., & Dess, G.G. (2001), "Entrepreneurship as a field of research: encouraging dialogue & debate", Academy of Management Review, Vol.26, No.1, 8-11