طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی برای دانشگاه‌های کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نوآوری آموزشی و درسی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی علوم اداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، در راستای ارتقای مستمر کیفیت و با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی دانشگاه‌های ایران انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش از طریق رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، از طریق نمونه‌گیری هدف‌مند غیراحتمالی، با 18 نفر از خبرگان آموزش عالی، مصاحبه‌ی اکتشافی نیمه‌ساختارمند به عمل آمد. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها، از طریق روش نظریه‌ی زمینه‌ای، در سه مرحله‌ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، تحلیل شد. در بخش کمی، پس از آنکه، تمام مقوله‏های تشکیل‏دهنده‌ی الگوی کیفیت آموزشی دانشگاه‌های ایران مشخص شد. پرسشنامه‌ای با 77 سؤال طراحی شد. پس از طراحی پرسشنامه، در یک بررسی مقدّماتی، به‌منظور برآورد میزان روایی، پرسشنامه به 42 نفر از صاحب‌نظران، خبرگان، کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق و پرسشنامه ارسال شد. در این مرحله، ضریب پایایی 88/0 به دست آمد. پس از اعمال بازخوردهای اصلاحی، نسخه تجدیدنظر شده‌ی پرسشنامه، روی 166 نفر از خبرگان آموزش عالی، که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. در اجرای پرسشنامه اصلی، ضریب پایایی 941/0 به دست آمد. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها، از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 24 و Amos نسخه‌ی 24 تحلیل شد.
بحث و نتیجه‌گیری: در بخش کیفی پژوهش، در مرحله‌ی اول کدگذاری باز، 79 مقوله‌ی عمده به دست آمد. داده‌های مرحله‌ی دوم کدگذاری باز، در قالب 77 مقوله عمده طبقه‌بندی شد. در مرحله کدگذاری محوری، 6 مقوله‌ی هسته‌ای تعیین شد. در مرحله‌ی کدگذاری گزینشی، به دنبال ارایه‌ی یک الگوی تلفیقی، همگرا و برخوردار از سطح انتزاعی بالا، دوباره 6 مقوله‌ی هسته‌ای، برحسب ویژگی‌های شرایطی، راهبردی و پیامدی طبقه‌بندی شد. سپس، در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه‌بر درک و تفسیر خبرگان آموزش عالی، مقوله‌ی آموزش فهم‌آفرین، به‌عنوان مقوله‌ی هسته‌ای نهایی انتخاب شد. در بخش کمی، با انجام مدل‌یابی معادلات ساختاری، مشخص شد، تمام عوامل (مقاطع و رشته‌های تحصیلی، دوره‌های آموزشی، آموزش عمومی و فرادانشگاهی، برنامه‌های درسی، عملکرد آموزشی و خدمات آموزش) مورد تأیید بوده و دارای بار عاملی کافی جهت پیش‌بینی الگوی کیفیت آموزشی دانشگاه‌های کشور هستند. هم‌چنین، با توجه به، شاخص‌های برازش، الگوی کیفیت آموزشی دانشگاه‌های ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است. نتایج پژوهش نشان داد، کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها، مفهومی پیچیده و چندبعدی است. با عنایت به اینکه، اجبار  برای لزوم پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در برابر تأمین‌کنندگان منابع مالی (خانواده‌ها، مؤدیان، دولت و...) و مصرف‌کنندگان آموزش عالی (دانشجویان، بازار، صنعت و...)، کیفیت آموزشی را تبدیل به دغدغه‌ی دائم‌التزاید کرده است، پیشنهاد می‌شود، دانشگاه‌ها، در راستای نهادینه‌سازی فعالیت‌های اثربخش سازمانی خود، به توسعه‌ی کیفی با توجه به دورنمای آموزش عالی و مختصات فرهنگی کشور بپردازند. علاوه بر این، با انجام مطالعات تطبیقی نسبت به وضعیت آموزشی سایر دانشگاه‌های کشور و جهان آگاهی کسب کند و در جهت داشتن مزیت رقابتی، دانش مورد نیاز خود را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validation of Instructional Quality Model for Universities in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Maryam Hosseini Largani 1
  • Mohammad Mojtabazadeh 2
1 Assistant Professor of Studies in Educational Innovations and Training, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Management Science, Faculty of Humanities, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted in order to continuously improve the quality and with the aim of designing and validating the educational quality model of Iranian universities.
Materials and Methods: The research was conducted through a combined approach (qualitative-quantitative) with exploratory design-tool development model. In the qualitative part of the research, semi-structured exploratory interviews were conducted with 18 higher education experts through non-probabilistic purposive sampling. The results of the interviews were analyzed through the field theory method in three stages of interval coding, axial coding and selective coding. In a small part, after that, all the categories that make up the educational quality model of Iranian universities were identified. A questionnaire with 77 questions was designed. After designing the questionnaire, in a preliminary study, in order to estimate the validity, the questionnaire was sent to 42 experts, experts and professors proficient in the subject of research and the questionnaire. At this stage, the reliability coefficient was 0.88. Following corrective feedback, a revised version of the questionnaire was administered to 166 higher education experts selected through stratified random sampling. In the implementation of the main questionnaire, the reliability coefficient was 0.941. Data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS software version 24 and Amos version 24.
Discussion and Conclusion: In the qualitative part of the research, in the first stage of open coding, 79 major categories were obtained. The data of the second stage of open coding were classified into 77 major categories. In the axial coding stage, 6 nuclear categories were identified. In the selective coding stage, following the presentation of an integrated, convergent model with a high level of abstraction, the six nuclear categories were again categorized according to their conditional, strategic and consequential characteristics. Then, in the form of a logical model based on the understanding and interpretation of higher education experts, the category of comprehensible education was selected as the final core category. In the quantitative part, by modeling structural equations, it was determined that all factors (courses and fields of study, training courses, general and extracurricular education, curricula, educational performance and educational services) were approved and had a factor burden. They are enough to predict the educational quality pattern of the country's universities. Also, according to the fit indices, educational quality model Iranian universities have a very good fit. The results showed that the educational quality of universities is a complex and multidimensional concept. Considering that the pressure for accountability of universities by suppliers of funds (government, taxpayers, families, etc.) and consumers of higher education (students, industry, market, etc.) has transformed the quality of education Concerned about the very important concern of higher education institutions, it is suggested that universities, in order to institutionalize their effective organizational activities, to develop quality according to the perspective of higher education and the cultural characteristics of the country. Also, due to the complexity of the university organization, pay attention to all aspects of university quality as a whole. An island view, partiality, partisanship and simplification, and highlighting some dimensions and ignoring other dimensions, will degrade the academic quality. In addition, by conducting comparative studies, to gain knowledge about the educational status of other universities in the country and the world, and to gain the required knowledge in order to have a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Education
  • Higher Education
  • University
  • Background Theory
  • Design And Validation
Abbasi, M., R., & Shirehpaz Arani, A., A. (2011). Policy-making of the quality of higher education: Challenges and prospects. The 5th Conference on quality evaluation in the university system. Tehran: University of Tehran. [Persian].
Ahmadigol, J., Dehghanzadeh, H., Rezaei, E. (2021). Analyzing the Employability of Educational Technology Graduates and Detecting the Effecting Factors. Journal of Management and Planning In Educational System, 14(1). [Persian].
Alami, F., Ansarifar, M., Akbari, S. (2019). From Expectation to Reality: An Analysis of the Quality Gap between Educational and Research Services from the Viewpoints of University Students in Tehran. Journal of Management and Planning In Educational System, 12(2), 295-318. [Persian].
Alayoubi, M. M., Al Shobaki, M. J., & Abu-Naser, S. S. (2020). Strategic leadership practices and their relationship to improving the quality of educational service in Palestinian Universities. International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM), 5(3), 11-26.
Angell, R. J., Heffernan, T. W., & Megicks, P. (2008). Service Quality in Postgraduate Education. Quality Assurance in Education: An International Perspective, 16(3), 236-254.
Anney, V. N. (2014). Ensuring the quality of the findings of qualitative research: Looking at trustworthiness criteria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS), 5(2), 272-281.
Arizona Joint Legislative Budget Committee. (1993). Higher Education Research Section. Arizona Faculty Workload Study: Findings and Policy Issues.
Azimifar, M., Rashadat Joo, H., Jamali, A., & Nikfar, S. (2018). A Model for Improving the Quality of Education in Pharmacy Case Study: (Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences & Health Services). Educ Strategy Med Sci. 11 (2), 66-72. [Persian].
Baremani, A., Salehi, M., Sadeghi, M. (2011). Factors affecting quality of higher education from the perspective of students at this stage. Educational researches, 6(26), 1-24. [Persian].
Barnes, B. R. (2008). Analyzing service quality: The case of post-graduate Chinese students. Quality control and applied statistics, 53(1), 85-86.
Basheer, A. A., Alak, A., & Alnaser, A. (2012). Assessing the relationship between higher education service quality dimensions and student satisfaction. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(1), 156-164.
Birnbaum, R. (1988). How colleges work. The cybernetics of academic organization and leadership. Jossey-Bass Publishers.
Beyer, L. E., & Apple, M. W. (Eds.). (1998). The curriculum: Problems, politics, and possibilities. SUNY Press.
Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1989). Seven principles for good practice in undergraduate education. Biochemical Education, 17(3), 140-141.
Blömeke, S., Olsen, R. V., & Suhl, U. (2016). Relation of student achievement to the quality of their teachers and instructional quality. Teacher quality, instructional quality and student outcomes2, 21-50.
Brown, J., & Kurzweil, M. (2017). Instructional quality, student outcomes, and institutional finances. American Council on Education (ACE): Leadership and Advocacy.
Burić, I., & Kim, L. E. (2020). Teacher self-efficacy, instructional quality, and student motivational beliefs: An analysis using multilevel structural equation modeling. Learning and Instruction66, 101302.
Cheong Cheng, Y. (2003). Quality assurance in education: internal, interface, and future. Quality Assurance in Education, 11(4), 202-213.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage publications.
Cuenin, S. (1987). The Use of Performance Indicators in Universities: An International Survey. International Journal of Institutional Management in Higher Education, 11(2), 117-39
Das, P., Mukherjee, S., & Roy, S. D. (2016). Assessment of quality of higher education in hostile environment: an analysis on provincialised colleges under Assam University Silchar. Quality in HigHer education, 22(1), 36-48.
Doherty, G. D. (2008). On Quality in Education. Quality Assurance in Education: An International Perspective, 16(3), 255-265.
Doran, D. (2015). Systems theory. translated by Mohammad Yameni Dozi Sorkhabi, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company. [Persian].
Ďurišová, M., Kucharčíková, A., & Tokarčíková, E. (2015). Assessment of higher education teaching outcomes (Quality of higher education). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2497-2502.
Elassy, N. (2015). The concepts of quality, quality assurance and quality enhancement. Quality Assurance in Education, 23 (3), 250-261.
Faraskhah, M. (2008). Investigating how to improve access to higher education in Iran quantitatively and qualitatively. Iran Higher Education, 1 (2), 95-122. [Persian].
Faraskhah, M. (2016). Iranian University and the Problem of Quality. Tehran: Ney. [Persian].
Faraskhah, M. (2018). University and Higher Education: Global Perspectives and Iranian Issues. Tehran: Ney. [Persian].
Gill, S. K., Dhir, A., Singh, G., & Vrontis, D. (2022). Transformative Quality in Higher Education Institutions (HEIs): Conceptualisation, scale development and validation. Journal of Business Research138, 275-286.
Ghanbari, S,. Soltanzadeh, V. (2018). Improving the quality of teaching in the light of evaluation of professors; A reflection on students' perspectives. Research in Teaching, 6(2), 15-31. [Persian].
Ghasmi, V. (2013) Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos Graphics. Tehran: jAme'e Shenasan. [Persian].
Ghorchian, N., G., & Khorshidi, A. (2000). Performance indicators in improving the quality management of the higher education system. Tehran: Farashenakhti Andisheh. [Persian].
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge.
Guthrie, H. (1991). Performance Indicators Revisited. TAFE National Centre for Research and Development, Attn: Sales, 252 Kensington Road, Leabrook, South Australia 5068, Australia.
Hassan Rezai, J. (2021). The Effect of Educational Service Quality on Students' Loyalty through Satisfaction Mediation. Journal of Management and Planning In Educational System, 13(2), 327-346. [Persian].
Hassan Rezai, J., Ghaleei, A., R., Mohajeran, B. (2019). Structural equations modeling of expectations and educational service quality with students' satisfaction and loyalty emphasizing on mediating role of perceived value. Journal of Management and Planning In Educational System, 12(1), 183-212. [Persian].
Hemmati nezhad, Z., Hemmati nezhad, M. (2014). Evaluation Educational Service Quality of Physical Education and sport sciences faculty of the university of Guilan According to SERVQUAL model. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 1(3), 11-28. [Persian].
Heydari, Z., Mohamadi, R. (2015). Evaluating the Quality of Educational Services in University of Science and Culture based on SERVQUAL Model from Students’ Viewpoints. Educational Measurement and Evaluation Studies, 5(11), 119-142. [Persian].
Holzberger, D., Philipp, A., & Kunter, M. (2013). How teachers’ self-efficacy is related to instructional quality: A longitudinal analysis. Journal of educational psychology, 105(3), 774.
Honingh, M., Ruiter, M., & Thiel, S. V. (2020). Are school boards and educational quality related? Results of an international literature review. Educational Review, 72(2), 157-172.
Honingh, M., van Genugten, M., van Thiel, S., & Blom, R. (2020). Do boards matter? Studying the relation between school boards and educational quality. Public Policy and Administration, 35(1), 65-83.
Hosseini Largani, S,. M. (2015). Conceptualization of redundant curriculum in the Iranian higher education system. Ph.D. Thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of Education and Psychology. [Persian].
Hosseini Largani, S,. M. (2019). Designing an innovative curriculum model in Iran's higher education system: A qualitative study. IRPHE, 25 (3), 27-49. [Persian].
Hosseini Largani, S,. M & Mojtabazadeh, M. (2018). Designing and validating a curriculum model for Higher Education System in Iran. IRPHE, 24 (3), 23-51. [Persian].
Hoveida, R., Molavi, H. (2008). Academic Quality Improvement Process from the Viewpoints of Faculty Members of Universities in Isfahan Province: A Comparison Based on Academic Quality Improvement Program (AQIP). Iranian Journal of Medical Education, 8 (1), 132-141. [Persian].
Ismaili Bidehandi, Z. (1998). Investigation the factors affecting on educational quality from the perspective of faculty and graduate students. Master Thesis, Al-Zahra University, Faculty of Education and Psychology. [Persian].
Jalali, M., Ghanbari, K. (2020). Explaining the Desirable Criteria of Academic Independence and its Effect on Iranian Higher Education from a Legal Perspective. Journal of Management and Planning In Educational System, 13(1), 263-282. [Persian].
Javadi Bora, M,. A, Najafi, H,. & Farajollahi ,M. (2013). Factors Affecting the Quality of Distance Education (Case Study: Graduate Studies Center of Payame Noor University of Tehran). University Journal of E-Learning (Media), 4 (2), 33-38. [Persian].
Kariminejad, H., Ghourchian, N., Gaafari, P., Mohammad davoodi, A. (2019). A Model for improving the Quality of Non-Profit and Non-Governmental Higher Education Universities and Institutes (Case Study: Guilan Province). Journal of Management and Planning In Educational System, 12(1), 13-46. [Persian].
Kaufman, R. A., & Herman, J. J. (2017). Strategic planning in education: Rethinking, restructuring, revitalizing. Technomic Publishing Company. translated by Farideh Mashayekh & Abbas  Bazargan Harandi. Tehran: Madraseh. [Persian].
Kells, H. R. (1990). The Inadequacy of Performance Indicators for Higher Education--The Need for a More Comprehensive and Development Construct. Higher Education Management2(3), 258-70.
Keykha, A., Abdollahi, H., Khorsandi, A. (2019). Identifying the Factors Affecting the Quality of Education from the Viewpoint of Higher Education Specialists and Ph.D. Students. Journal of Management and Planning In Educational System, 12(1), 151-182. [Persian].
Khadivi, A,. & Seyed Kalan, S,. M. (2018). Affecting Factors on teaching quality in Farhangian University (Case Study: College of Ardabil). Educational and Scholastic studies, 7(1), 39-70. [Persian].
Khatibi, A,. Sajjadi, N,. & Seif Panahi, J. (2011). Study of the quality of educational services of the Faculty of Physical Education, University of Tehran from the perspective of undergraduate students. Sports Management Studies (Physical Education Research Institute), 8 (9), 39-70. [Persian].
Khurshid, F. (2014). Factors affecting higher education students’ success. Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, 1(5), 40-47.
König, J., Blömeke, S., Jentsch, A., Schlesinger, L., née Nehls, C. F., Musekamp, F., & Kaiser, G. (2021). The links between pedagogical competence, instructional quality, and mathematics achievement in the lower secondary classroom. Educational Studies in Mathematics107(1), 189-212.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T., & Hachfeld, A. (2013). Professional competence of teachers: effects on instructional quality and student development. Journal of educational psychology105(3), 805.
Lomas, L. (2004). Embedding Quality: The Challenges for Higher Education. Quality Assurance in Education: An International Perspective, 12(4), 157-165.
Maleki, H. (2005). Islamic education (with a macro approach). Tehran: Abed. [Persian].
McCowan, T. (2018). Quality of higher education in Kenya: Addressing the conundrum. International Journal of Educational Development, 60, 128-137.
Martens, S. E., Wolfhagen, I. H., Whittingham, J. R., & Dolmans, D. H. M. (2020). Mind the gap: Teachers’ conceptions of student-staff partnership and its potential to enhance educational quality. Medical teacher, 42(5), 529-535.
Merrill, M. D., Reigeluth, C. M., & Faust, C. W. (1979). The Instructional Quality Profile.
Mir Gafouri, S., Shabani, A., Mohammadi, K., Mansouri Mohammad Abadi, S. (2016). Identification and Ranking of Effective Factors Which Optimize Qualities of Educational Services Using Combined Approaches of Fuzzy VIKOR and Interpretive Structural Modeling (ISM). Journal of Instruction and Evaluation, 9(34), 13-33. [Persian].
Mohammadpour, A. (2011). Meta Method. Tehran: jAme'e Shenasan. [Persian].
Mohesnzadeh Karimi, S., Adib, Y., Hosseini, M. (2012). The comparison study of educational factors affecting the educational quality of human science faculty from professors and student’s points of view, Tabriz Islamic Azad University. Journal of Instruction and Evaluation, 5(18), 121-136. [Persian].
Moran, E., Rawldingo, M., & Siorana, R. Complex thinking and learning methods in the planetary age. translated by Mohammad Yameni Dozi Sorkhabi, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies. [Persian].
Mukhopadhyay, M. (2011). Total quality management in education. translated by  Fakhteh Ishaqi, Sadigheh Shariati,  Fereshteh Sadeghi &  Reza Mohammadi. Tehran: Sanjesh Organization. [Persian].
Nazari shadekam, F., Ghorbani, A., Karimi, F., Sadeghi, T. (2015). Identifying Effective Factors on Quality of Nursing Curriculum and Their Competence. RME, 7 (1), 45-53. [Persian].
Noaman, A. Y., Ragab, A. H. M., Madbouly, A. I., Khedra, A. M., & Fayoumi, A. G. (2017). Higher education quality assessment model: towards achieving educational quality standard. Studies in Higher Education42(1), 23-46.
Ommani, A., Kamaee, A., & Noorullah Noorivandi, A. (2015). The Role of Factors affecting on the Quality of Applied Training in Vocational Agricultural Technical Applied Education in Ahvaz. Journal of Agricultural Education Administration Research, 7(33), 16-27. [Persian].
Ordine, P., & Rose, G. (2009). Overeducation and instructional quality: A theoretical model and some facts. Journal of Human Capital3(1), 73-105.
Pakarian, S. (1990). Investigating the factors of increasing the quality of education in the University of Isfahan and suggestions for improving it. Master Thesis, University of Isfahan, Faculty of Education and Psychology. [Persian].
Raharjo, H., Xie, M., Goh, T. N., & Brombacher, A. C. (2007). A methodology to improve higher education quality using the quality function deployment and analytic hierarchy process. Total Quality Management, 18 (10), 1097-1115.
Rajaee, A., Yamanidouzi Sorkhabi, M., Khorasani, A., Reazaeezadeh, M. (2021). Accreditation of Factors, Criteria and Indicators for External Evaluation of Education Departments in Public Universities of Tehran. Journal of Management and Planning In Educational System, 13(2), 13-42. [Persian].
Rasoolabadi, M,. Shafieian, M,. Gharibi, F. (2013). Assessment of the quality of educational services by the SERVQUAL Model: viewpoints of the students at Kurdistan University of Medical Sciences. SJKU, 18 (1), 104-112. [Persian].
Sattari, S. (2012). Evaluation of Effective Teaching Components from Students' Perspectives. J Res Circul, 39, 134-46.
Seif, A,. A. (2015). Development of tools for measuring research variables in psychology and educational sciences: tests and questionnaires. Tehran: Didar. [Persian].
Shafiee Rudpashti, M., Mirghfouri, S., H. (2008). Identifying and ranking the factors affecting the improvement of the quality of educational services in the higher education sector (Case study: Faculty of Management, Yazd University). Iran Higher Education, 1 (2), 67-93. [Persian].
Shafizadeh, H. (2012). A Comparative Study of Quality Assurance by Providing Educational Facilities in PNU, Azad and Non-profit Higher Education Institutions. Journal of Educational Psychology, 3(1), 58-97. [Persian].
Shahraki Pour, H. (2012). Factors affecting to increase the educational quality of postgraduate Azad University courses Faculty of Educational Sciences (Roodehen branch case study). Research in Curriculum Planning, 9(34), 118-124. [Persian].
Soleimani Motlagh, Kh. (2005). Study of educational factors affecting the quality of university education from the perspective of faculty members and students of Lorestan University. Master Thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of Education and Psychology. [Persian].
Tabarsa, G., Hasanvand mofrad, M., Arefnezhad, M. (2012). Analysis and Ranking Factors Affecting the Improving Educational Quality with a Case Study in the University of Isfahan. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 4(4), 53-74. [Persian].
Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches (Vol. 46). Sage.
Thornberg, R. (2012). Informed grounded theory. Scandinavian journal of educational research, 56(3), 243-259.
Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. School science and Mathematics, 90(5), 403-418.
Trivellas, P., & Dargenidou, D. (2009). Leadership and service quality in higher education. International Journal of Quality and Service Sciences, 1(3), 294.
Tsinidou, M., Gerogiannis, V., & Fitsilis, P. (2010). Evaluation of the factors that determine quality in higher education: an empirical study. Quality assurance in Education. 18 (3), 227-244.
VENTURO-ORBEGOSO, C. O., OCAÑA-FERNANDEZ, Y. J., & HERNANDEZ, R. M. (2020). Factors influencing student perception of postgraduate educational quality. Revista ESPACIOS, 41(18).
Vlăsceanu, L., Grünberg, L., & Pârlea, D. (2007). Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions. Bucharest: UNESCO.
Voss, R., Gruber, T., & Szmigin, I. (2007). Service quality in higher education: The role of student expectations. Journal of Business Research, 60(9), 949-959.
Wasiuzzaman, S. (2015). University quality and emotional attachment of undergraduate students in a private higher education in Malaysia. International Journal of Social Economics, 42 (7), 644-665.
zamani, A. (2017). Recognition and Analysis of Factors Influencing the Quality of Education in Higher Education. Innovation and Value Creation, 6 (11), 23-36. [Persian].
Zare, H,. Seif, M. H,. Talebi, S. (2021). Advanced Inferential Statistics. Tehran: Payame Noor University. [Persian].
Zwanikken, P. A., Peterhans, B., Dardis, L., & Scherpbier, A. (2013). Quality assurance in transnational higher education: a case study of the tropEd network. BMC medical education, 13(1), 43.
Yameni Dozi Sorkhabi, M. (2015). Academic Development Planning: Theories and Experiences. Tehran: Shahid Beheshti University. [Persian].
Yameni Dozi Sorkhabi, M. (2018). From school to university. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies. [Persian].
Yameni Dozi Sorkhabi, M. (2019). Quality in higher education. Tehran: Samt. [Persian].
Yameni Dozi Sorkhabi, M., Bahadori Hesar, M. (2009). Comparison of some factors affecting the quality of master's degree education in Shahid Beheshti and Sharif University of Technology. Iran Higher Education, 1 (1), 57-80. [Persian].
Yildiz, S. M., & Kara, A. (2009). The PESPERF scale: An instrument for measuring service quality in the School of Physical Education and Sports Sciences (PESS). Quality Assurance in Education, 17(4), 393-415.