شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش انتقال آموزش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت‌بندی آن با تکنیک فرآیند سلسله‌مراتب گروهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش انتقال آموزش و اولویت‌بندی آن با تکنیک سلسله-مراتب گروهی است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعداد 360 نفر می‌باشند که از میان آنان طبق جدول مورگان 186 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، سه پرسشنامه‌ی مجزا شامل پرسشنامه عوامل مؤثر بر انتقال آموزش با 45 گویه، انگیزش انتقال آموزش هالتون با 4 گویه و پرسشنامه مقایسه‌ی زوجی با 15 عامل می‌باشد. نتایج حاصل از اجرای آزمون پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدی، کانون کنترل، فرصت کاربرد، حمایت سرپرستان، حمایت همکار، جو انتقال، آمادگی یادگیرندگان، واکنش‌های عاطفی، گشودگی تجربه، محتوای مرتبط، توانایی شناختی، ارائه نمونه‌های کاری، پاسخ‌گویی و تعهد سازمانی با انگیزش انتقال آموزش رابطه معناداری وجود دارد. داده‌های حاصل از آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان ابعاد پانزده‌گانه عوامل مؤثر بر انگیزش انتقال آموزش، متغیرهای حمایت سرپرست ( 213/)0 فرصت کاربرد، واکنش‌های عاطفی، ارائه نمونه‌های کاری، گشودگی تجربه، جو انتقال و پرسشگری 567/0 از انگیزش انتقال آموزش را پیش‌بینی می‌نماید. در نهایت، نتایج حاصل از به‌کارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی نشان داد حمایت سرپرست، جو انتقال، ارائه نمونه‌های کاری، پاسخگویی، پرسشگری، تعهد سازمانی، فرصت کاربرد، آمادگی فرگیران، واکنش‌های عاطفی به آموزش، گشودگی تجربه، خودکارآمدی، توانایی شناختی، کانون کنترل، محتوای مرتبط و حمایت همکار به ترتیب اولویت اول تا پانزدهم، بر روی انگیزش انتقال آموزش تأثیر دارد.Group AHP

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Motivations of Training Transfer in National Petrochemical Companies and Its Prioritization by Group AHP Technique

نویسندگان [English]

 • Ali Najafi 1
 • Mohammad Taghi Taghavifard 2
 • Hamidreza Zarrin 1
 • Akbar Bashokouh 3
1 PhD student in Educational Management, Allameh Tabatabai University
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatabai University
3 Instructor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating effective factors on motivation of training transfer and its prioritization using group AHP. This research has descriptive-surveying methodology. Statistical population of this study is official staff of the National Petrochemical Company in 360 number. Amongst, 186 people were selected by random sampling method. Data collecting instruments include 3 discrete questionnaires including effective factors on training transfer with 45 items, Holton motivations of training transfer with 4 items, and paired comparison questionnaire wit 15 factors. Obtained results from Pearson test showed that there is significant relationship among self-efficacy, locus of control opportunity to use, support of peer/supervisor, transfer climate, learners readiness, affective reactions, openness to experience, content relevance, cognitive ability, worked samples, accountability, questioning, organizational commitment, and motivation of training transfer. Obtained data from step by step regression showed that among 15 aspects of effective factors on motivation of training transfer, variables of support of supervisor predicts 0.213, opportunity to use, affective reactions, worked samples, openness to experience, transfer climate, and questioning predict 0.567 of motivations to training transfer. Finally, obtained results of using group AHP technique showed that support of supervisor, transfer climate, worked samples, accountability, questioning, organizational commitment, opportunity to use, learners readiness, affective reactions to training, openness to experience, self-efficacy, cognitive ability, locus of control, content relevance ,support of peer have priorities of first to the fifth on motivation of training transfer, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motivations of training transfer
 • National Petrochemical Company
 • Analytical Hierarchy Process
 1. رحیمیان، حمید.نجفی،علی (1388) واکاوی مدل های انتقال آموزش،اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش،تهران.
 2. قدسی پور،سیدحسن(1381)فرایند تحلیل سلسله مراتبی،تهران،دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران).مرکز نشر.
 3. & Schuster.
 4. Aguinis, H., & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals and teams,organizations, and society. Annual Review of Psychology, 60, 451--‐474.
 5. Al-Eisa, A.S., Furayyan., M.A. and Alhemoud, A.M. (2009). An empirical examination of the effects of self – efficacy, supervisor support and motivation to learn on transfer intension, Management Decision, 47(8), 1221 - 1242.
 6. Alliger, G.M., & Janak, E.A. (1989). Kirkpatrick’s levels of training criteria: Thirty years later. Personnel Psychology, 42(2), 331–342.
 7. Arthur, W.J., Bennett, W.J., Edens, P.S., & Bell, S.T. (2003). Eff ectiveness of training in organizations: A meta-analysis of design and evaluation features. Journal of Applied Psychology, 88(2), 234–245.
 8. Awoniyi, E. A., Griego, O. V. and Morgan, G. A. (2002), ‘Person-environment fit and transfer of training’, International Journal of Training and Development, 6, 25–35.
 9. Balaguer, E., Cheese, P., & Marchetti, C. (2006). The high performance workforce study [Electronic version]. Retrieved from http://studentsrepo.um.edu.my/3125/9 /Bibliography.pdf
 10. Baldwin, T.T., & Ford, J.K. (1988). Of training: A review and directions for future research. Personnel Psychology, 41(1), 63–105.
 11. Bates, R. & Khasawneh, S. (2005). Organizational learning culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations. International Journal of Training and Development, 9(2), 96-109. doi:10.1111/j.1468-2419.2005.00224.x
 12. Baumgartel, H., Reynolds, M., & Pathan, R. (1984). How personality and organizational climate variables moderate the effectiveness of management development programs: A review and some recent research findings. Management and Labour Studies, 9, 1-16. ACN:1985-18809-001.
 13. Bhatti,M,A., ALI,S., Mohd Isa,M.I. Battour, M,M.(2014) Training Transfer and Transfer Motivation: The Influence of Individual, Environmental, Situational, Training Design, and Affective Reaction Factors. Performance Improvement Quarterly. 2 7 ( 1 ) P P. 5 1 – 8 2
 14. Blume, B. D., Ford, J., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2010). Transfer of Training: A Meta-Analytic Review. Journal Of Management, 36(4), 1065-1105. doi:10.1177/0149206309352880.
 15. Broad, M.L., & Newstrom, J.W. (1992). Transfer of training action-packed strategies to ensure high payoff s from training investment. New York, NY: Addison-Wesley.
 16. Buckingham, M. & Coffman, C. (1999). First break all the rules. New York, NY: Simon
 17. Burke, L & Hutchins, H (2007) ‗Training transfer, An integrative review‘ Human Resource Development Review, Vol. 6, no. 3, pp263-296, viewed 17 October, 2009, retrieved from Ebscohost Database.
 18. Burke, L.A. and Saks, A.M. (2009). Accountability in Training Transfer: Adapting Schlenker’s Model of Responsibility to a Persistent but solvable Problem, Human Resource Development Review, 8(3), 382 - 402.
 19. Chen, C.Y., Sok, P., & Sok, K. (2007). Exploring potential factors leading to eff ective training: An exclusive study on commercial banks in Cambodia. Journal of Management Development, 26(9), 843–856.
 20. Cheng, E.W.L. and Hampson, I. (2008).Transfer of training: A Review and new insight”, International Journal of Management Review, 10(4), 327 - 341.
 21. Chiaburu, D.S., & Marinova, S.V. (2005). What predicts skills transfer? An exploratory study of goal orientation, training self-effi cacy and organizational support. International Journal of Training and Development, 9(2), 110–123.
 22. Chiaburu, D.S., & Tekleab, A.G. (2005). Individual and contextual infl uence on multiple dimensions of training eff ectiveness. Journal of European Industrial Training, 29(8), 604–626.
 23. Colquitt, J.A., LePine, J.A., & Noe, R.A. (2000). Towards an integration theory of training motivation: A meta-analytic path analysis of 20 years of research. Journal of Applied Psychology, 85(5), 678–707
 24. Crissman, J. K. (2006). The design and utilization of effective worked examples: A metaanalysis. Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3208114)
 25. Cromwell, S & Kolb, J. 2004, ‗An examination of work-environment support factors affecting transfer of supervisory skills training to the work place‘ Human Resource Development Quarterly, Vol. 15, no. 4, pp449-71, viewed 12 June, 2010, retrieved from Ebscohost Database.
 26. Ford, J, Smith, E, Weissbein, D, Gully, S & Salas, E 1998, ‗Relationships of goal orientation, meta cognitive activity, and practice strategies with learning outcomes and transfer‘ Journal of Applied Psychology, Vol. 83, pp218-233, viewed 18 June, 2009, retrieved from Ebscohost Database.
 27. Ford, J. K., & Weissbein, D. A. (1997). Transfer of training: An updated review and analysis. Performance Improvement Quarterly, 10(2), 22-41.
 28. Ford, J.K., Quinones, M.A., Sego,D.J. and Sorra, J.S. (1992). Factors affecting opportunity to perform trained tasks on the job, Personnel Psychology, 45(3), 511 – 527.
 29. Garver, M.S., & Williams, Z. (2009). Examining model of understanding customer value and satisfaction data. Marketing Management Journal, 19(1), 113–132.
 30. Gegenfurtner, A. (2011). Motivation And transfer In professional training:A meta--‐analysi of the moderating effects of knowledge type, instruction, and assessment conditions. Educational Research Review, 6.
 31. Gegenfurtner, A., Festner,D.,Gallenberger,W.,Lehtinen,E.,&Gruber,H.(2009).Predicting autonomous and controlled motivation to transfer training. International Journal of Training and Development, 13 (2), 124--‐138.
 32. Hair, J., William, C.B., Barry, J.B., & Rolph, E.A. (2007). Multivariate data analysis (7th ed.). Englewood Cliff s, NJ: Prentice Hall.
 33. Hattie, J. (2009). Visible learning. New York, NY: Routledge.
 34. Herold, David M. / Davis, Walter/Fedor, Donald B. / Parsons, Charles K. (2002): Dispositional influences on transfer of learning in multistage training programs. In: Personnel Psychology, 55(4), 851- 869.
 35. Holton III., Elwood F. / Chen, Hsin-Chih/Naquin, Sharon S. (2003): An examination of learning transfer system characteristics across organizational settings. In: Human Resource Development Quarterly, 14(4), 459-482.
 36. Holton, E 1996, ‗The flawed four-level evaluation model‘ Human Resource Development Quarterly, Vol. 7, pp5–21, viewed 23 May, 2010, retrieved from Ebscohost Database.
 37. Holton, E. F., Bates, R., & Ruona, W. E. A. (2000). Development of a generalized learning transfer system inventory. Human Resource Development Quarterly, 11(4), 333- 360.
 38. Hutchins, H. M. (2009). In the trainer’s voice: A study of training transfer practices. Performance Improvement Quarterly, 22(1), 69-93. doi:10.1002/piq.20046.
 39. Kauff eldd, S., & Lehmann, N.W. (2010). Sales training: Eff ects of spaced practice on training transfer. Journal of European Industrial Training, 34(1), 23–37.
 40. Kirwan, C., & Birchall, D. (2006). Transfer of learning from management development programmes: Testing the Holton model. International Journal of Training and Development, 10(4), 252–268..
 41. Kontoghiorghes, C. (2002), Predicting motivation to learn and motivation to transfer learning back to the job in a service organization: A new systematic model for training effectiveness, Performance Improvement Quarterly, 15(3), 114 - 129.
 42. Liebermann, S. and Hoffmann, S. (2008). The impact of practical relevance on training transfer: evidence from service quality training program for German bank clerks, International Journal of training and Development, 12(2), 74 - 86.
 43. Lim, D & Morris, M 2006, ‗Influence of trainee characteristics, instructional satisfaction, and organizational climate on perceived learning and training transfer‘ Human Resource Development Quarterly, Vol. 17, no. 1, pp85-115, viewed 25 January, 2010, retrieved from Ebscohost Database.
 44. Lim, D. and Johnson, S. (2002). Trainee Perception of factors that influence learning transfer, International Journal of Training and Development, 1(6), 36 - 48.
 45. London, P.A., & Flannery, D.D. (2004). Social factors that impact women’s practice of breast self-examination: A challenge to the transfer of training literature. Journal of European Industrial Training, 28(7), 538–549.
 46. Mackay, R. (2007). Fit for which purpose. Training and Management Methods, 21(4), 333–338.
 47. Madagamage, G.T. Warnakulasooriya, B.N.F. Wickramasuriya, H.V.A(2014) Factors Influencing Motivation to Transfer Training: An Empirical Study of a Government Sector Training Program in Sri Lanka. Tropical Agricultural Research Vol. 26 (1): 12 – 25.
 48. Naquin, S. S. and Holton, E. F. III (2002), ‘The effects of personality, affectivity, and work commitment on motivation to improve work through learning’, Human Resource Development Quarterly, 13, 357–76.
 49. Nijman, D.J.M., Nijho.f., W.J, Woggnum., A.A.M. and Veldkamp, B.P. (2006). Exploring differential effects of supervisor support on transfer of training, Journal of European Industrial Training, 30(7), 529 - 549.
 50. Nikandrou, I , Brinia, V. and Bereri, E (2009). Trainee perceptions of training transfer: an empirical analysis, Journal of European Industrial Training, 33(1), 255 - 270.
 51. Noe, R. A. (1986). Trainee attributes and attitudes: Neglected influences on training effectiveness. Academy of Management Review, 11, 736-749.
 52. Noe, R.A. (1986). Trainee attributes and attitudes: Neglected influences on training effectiveness. Academy of Management Review, 11(4), 736–749.
 53. Paradise, A. (2007). State of the industry: ASTD’s annual review of trends in workplace.
 54. Paugh, K.J. and Bergin, D.A. (2006). Motivational Influences on Transfer, Educational Psychologist, 4(3), 147 - 160.
 55. Prince George (2012). Questioning to promote higher-order thinking. Retrieved from http://www.pgcps.pg.k12.md.us/~elc/isquestion2.html.
 56. Ruona, W. E. A., Leimbach, M., Holton III, E. F., & Bates, R. (2002).The relationship between learner utility reactions and predicted learning transfer among trainees. International Journal of Training & Development, 6(4), 218–228.
 57. Saaty, Thomas L.(1995) Decision making for leaders: the analytical hierarchy process for decisions in a complex world; University of Pittsburgh: p.25 & 81
 58. Saks, A. M., & Belcourt, M. (2006). An investigation of training activities and transfer of
 59. Salas, E. and Stagl, K. C. (2009), ‘Design Training Systematically and Follow the Science of Training’, in E. Locke (ed.), Handbook of Principles of Organizational Behavior: Indispensible Knowledge for Evidence-Based Management, 2nd edn (Chichester: John Wiley & Sons), pp. 59–84.
 60. Scaduto, A., Lindsay, D., & Chiaburu, D.S. (2008). Leader infl uences on training eff ectiveness: Motivation and outcome expectation processes. International Journal of Training and Development, 12(3), 158–170.
 61. Schlenker, B.R. (1997). Personal responsibility: Application of the triangle model, Research in Organizational Behavior, 19, 241 - 301.
 62. Schmidt, J. (2007). Blogging practices: An analytical framework. Journal of Computer- Mediated Communication, 12(4), 1409–1427.
 63. Seyler, D.L., Holton, E.F III, Bates, R.A., Burnett, M.F. and Carvalho, M.A. (1998). Factors affecting motivation to transfer training, International Journal of Training and Development 2(1), 2 - 15.
 64. Sitzmann, T., Brown, K.G., Casper, W.J., & Ely, K. (2008). A review and meta-analysis of the nomological network of trainee aff ective reactions. Journal of Applied Psychology, 93(1), 280–295.
 65. Sitzmann, T., Brown, K.G., Casper, W.J., & Ely, K. (2008). A review and meta-analysis of the nomological network of trainee aff ective reactions. Journal of Applied Psychology, 93(1), 280–295.
 66. Stephen, A. (2008). Capstone business course assessment: Exploring student readiness perspectives. Journal of Education for Business, 83(3), 141–146.
 67. training in organizations. Human Resource Management, 45, 629-648. ACN: 23231013 doi:10.1002/hrm.20135.
 68. Tziner, A ., Fisher, M., Senior, T. and Weisberg, J. (2007). Effects of Trainee Characteristics on Training Effectiveness, International Journal of Selection and Assessment, 15(2), 167- 174.
 69. Van der Klink, M. R., Gielen, E.W.M. and Nauta, C., (2001).Supervisor support as a major condition to enhance transfer. International Journal of Training and Development, 5(1), 52-63.
 70. Velada, R., Caetano, A., Michel, J.W., Lyons, B.D. and Kavanagh, M.J. (2007). The effects of training design, individual characteristics and work environment on transfer of training, International Journal of Training and Development, 11(4), 282 - 294.
 71. Velada, Raquel/Caetano, Antonio/Michel, John W. / Lyons, Brian D. Lyons/Kavanagh, Michael J. (2007): The effects of training design, individual characteristics and work environment on transfer of training. In: International Journal of Training & Development, 11(4), 282-294
 72. Warr, P., & Bunce. D. ( 1995). Trainee characteristics and the outcomes of open learning. Personnel Psvchology. 48, 347-375.
 73. Wexley, K.N., & Latham, G.P. (2002). Developing and training human resources in organizations. Englewood Cliff s: NJ: Prentice Hall.
 74. Yamnill, S & McLean, G 2001. ‗Theories supporting transfer of training‘ Human Resource Development Quarterly, Vol. 12, no. 2.