دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1395 
1. واکاوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه کژکارکردی‌های آموزشی عالی در ایران

صفحه 9-40

علیرضا مطلبی‌فرد؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی