مطالعه میزان رعایت اصول سازماندهی محتوا (توالی، وحدت و مداومت) در تدوین مفاهیم و مولفه‌های آموزش محیط زیست در محتوای دوره دبستانی از دیدگاه آموزگاران شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رعایت اصول سازماندهی محتوا (توالی، وحدت و مداومت) در تدوین مفاهیم و مولفه­های محیط زیست در محتوای دوره دبستانی از دیدگاه آموزگاران شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن است. روش پژوهش کاربردی و در بعد کمی و توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آمـــاری شامل کلیه آموزگاران ابتدایی شهر تهران به تعداد (13009N=) نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول مورگـــان (375n=) نفر برآورد گردید که به شیوه تصادفی طبقه­ای از جامعه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته با هدف مطالعه رعایت سه اصل سازماندهی محتوا (توالی، وحدت و مداومت) در تدوین محتوای مشتمل بر این مفاهیم و مولفه­ها با ضریب آلفای 93/0 در طیف پنج درجه­ای لیکرت (در این پرسشنامه درجه متوسط این مقیاس به علت کنترل خطای گرایش به مرکز یا میانگین حذف شده است) بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی هم­چون آزمون تی تک­نمونه­ای مورد تحلیل قرار گرفته است. برای انجام محاسبات از نرم­افزار آماری SPSS17 استفاده شده است. نتایج نشان داد از آزمون تی­تک نمونه­ای حاکی از آن که از دیدگاه آموزگاران سه اصل سازماندهی محتوا (توالی، وحدت و مداومت) در تدوین مفاهیم و مولفه­های آموزش محیط زیست محتوای دوره دبستانی رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Principles of the Content organizing i.e. Sequence, Continuity, Integration in Compilation of the Major Concepts and Components of the Environmental Education in Content of Elementary from the Viewpoint of their Teachers in Tehran in Order to Offer Appropriate Solutions for it

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Shobeiri 1
 • Mohammadreza Sarmadi 1
 • Leila Parhizgar 2
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University
2 Master of Curriculum Planning, Payame Noor University
چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of study on the content organizing i.e. sequence, continuity, integration in compilation of the content which is consisted of major concepts and components of the environmental education in elementary school courses from the viewpoint of their teachers in Tehran in order to offer   appropriate solutions for it. The research methodology of descriptive (survey) method has been used for the data collection and the research objective has been applicable. The statistical society of research consists of all the elementary school teachers of Tehran in number of 13009 people. The sample size has been estimated based on the Morgan's Table for 375 people of the elementary school teachers who are selected from the statistical society by the Stratified Random Sampling Method. The questionnaire has been used as the data collection tool which is a researcher-made questionnaire. The aims of this questionnaire are  studying on the  considering three principles of the content organizing i.e. sequence, continuity, integration in compilation of the content which is consisted of these concepts and components   by Alpha coefficient of 93% in a range of 5 degrees on a Likert. In this questionnaire the average degree of this scale has been removed because of the error control trend of center or average. The collected data has been analyzed by inferential and descriptive statistical method such as one-sample t-test. The SPSS17 Statistical Software has been used for calculations. The research findings have indicated that from the viewpoint of the elementary school teachers, three principles of the content organization have been considered in compilation of these concepts and components. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Education
 • Elementary School
 • Sequence
 • Integration
 • Continuity
 1. ابراهیمی، علی. (1377)، برنامه‌ریزی درسی (راهبردهای نوین)، تهران، انتشارات فکرنو.
 2. تایلر، رالف. (1376). اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی. ترجمه علی تقی پورظهیر، تهران: انتشارات آگاه.
 3. تقی پورظهیر، علی(1381)، مقدمه‌ای بر برنامه آموزشی و درسی، تهران، انتشارات آگاه.
 4. دیبایی، شادی و لاهیجانیان، اکرم الملوک. (1388). بررسی برنامه‌های درسی مقطع راهنمایی با تأکید بر محورهای آموزش محیط زیست علوم محیطی. سال ششم، شماره سوم، بهار 1388.
 5. سیلور، ج. گ. و الکساندر، و. م. و لوئیس آ. ج. (1380). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غلامرضا خوئی نژاد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 6. شریعتمداری، ع. (1372). چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات سمت.
 7. موسی پور، نعمت اله. (1382). مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
 8. Gay. G. (1991). Curriculum Development. International Encyclopedia of Curriculum
 9. Hastings, P. D. Zhan -Wexler. C; Robinson, J; Usher, B &Bridges (2000).The Development of Concern for Others in Children with Behavior Problems Development Psychology 36.531,546.
 10. Hinder. R. A (2001). Responsibility: A Biological Perspective. In A. E. Mutagen &H. W. Bierhoff (Eds). Responsibility the Many Faces of a Social Phenomenon. (Pp.23-33). London: Rutledge.
 11. Neiderhiser, J. M; Reiss. D & Hetherington, E .M (1996). Genetically Informative Designs for Distinguishing Developmental Pathways during Adolescence: Responsible and Antisocial Behavior. Development and Psychppathology.8, 779-791
 12. Sharma C.R (2001). Total Quality Management in Education. Indira Gandhi National Open University .India
 13. Weiner (1995), Judgment of Responsibility: A Foundation for a Theory of Social Conduct. New York: Guilford Press.