طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش به منظور طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در سال تحصیلی 87-86 انجام شده است. روش این تحقیق زمینه ای است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه تشکیل می دهند که عبارتند از: کلیه اعضای هیات علمی و مدرسینی که در رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان بزرگ (خراسان شمالی،  رضوی،  جنوبی/ منطقه9 دانشگاه آزاد اسلامی) در سال تحصیلی 87-86 تدریس می نمایند،  معلمان خبره مقطع ابتدایی شهرستان مشهد که توسط اداره کل آموزش و پرورش این شهرستان در سال­های1380تا 1386بعنوان معلم نمونه مقطع ابتدایی در سطح نواحی هفت گانه مشهد معرفی شده اند،  کلیه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه در سال های 1380تا1386. جهت برآورد حجم نمونه در این پژوهش از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده است. به منظور نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. ابزار تحقیق،  پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج پژوهش های حاضر بیانگر این است که شایستگی های مورد نیاز یعنی دانش های عمومی،  دانش های تخصصی (تربیتی)،  توانایی های عمومی،  توانایی های ذهنی،  مهارت ها و توانایی های تخصصی (تربیتی)،  گرایش ها اعتقادات و نگرش های عمومی، گرایش ها اعتقادات و نگرش های تخصصی (تربیتی) از دیدگاه هر سه گروه مورد تایید قرار گرفت. و بر همین اساس نیز نسبت به طراحی مدل برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رشته آموزش ابتدایی در مقطع کارشناسی اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A competency based curriculum model for undergraduate course on primary education

نویسندگان [English]

 • Hossein Momeni Mahmouei 1
 • Ali Shariatmadari 2
1 Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch
2 kharazmi University
چکیده [English]

thepurpose of this study was the development of a competency based curriculum model for undergraduate course on primary education using field research approach, a stratified random sample including faculty members with relevant expertise, experienced teachers at primary schools, and graduates of the course from universities situated in khorasan, Iran took part in the study . A survey instrument was developed by researcher for data collection. Results indicate that required competenices including, general and specialized khowledge, general  competenices mental ability, and educationl skills, attitudes, and beliefs were found to to be appeooriate by participants.Accordingly a competency based model was developed

کلیدواژه‌ها [English]

 • competency- competency based curriculum model
 • primary educatin
 1. آقازاده، احمد (1384) «مسایل آموزش وپرورش ایران» انتشارات سمت
 2. آیتی، محسن، عطاران، محمد وکیامنش، علیرضا (1385)«چارچوب نظری برنامه های درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطلاعات وارتبات (فاوا) مبتنی بر تحلیل مبانی فلسفی، اجتماعی وروان شناختی» فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره3 .
 3. برنامه مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1383) دوره کارشناسی آموزش ابتدایی.
 4. تافلر، الوین (1364) «ورق های آینده» ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، انتشارات البرز.
 5. دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب درسی (1370) «صلاحیت حرفه معلمی» شماره 164.
 6. سیف، علی اکبر(1373) «ملاک های شایستگی های معلم» فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش(ویژه نامه ارزشیابی)شماره 4.
 7. سیلور جی گالن، الکساندر ویلیام.ام، لوئیس آرتور جی(1374) «برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر» ترجمه: غلامرضا خوی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوی.
 8. شریعتمداری، علی (1384) «جامعه وتعلیم وتربیت» تهران: انتشارات امیرکبیر.
 9. عارفی، محبوبه (1384) « برنامه ریزی درسی راهبردی درآموزش عالی» تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 10. عارفی، محبوبه (1384)«ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان» فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره 1، زمستان.
 11. صافی، احمد (1376) «سیمای معلم» انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
 12. گزارش ملی آموزش عالی ایران (1379) انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انتشارات فرهنگ دهخدا.
 13. ملکی، حسن (1376) «صلاحیت های حرفه معلمی» تهران: انتشارات مدرسه.
 14. مهر محمدی، محمود (1381)«برنامه درسی، نظرگاه ها، رویکردها، چشم اندازها» انتشارات آستان قدس رضوی.
 15. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1377) مصوبه 20/10/1377، «اصول و ضوابط حاکم بر برنامه ریزی تربیت معلم».
 16. Brown University School of Medicine (2000). A Competency-Based Curriculum for The Brown University School of Medicine.
 17. http://www.w3. org g/TR/REC-html40
 18. Byham, W&Moyer, R (2002).Using Competencies to Build a Successful Organization.Canada: DDI
 19. Career Onestop (2006).Competency Model Clearinhouse.State of Minnesota. http://www. careeronestop.org
 20. Cave ,E&Mc Keown ,P(1993).Managerial Effectiveness :The Identification of Need .Management Education and Development ,Vol 24 ,No 2 pp122-137
 21. Department of Education,Davidson Colledge(2005).Teacher Education Competencies.Professional Teaching Standard Commission. North Carolina
 22. Diomond Robert. M (1998). Designing and Assessing Courses. Jossey Bass Publishers.
 23. Earnest J, De Melo F. (2001).Competency-Based Engineering Curricula-An Innovative Approach.International Conference on Engineering Education
 24. Ellerbusch M.Kellie, Calkins F. Carl, Sanddal Nels (2007). Designning Competency-Based Instruction. UMKC Institue For Human Development.http//:WWW.IHD.UMKC.edu
 25. Haunstein, p. (2000). Competency Modeling Approaches and strategies.http://www.csae.com/client/csae.pdf
 26. Hornbay, A S. (2003). Oxford Advanced Learners Dictionary.Londen: Oxford University Press.
 27. Kupper Hendrik A.E, Palthe Wulfften(2005).Competency-Based Curriculum Development.Larenstein University of Applied Sciences,The Netherlands.
 28. Minestry of National Education (2007).Teacher Generic Competencies.http//:WWW.tedp.meb.gov.tr
 29. Professional Development Center (2007).Teacher Competencies.School of Education.University of South Dakota.
 30. Shilbeck, Malcom (1997).Regional Perspective on Graduate Employment Higher Education: the Consequences of Chang for Graduate Employment.In Proceedings of The 5th Unesco-ngo Collective Consulation on Higer Education.Paris
 31. Singla P.K,Rastogi K. M, Sunita Rani Jain(2005).Developing Competency-Based Curriculum For Technical Programms.National Sympasium on Engineering Education./India Institute of
 32. Science,Banglore.
 33. Sullivan, R (1995). The competency based Training Approach to Training .http://www.reprdine.jhu.edu/English/6rcecd/6training/cbt.com
 34. Summary of the World Declaration on Higher Education (1998)-Unesco-Follow Up To The World Conference on The Higher Education.Paris
 35. Teichler Ulrich (1997). Higher Education: the Consequences of Chang For Graduate Employment. In Proceedings of the 5th Unesco-ngo Collective Consulation on Higer Education.Paris
 36. Whetten, D&Cameron,C(1998).Developing Management Skill.New York:John Wily
 37. Wren A. Daniel (2000).The History of Management Thought. John Wiley publisher.ltd
 38. Zolingen, S, J Van (1997). Key Qualifications a Study of Key Qualification For Senior Secondary Vocational Education. A Paper Presented to ECER. Frankfort