ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران براساس مدل جان وایلز و جوزف باندی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان براساس مدل وایلز و باندی در مدارس تهران  انجام شد، روش تحقیق زمینه یابی (پیمایشی) بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معلمان مناطق نوزده گانه  شهر تهران به تعداد 28536 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه تعداد 379 نفر برآورد گردید و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی  انتخاب شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با 42 گویه استفاده شد. پایایی سئوال ها به روش محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 89% محاسبه گردید نتایج با استفاده از روش­های آمار توصیفی چون جداول فراوانی، درصد میانگین و آزمون هایt  و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد معلمان راهنما (راهنمایان آموزشی) از دیدگاه مدیران و معلمان در شش بعد بهسازی و آموزش، رشد حرفه ای، روابط انسانی، ارزشیابی، امور اداری و برنامه های درسی ضعیف می باشد.

کلیدواژه‌ها


اچسون،کیت و مردیت دامینگال (1374)، نظارت و راهنمایی تعلیماتی ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران چاپ اول انتشارات تصویر
باندی، جوزف و جان وایلز (1372)، نظارت در مدیریت، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران، گلچین
بست. جان (1369)، روش های تحقیق در علوم تربیتی، ترجمه پاشا شریف و نرگس طالقانی، انتشارات رشد
پرداختچی، محمد حسن (1373)، نظارت و راهنمایی تعلیماتی (جزوه شماره یک) دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
پرداختچی، محمد حسن (1375)، نقش نظارت و راهنمایی آموزشی دربهبود کیفیت آموزسی عمومی، فصل نامه تعلیم و تربیت. شماره 4 تهران
پرداختچی، محمد حسن (1372). منابع اقتدار راهنمایان آموزشی، فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش، سال دوم شماه 8
پرداختچی، محمد حسن (1373)، نقش و کارکرد ارتباطات در سازمان و مدیریت
پیری، رمضان (1374)، بررسی انطباق وضع موجود با میزان آگاهی ها و مهارت های شغلی معلمان راهنما با وضع مطلوب دراستان ایلام، رساله فوق لیسانس. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم
پیتر. اف. الیوا (1379)، نظارت و راهنمای آموزشی در مدارس امروز. ترجمه غلامرضا احمدی. سعیده شهابی.
توسلی. غلام عباس (1374) نظریه های جامعه شناسی، تهران انتشارات. سمت
حسین زاده، احمد. (1375) بررسی و مقایسه انتظارات مدیران آموزشی و آموزگاران ازنقش معلم راهنما . رساله فوق لیسانس. دانشگاه شهید بهشتی
ساکتی، پرویز (1374)، بهینه سازی کیفی نظارت و راهنمایی توام با تعدیل نیروی انسانی در بخش آموزش عمومی (مقاله پژوهشی منتشر نشده) دانشکده علوم تربیتی شهید بهشتی
سلطانی، ایرج (1378)، فرایند عملی نظارت و راهنمایی تعلیماتی به مثابه یک قلمرو حرفه ای، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش سال ششم شماره 24-23
سلطانی تیرانی (1378). فلورا، نهادی کردن نوآوری در سازمان، انتشارات رسا، چاپ اول
سلیمی قربانعلی (1370)، مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم تربیتی. انتشارات بعثت
سلیمانی. نادر (1385)، نظارت و راهنمایی آموزشی، چاپ دوم. انتشارات سنجش
سنجری، احمد رضا (1373)، راهنمای آموزشی معلمان جدید فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش. سال دوم شماره هشتم.
سبحانی‌جو (1377) بررسی تاثیر عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران بر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان در دبیرستان های روزانه شهرستان شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز،
شریفی، حسن و نجفی زند (1371)، روش های آمار در روان شناسی علوم تربیتی، تهران. نشر اشاره
شعاری نژاد، علی اکبر (1352)، راهنمای تعلیماتی، ماهنامه آموزش و پرورش تهران
شعاری نژاد، علی اکبر (1364)، فرهنگ علوم رفتاری. انتشارات امیرکبیر
شیرازی، علی. ( 1373). مدیریت آموزشی، جهاد دانشگاهی. مشهد
طالبی مقدم سعید (1376). بررسی مقایسه انتظارات مدیران و معلمان از کارکردهای نقش معلم راهنما پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی .
علاقه بند. علی (1374)، مبانی نظری واصول مدیریت آموزشی، تهران انتشارات بعثت
علاقه بند. علی (1373) رهبری اثر بخش از راه ارتباط رویاروی میان مدیر وکارکنان، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش دوره سوم شماره یازدهم
عباس زادگان. سیدمحمد و ترکزاده (1379)، نیاز سنجی آموزشی در سازمان ها، تهران
فتحی و اجارگاه.کوروش (1378)، راهنمای نظارت بر معلمان تازه کار. انتشارات تربیت
فرزانگان. صادق. راهنمای تعلیماتی ضرورت اجتناب ناپذیر. نشریه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
لی فام . جیمز، م وهوثه (1370)، مدیریت مدارس، مترجم علی نائلی، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
منتظرالظهور فردوس (1380) بررسی نیازهای نظارتی معلمان جدید الاستخدام و میزان پاسخگویی معلمان راهنما به این نیازها رساله کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
میر کمالی. محمد (1373)، رهبری و مدیریت آموزشی چاپ اول. نشر رامین
دلاوری. علی (1369). روش های تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه پیام نور
دیویس.کیت و نیواستورم. جان (1375) رفتار سازمانی مترجم محمد علی طوسی. تهران
رابینز، استیفن (1376). مبانی رفتار سازمانی. مترجمان، علی پارسائیان و محمد اعرابی. دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
نیکنامی. مصطفی (1372). نظارت و راهنمایی تعلیماتی و جایگاه آن در آموزش و پرورش
نیکنامی. مصطفی (1377) نظارت و راهنمایی تعلیماتی، سمت. تهران
وایلز،کیمبل (1376)، مدیریت ورهبری آموزشی، مترجم، محمدعلی طوسی. تهران
هرسی. پال و بلانچارد (1377)، مدیریت رفتار سازمانی. مترجم، علی علاقه بند، تهران
هوی و میسکل (1376). تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی. مترجم سید محمد عباس زادگان
Expert views on clinical supervision: a study based on interviews
Articles Journal of Nursing Management May (1997 ) Severinsson.e. I
Ethical Dimensions of Supervision: the supervisors’ experiences : Supervision Sweden Elisabeth Severinsson University of Oslo, Oslo
Greg Miller. (2003)"Relation ship of Instructional Supervision with teacher,s Guidelines for teacher Evaluation
Journal: Journal of Educational Administration Year( 2000)
Larry. E.Frase. (2004) Refocusing the Purposes of teacher Supervision.
Rnt, Mnsc, Dr ph 1 Borgenhammar, e v.
Pamela Tucker. (2001)"Hlping struggling teachers"Educational Leadership.
Title: Effective instructional leadership: Teachers’ perspectives on how principals promote teaching and learning in schools Author(s): Joseph Blase, Jo Blase
White, mel. Effective superci in the office, the industrial socity
London. (1996)