مطالعه تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران از اعمال قدرت در فرآیند پژوهش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش دانشگاهی معمولاً به‌صورت گروهی، تیمی و مشترک انجام می‌شوند. افراد در این فرآیند به لحاظ هویتی، جایگاه، توانایی‌ها، تیپ‌های شخصیتی، خواسته‌ها و آرزوهای متفاوتی دارند. ازاین‌رو، روابط و نابرابری‌های قدرت در این فرآیند، جزء ویژگی‌های ذاتی آن است. ازآنجایی‌که دانشجویان به لحاظ قدرت، عمدتاً نسبت به سایر کنشگران از جمله اساتید و مدیران از قدرت کمتری برخوردار هستند، درک تجارب آنان بیش از سایر کنشگران اهمیت دارد؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش، شناسایی مصادیق اعمال قدرت در فرآیند پژوهش، براساس دیدگاه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان است.
مواد و روش‌ها: نظر به هدف این پژوهش مبنی بر اکتشاف و توصیف تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از اعمال قدرت در فرآیند پژوهش، طرح این پژوهش، کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی جامعه پژوهش را تشکیل داده‌اند. روش نمونه‌گیری پژوهش، غیرهدفمند و از نوع معیار (ملاک‌محور) است. بر این اساس، دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی در این پژوهش مشارکت داده شدند که معیار تجربه پژوهش تیمی و مشترک، در دسترس بودن و موافقت با انجام مصاحبه را داشته باشند. با 19 دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت پذیرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تجزیه‌وتحلیل استیوک-کولایزی-کین استفاده‌شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران اعمال قدرت در فرآیند پژوهش را با زد و بند، بدرفتاری، تبعیض و بی‌عدالتی، زورگویی، سوءاستفاده از موقعیت، خلف وعده، نظارت ناکافی/نامناسب و نویسندگی‌های غیراخلاقی درک کردند. براساس یافته‌های پژوهش، انتخاب استاد راهنما به‌صورت لابی‌گری گروه، نویسندگی زیگزاگی، باندبازی در پذیرش مقالات در مجلات پژوهشی، مهم‌ترین مضامین فرعی زد و بند؛ مشارکت حداکثری دانشجو و بهره‌مندی حداکثری استاد از امتیاز پژوهش و استثمار پژوهشی دانشجو توسط استاد، مهم‌ترین مضامین فرعی توصیف‌کننده زورگویی در فرآیند پژوهش؛ سوءاستفاده استاد از دانشجو به دلیل قدرت مقاله‌نویسی او، سوءاستفاده استاد از احترام دانشجو برای تعیین ترتیب نویسندگان، سوءاستفاده استاد از نیاز دانشجو به پژوهش، دخالت متعصبانه و مغرضانه استاد داور در ارجاعات دانشجو، دریافت غیراخلاقی اعتبار نویسندگی توسط استاد و حضور پیش‌فرض مدیر گروه در تمام پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های گروه مهم‌ترین مضامین فرعی سوءاستفاده از موقعیت؛ راهنمایی ناکافی استاد راهنما، عدم مطالعه پایان‌نامه توسط استاد داور و عدم تسلط استاد بر موضوع پژوهش مهم‌ترین مضامین فرعی نظارت ناکافی/نامناسب؛ تبعیض استاد بین دانشجویان براساس حس دین او به دانشجوی خاص و بی‌عدالتی در نمره پایان‌نامه دو مضمون فرعی تبعیض و بی‌عدالتی؛ نویسندگی صوری استاد توسط دانشجو، مقالات نجات و اسامی صوری در آن‌ها، نقش صوری استاد راهنما، اضافه کردن نویسنده مهمان توسط استاد راهنما و حذف نویسندگان واقعی پژوهش، مهم‌ترین مضامین فرعی توصیف‌کننده نویسندگی‌های غیراخلاقی است. ازآنجایی‌که دانشجویان {و فارغ‌التحصیلان}، یکی از مهم‌ترین کنشگران در فرآیند پژوهش به شمار می‌آیند، باید به درک آنان از اعمال قدرت در این فرآیند توجه نمود؛ زیرا عدم توجه به احساس و درک آنان در مورد چنین رخدادهایی، ممکن است منجر به تغییر یا انحراف از سیاست‌های پژوهشی شود؛ بنابراین، ضرورت توجه به سیاست‌گذاری باز در آموزش عالی و شنیدن صدای تمام کنشگران دانشگاهی، ازجمله دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و مشارکت دادن آنان در فرآیند سیاست‌گذاری آموزش عالی دوچندان می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Experiences of Students and Graduates of the University of Tehran on Exercising Power in the Research Process

نویسندگان [English]

  • Ramin Najafi 1
  • Abasalt Khorasani 2
  • Mahmoud Haghani 3
  • Mahmoud Abolghasemi 2
1 PhD in Higher Education Development Planning, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Education Department, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Education Department, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Academic research is usually done in groups, teams and collaboratively. Researchers in this process have different identities, positions, abilities, personality types, desires and aspirations. Hence, power relations and inequalities in this process are its inherent characteristics. Since the students in terms of power, mainly with respect to other actors such as professors and administrators are less powerful, it is important to understand their experiences than other actors. Therefore, the main purpose of the research is to identify evidences of the exercise of power in the research process, based on the views of students and graduates.
Materials and Methods: Since the exploration and description of the experiences of students and graduates from the exercise of power in the research process has been the purpose of the research, the research plan is qualitative using descriptive phenomenological method. In this research, graduate students have formed the study population. The sampling method of the present study is non-targeted and criterion-based. Based on this, students and graduates participated in this research to have the criterion of team research experience, availability and agreement to conduct the interview. A semi-structured interview was conducted with 19 students and graduates of the University of Tehran. In order to analyze the data, the Stokes-Colaizzi-Kane analysis method was used.
Discussion and Conclusion: Students and graduates of the University of Tehran understood Exercising Power in the Research Process through collusion, misbehavior, discrimination and injustice, bullying, abuse of position, breach, inadequate/ inappropriate supervision, and immoral authorship. According to the research findings, the selection of a supervisor through department lobbying, zigzag authorship, factionalism in accepting articles in research journals, are the most important sub-themes of the collusion; maximum student participation and maximum benefit of the professor from the research privilege and exploitation of the student by the professor are the most important sub-themes describing bullying in the research process; abusing the student by the professor because of his or her ability to write articles, abusing the student's respect for him or her to determine the order of the authors by the professor, abusing the student's need for research by the professor, the referee's biased interference in student references, immoral acquisition of authorship credibility by the professor and default presence of the head of department in all theses or dissertations are the most important sub-themes of position abuse; inadequate guidance of the supervisor, lack of study of the dissertation by the referee and lack of the supervisor mastery on the subject of research are the most important sub-themes of inadequate/inappropriate supervision; the professor discrimination between students based on his or her feeling indebted to a student and injustice in the dissertation score are two sub-themes of discrimination and injustice; the nominal authorship of the professor by the student, the salvation articles and their fictitious names, the nominal role of the supervisor, adding the ghost author by the supervisor, and removing authors of the research are the most important sub-themes describing immoral authorship. Since students {and graduates} are one of the most important actors in the research process, their understanding of the exercise of power in this process should be considered; Because not paying attention to how they feel and understand about such events may lead to changes or deviations from research policies. Thus, the need to pay attention to open policy-making in higher education and to listen to the voices of all academic actors, including students and graduates, and to involve them in the higher education policy-making process doubles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • Bullying
  • Research
  • University
  • Phenomenology
Adib, Y., Fathi Azar, E. & Molaghalghachi, S. (2015). Studying the Experiences of Tabriz University Professors and Students with regard to Research Ethics: A Phenomenological Study. Journal of Strategy for culture, 8 (29), 149-178 (In Persian).
Asghari, F. & Nemati, M. A. (2016). The Challenge of the Quality of PhD Thesis in Iran (based on the Concept of Value Chain). Iranian Journal of Cultural Research, 9 (2), 191-159 (In Persian).
Bani-Assadi, A. & Zarghami, S. (2015). Critical Inquiry of Supervisor-Student Academic Relationship in the Course of Dissertation Writing: From the Perspective of Students: of Philosophy of Education. New Educational Thoughts, 11 (2), 148-125 (In Persian).
Barretta-Herman, A. L., & Garrett, K. J. (2000). Faculty-student collaboration: Issues and recommendations. Advances in Social Work1(2), 148-159.
Bazargan, A. (2010). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods. Tehran: Didar Publications.
Bennett, D. M. & Taylor, D. M. (2003). Unethical practices in authorship of scientific papers. Emergency Medicine15(3), 263-270.
Bozeman, B. & Youtie, J. (2016). Trouble in paradise: Problems in academic research co-authoring. Science and engineering ethics22(6), 1717-1743.
Bozorg, H. & Khakbaz, A. S. (2013). Hidden Supervisor: the emergent Curriculum of advising graduate students thesis (case studty: training science course). Journal of Research in Curriculum Planning, 9 (1), 50-38 (In Persian).
Cooper, J. R., Walker, J., Askew, R., Robinson, J. C., & McNair, M. (2011). Students' perceptions of bullying behaviours by nursing faculty. Issues in Educational Research21(1), 1-21.
Creswell, J. W. (2017). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Dhar, R. L. (2012). Why do they bully? Bullying behavior and its implication on the bullied. Journal of workplace behavioral health27(2), 79-99.
Doloriert, C., Sambrook, S. & Stewart, J. (2012). Power and emotion in doctoral supervision: implications for HRD. European Journal of Training and Development36(7), 732-750.
Foucault, M. (1986). Disciplinary Power and Subjection. Power, 229-242.
Goodyear, R. K., Crego, C. A. & Johnston, M. W. (1992). Ethical issues in the supervision of student research: A study of critical incidents. Professional psychology: Research and practice23(3), 203.
Grant, B. (2003). Mapping the pleasures and risks of supervision. Discourse: studies in the cultural politics of education24(2), 175-190.
Hemer, S. R. (2012). Informality, power and relationships in postgraduate supervision: Supervising PhD candidates over coffee. Higher Education Research & Development31(6), 827-839.
Izadinia, M. (2014). Authorship: The hidden voices of postgraduate TEFL students in Iran. Journal of Academic Ethics12(4), 317-331.
Lee, A. (2008). How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research supervision. Studies in Higher Education33(3), 267-281.
Louw, D. A. & Fouche, J. B. (1999). Authorship credit in supervisor-student collaboration: Assessing the dilemma in psychology. South African Journal of Psychology29(3), 145-148.
Macfarlane, B. (2017). The ethics of multiple authorship: power, performativity and the gift economy. Studies in higher education42(7), 1194-1210.
Mahmoudpoor, B. (2010).  Reconstructing the Concept of Doctoral Thesis for Ph.D. Students through a Pathological Perspective and Presenting a rounded Theory. Journal of Higher Education Letter, 3 (10), 176-149 (In Persian).
Motallebifard, A., Abdollahi, B. & Mohebbat, H. (2014). Towards an Ethical and Professional Framework for Research Supervision Process. Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, 6 (12), 93-113 (In Persian).
Mayor, F. & Forti, A. (1998). Science and Power. Translated by Paridokht Vahidi. Tehran: Planning and Budget Organization Publications, Center for Economic and Social Evidence and Publications (In Persian).
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage.
Robertson, M. J. (2017). Team modes and power: Supervision of doctoral students. Higher Education Research & Development36(2), 358-371.
Safaei Movahhed, S. (2017). Under the Skin of University: Uncovering Academic Exploitation in Iranian Higher Education. Journal of Higher Education Curriculum Studies, 8 (15), 34-7 (In Persian).
Sandler, J. C. & Russell, B. L. (2005). Faculty-student collaborations: Ethics and satisfaction in authorship credit. Ethics & behavior15(1), 65-80.
Schumann, L., Craig, W. & Rosu, A. (2014). Power differentials in bullying: Individuals in a community context. Journal of Interpersonal Violence29(5), 846-865.
Shirbagi, N. & Kaveey, S. (2012). Study of Directorial Role and Relationship of Supervisor and Student from Graduate Students Perspectives. Journal of New Educational Approaches, 7 (1), 1-26 (In Persian).
Sokolowski, R. (2005). Introduction to Phenomenology. Translated by Mohammad Reza Ghorbani. Tehran: New Step Publications (In Persian).
Street, J. M., Rogers, W. A., Israel, M. & Braunack-Mayer, A. J. (2010). Credit where credit is due? Regulation, research integrity and the attribution of authorship in the health sciences. Social Science & Medicine70(9), 1458-1465.
Wisker, G. & Robinson, G. (2014). Examiner practices and culturally inflected doctoral theses. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education35(2), 190-205.