کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی

چکیده

با توجه به شکل‌گیری رویکردهای نوین در مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، توجه ویژه به مدیریت دانش در جهت نیل به اهداف این دانشگاه، ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا ضمن مرور مبانی نظری پژوهش و طراحی مدل مفهومی، مؤلفه‌های پژوهش شناسایی و از طریق پیمایش، به ‌وسیله مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ‌و اطلاعات از روش مطالعات اکتشافی در تدوین مبانی نظری و روش مصاحبه با استفاده از روش خبره به منظور شناسایی مؤلفه‌ها و متغیرهای پژوهش و استاندارد کردن ابزارهای سنجش و روش پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی پایداری درونی سؤال‌های پرسشنامه از تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن896/0 بود استفاده شد. جامعه آماری پژوهش600 نفر از مدیران دانشگاه پیام نور و نمونه آماری را 220 نفر تشکیل می‌دادند و از روش نمونه‌گیری تصادفی با استفاده از جدول تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدیریت دانش می‌تواند با یکپارچه‌سازی سرمایه‌های دانش دانشگاه پیام نور بر دانشجو-مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‌‌گیری هوشمندانه، طراحی مجدد فرایندها، تولید دانش جدید، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و توجه به دانش افراد و نخبگان و تسهیم دانش، تأثیر مستقیم بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge management functions in universities: Case study of Payam Noor University

نویسنده [English]

 • Mirhossein Seyedzadeh
PhD in Higher Education Management
چکیده [English]

Adoption of new management approaches at the Payam Noor University (PNU) central organization, resulted in paying particular attention to Knowledge management in order to meet university goals. Therefore, related literature was reviewed to develop a conceptual model along with variables involved. Data were collected using exploratory methods and focus groups. Survey instrument was administered to a random sample of 220 university staff at PNU. Results indicated that knowledge management through integrating intellectual properties could affect student-centered learning, organizational learning, rational leadership and decision making, process re-engineering, production of new knowledge, transferring tacit knowledge to explicit knowledge, and knowledge sharing towards improving performance and meeting intended objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge management
 • organizational culture
 • creating knowledge
 • organizational learning
 • creativity
 • Intelligent leading
 1. بات، گانت، (1378). مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تأثیر متقابل فنآوری فنون و انسان. نشریه علوم اطلاع‌رسانی، دوره 18، شماره 1و2.
 2. جعفری، مصطفی، (1382). اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و مهندسی مجدد. ماهنامه تدبیر، شماره 167.
 3. رادینگ، آلن، (1381). مدیریت دانش. ترجمه محمد حسین لطیفی، ج اول، تهران: انتشارات سمت.
 4. رضائیان، علی، (1384). نقش مدیر عالی دانش. نشریه تدبیر، شماره 155.
 5. زرگر، محمود، (1382). اصول و مفاهیم فنآوری اطلاعات. تهران، انتشارات بهینه.
 6. شرکت مشاوران توسعه آینده، (1385). "مدیریت دانش: مفاهیم، تجربیات و پیاده‌سازی"، تابستان.
 7. Bennet, A. & Bennet, D. (2003). The Parthership between organizational learning and knowledge management.
 8. Bukowitz, W. & Williams, B. (1999). The knowledge management field book, London: Financial Times. London: Prentice Hall.
 9. Carneiro, A. (2001). The role of intelligent resources in knowledge management. Journal of Knowledge Management, 5 (4).
 10. Delong, D. W. & Fahey, L. Diagnosing cultural barriers to knowledge managemen. Academy of Management Executive, 14 (4).
 11. Efrain, T. (2003). Information technoligy for management: Transforming organization in the digital economy. New York: John Willey & Sons.
 12. Gandhi, S. (2004). Knowledge management and refrence services. The Journal of Academic Libaianship, 30 (5).
 13. Halmel, G. (2006). The why, what, and how of management innovation. Harvard Business Review.
 14. Hargadon, A. B. (1998). Firms as knowledge Brokers: Lessons in pursuing continuous innovation. California Management Review, 40 (3).
 15. Havens, C & Knapp, E. (1999). Easing into knowledge management. Strategy &Leadership strategy and Leadership, 127 (2).
 16. Holsapple, C. W. & Toshi, K. D. (2003). A knowledge management ontoligy, in handbook on knowledge management. Germany, Springer-Verlag.
 17. Kalseth, K. (2000). Knowledge managment from a business requires stratege perspective. Journal of FID Review, 1 (3), pp. 37-47.
 18. Lemon M. & Sahota, P. S. (2003). Organizational culture as knowledge repository for increased innovative capacity. London: Pergmon.
 19. Leonard, D. & Sensiper, S. (1998). The role of Tacit knowledge in group innovation. California Management Review, 40 (3).
 20. Leonard, D. & Sensiper, S. (1998). The role of tracit knowledge in group innovation. California Management Review, 40 (3).
 21. Malhoyra, R. (2001). Effective customer relationship management by customer knowledge management. Handbook of customer relationship management.
 22. McKeen, J. & Smith, H. A. (2003). Making it happen: Critical issues in it managemen. New York: Wiley.
 23. Misra, D. C.; Hariharan, R. & Khanjea, M. (2003). Knowledge management framework for government organization. Information System Management.
 24. Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowladg-Greating company: How Japanies companies create the dynamic of innovation. London: Oxford University Press.
 25. Nonaka, I. & Toyama, R. (2004). Knowledge creation as a synthesizing process, in Hitotsubashi on knowledge management. Singapore: John Wiley & Sons.
 26. Okunoye, A. (2003). Knowledge management and Global Diversity: A Frame work to support organizations in developing countries. Finland, Turku: University of Turku.
 27. Probst, G. et.al. (2000). Managing knowledge: Building blocks for success. London.
 28. Ribiere, V. & Sitar, A. S. (2003). Critical role of leadership in nurturing a knowledge management research and practice. New York: Palgrave McMillan.
 29. Senker, J. (1995). Tacit knowledge and models of innovation. Industrial and Corporate Change, 4 (2).
 30. Suzie, A. (2003). Knowledge creation: Hand book on knowledge management. New York, Springer.
 31. Swan, J. (2003). Knowlledge management in action. Handbook on Knowledge Management.
 32. Sway, E. L.; Josefek, Jr. A. (2003). Business process as nexus of knowledge. Handbook on Knowledge Management.
 33. Wah, L. (1999). Making knowledge Stick. Management Review, 88 (5).