بررسی تأثیر کیفیت خدمات آموزشی بر وفاداری دانشجویان با میانجی‌گری رضایتمندی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: وفاداری دانشجو، یکی از مؤلفه‌های مهم در آموزش عالی است که باتوجه به کاهش جمعیت دانشجو در ایران، اهمیت این مؤلفه در حال افزایش است. از طرفی رضایتمندی دانشجویان می‌تواند منجر به وفاداری به‌عنوان یک مزیت رقابتی گردد. کیفیت خدمات آموزشی نیز به‌عنوان یک چالش مهم و تأثیرگذار در حوزه وفاداری مورد توجه است. لذا این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر کیفیت خدمات آموزشی بر وفاداری دانشجویان با میانجیگری رضایتمندی انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش متشکل از 2996 دانشجوی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بود. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی انجام گرفت. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های کیفیت خدمات آموزشی، رضایتمندی و وفاداری دانشجو به کار رفت و برای پایایی ابزار به ترتیب ضرایب آلفای 91/0، 87/0، و 81/0 به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی مطلوب ابزار می‌باشد. برای بررسی روایی پرسشنامه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد و روایی همه پرسشنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفت. در پایان تعداد 342 پرسشنامه با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: تأثیر کیفیت خدمات آموزشی بر رضایتمندی مثبت و معنادار بود. همین‌طور تأثیر رضایتمندی بر وفاداری مثبت و معنادار بود. این پژوهش نشان داد که تأثیر مستقیم کیفیت خدمات آموزشی بر وفاداری دانشجویان منفی بوده و معنادار نمی‌باشد. اما به‌طور غیرمستقیم و از طریق رضایتمندی بر وفاداری تأثیرگذار است. این یافته بر اهمیت رضایتمندی به‌عنوان متغیری تأثیرگذار در حوزه وفاداری دانشجو و افزایش آن تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Service Quality on Students' Loyalty through Satisfaction Mediation

نویسنده [English]

  • Jafar Hassan Rezai
Ph.D. in Higher Education Management, Education Department, Literature and Humanities Faculty, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective: Due to the decrease in student population, the importance of student loyalty in higher education is increasing. On the other hand, student's satisfaction can lead to loyalty as a competitive advantage. Educational Service Quality is also considered an important and effective challenge in this area. Thus this study was conducted to evaluate the effect of educational service quality on students' loyalty by satisfaction mediation.This was a descriptive survey study.
Materials and methods: The statistical population consisted of all undergraduate, postgraduate, and Ph.D. students of Imam Khomeini International University. The stratified random sampling was done. Students' Loyalty, Satisfaction and Educational Service Quality questionnaires were used to collect data, to confirm the tool's reliability. The alpha coefficients respectively were 0.91, 0.87 and 0.81, indicating the tools' desired reliability. Finally, 342 questionnaires were analyzed using structural equation modeling.
Result and Discussion: The effect of educational service quality on satisfaction was positive and significant. The effect of satisfaction on loyalty was positive and significant.This study showed that the direct effect of educational service quality on students' loyalty was negative and not significant. But it affects the loyalty indirectly and through satisfaction. This finding emphasizes the importance of satisfaction as an influential variable in student loyalty and enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • educational service quality
  • satisfaction
  • loyalty
Adeola, M, M. & Adebiyi, S, O. (2014). Service Quality, Perceived Value and Customer Satisfaction as determinant of Airline choice in Nigeria.  International Letters of Social and Humanistic Sciences, 20, 66-80.
Alves, H. (2010). The Measurement of Perceived Value in Higher Education: a Uni dimensional Approach. University of Beira Interior. Article in Service Industries Journal. Retrieved from: Helena Alves Retrieved on: 10 July 2016.
Coccari, R., & Javalgi, R. (1995). Analysis of students’ needs in selecting a college or university in a changing environment. Journal of Marketing for Higher Education, 6 (2), 27–40.
Dehghan, A. (2012). Student Loyalty Assessment with Online Master's Programs. College of Technology, Eastern Michigan University. Paper 431.
Delgado-Ballester, E. & Munuera-Aleman, J.L. (2001). Brand trust in the context of customer loyalty. European journal of marketing. 35 (11/12), 1238-1258
Dlacic, J., Arslanagic, M., Kadic-Maglagilic, S., Markocic, S. & Raspor, S. (2012). Exploring perceived service quality, perceived value, and repurchase intention in higher education using structural equation modeling.Total Quality Management, 25(2), 141–157.
Donlagic, S. & Fazlic, S. (2015). Quality Assessment in Higher Education Using the Servqual Model. Management, 20 (1), 39-57.
Ebrahimzadeh pezeshki, R. & Mirfakhredini, H. (2017). Presenting a Comprehensive Index Model of Iranian Students’ Satisfaction (Scope of the Study: the National Universities of Iran Region Seven).Journal of Management and Planning in Educational Systems, 10(2), 123-158 (in Persian).
Eslami, H., Amini, A., Ashoori, H., Ranjbar, E. M., Hadi, N. H. & Dehghani, T. A. (2004). The survey in satisfaction of students of medical laboratory sciences from educational, research, and welfare services at paramedical faculty in Shahid Sadoughi University of medical sciences. Educational development of Jundishapur. 66-72 (in Persian).
Galloway, L. (1998). Quality perceptions of internal and external customers: A case study in educational administration.  The TQM Magazine. 10 (1), 20-26.
Gharacheh, M. & Dabooeian, M. (2011). Interaction of Employee Loyalty and Customer Loyalty in the Service Industry, New Marketing Research Journal, 1(28), 27-46 (in Persian).
Goolamally, N. & Latif, L. A. (2014). Determinants of students' loyalty in an open distance learning institution. Seminar Kebangsaan Pembelajaran Sepanjang Hayat.
Hassan Rezai, J. (2018). Investigating the effect of students'educational service quality, expectations and perceived value on their satisfaction and loyalty at Imam Khomeini International University. Faculty of Literature and Humanities. Urmia University. Paper 181.
Hassan Rezai, J., Ghaleei, A. & Mohajeran, B. (2019). Structural equations modeling of expectations and educational service quality with students' satisfaction and loyalty emphasizing on mediating role of perceived value. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12 (1), 183-212(in Persian).
Hatamifar, Kh., Kakoojooybari, A. & Sarmadi, M. (2013). A Study of Students Satisfaction with Student Services at Payam Noor University. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 70, 117-139 (in Persian).
Helgesen, O. & E. Nesset, E.  (2007). Images, Satisfaction and Antecedents: Drivers of Student Loyalty? A Case Study of a Norwegian University College. Corporate Reputation Review, 10 (1), 38-59.
Hosseini, M. H., Yazdanpanah, A. A. & Farhadi Nahad, R. (2012). The Direct and Indirect Effects of Relationship Marketing Elements on Loyalty of Students. IRPHE, 18(4), 121-143 (in Persian).
Hosseinzadeh, E., Hamidi, Y., Roshanaie, G., Cheraghi, P., Taghavi, M., Azizi, S. & Mohammadfam, E. (2013). Evaluation of Student Satisfaction from Hamadan University of Medical Sciences Educational Process and Programs in 2011-2012.Pajouhan scientific journal, 1(3), 37-44 (in Persian).
Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001).The evolution and future of national customer satisfaction index models [Electronic version]. Retrieved from Cornell University, School of Hospitality Administration site: http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/715.
Kavoosi, M. R. & Saghaei, A. (2005). Methods of measuring customer satisfaction, Tehran, Sabzan publishing, first printing (in Persian).
Khamis, A. & Said, N. B. (2014).Measuring Student Loyalty towards Residential College using Structural Equation Model.  International Journal of Science and Technology, 4 (12).
Llach, J., Merbegal-Mirabent, J., Marimon, F. & Mas-Machuca, M. (2016). Analysing the determinants of students’ loyalty in the higher education context: The Catalan University system case. Association of Economics Education, 11, 45-58.
Manio, L. & Manio, G.K. (2014). Educational Marketing: Factors Influencing the Selection of a university. SEA - Practical Application of Science, 2 (5).
Martinez-Arguelles, M. J. & Batalla-Busquets, J. M. (2016). Perceived Service Quality and Student Loyalty in an Online University. Open University of Catalonia. Available at http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2518/3814.
Mcomm, L. Daryanto, H. K.S, D., Sukandar, D., Yusuf, E. (2013). The Loyalty Model of Private University Student. Case Study: STIKOM London School of Public Relation. International Journal of Information Technology and Business Management, 20 (1), 70-89.
Motahhari Nejad, H. & Ahmadi Deh Ghotbaddini, M. (2014). Effective factors on student loyalty: a relationship marketing approach. IRPHE, 20(3), 121-140 (in Persian).
Rojas-Mendez, J., et al. (2009). Determinants of Student Loyalty in Higher Education: A Tested Relationship Approach in Latin America. Latin American Business Review, 10, 21–39.
Sim, L.  (2008). Determination of Students Satisfaction and Students Loyalty College X: A case Study. Research report in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Business Administration. Penang, Malaysia.
Singh, K. & Weligamage, S. (2010).thinking towards stakeholders' satisfaction in higher education: An application of performance prism.
https://pdfs.semanticscholar.org/9575/ad22147e87d9db6bdf12afafb6bac8d3a6e9.pdf?_ga=2.229272604.1447099514.1568096314-1926352709.1568096314
Smith, C. (2017) .Mind the gap! Students’ expectations and early experiences of higher education. Research in Practice, 11 (1), 23-38.
Sumaedi. S, et al. (2011). The Effect of Students’ Perceived Service Quality and Perceived Price on Student Satisfaction. Management science and engineering, 5 (1), 88-97
Temizer, L.  & Turkyilmaz, A. (2012). Implementation of student satisfaction index model in higher education institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 46, 3802 – 3806
Usman, U. & Mokhtar, S. S. M. (2016). Analysis of service quality, university image and student satisfaction on student loyalty in higher education in Nigeria. International Business Management, 10 (12), 2490-2502.
Van, S. R. D., & Steenkamp, R. J. (2014). The Exploration of Service Quality and Its Measurement for Private Higher Education Institutions. Southern African Business Review, 18, 83-107.
Yeo, R. K, & Li, J. (2014). Beyond servqual: The competitive forces of higher education in Singapore. Total Quality Management, 25, (2), 95–123.