بررسی رابطه بین جو سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلیشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلی ایشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی شهر اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و  جامعه آماری شامل کلیه پرستاران  بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی شهر اصفهان بوده و افراد نمونه شامل 111 نفر از جامعه آماری بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار اندازه­گیری شامل دو پرسشنامه اعتماد سازمانی ساشکین (1996) و پرسشنامه رضایت شغلی لستر (1984) با ضریب پایایی براورد شده  98/. و80/. بوده است. تجزیه و تحلیل یافته­ها از طریق روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته و نتایج زیر حاصل گردیده است: میان میزان رضایت شغلی کارکنان پرستاری با اعتماد سازمانی رابطه وجود داشت. همچنین میانگین نمرات ابعاد امنیت شغلی و نظارت و حقوق و مزایا به ترتیب بیشترین میانگین را در میزان رضایت شغلی پرستاران در رابطه با ابعاد اعتماد داشته اند. بین میانگین نمرات ابعاد اعتماد و رضایت شغلی از نظر پرستاران با توجه به جنسیت آنان،سمت،وابستگی یه دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان تامین اجتماعی، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت وجود داشته است. درحالیکه بین میانگین نمرات ابعاد اعتماد و رضایت شغلی از نظر پرستاران با توجه به وضعیت تاهل آنان تفاوتی ملاحظه نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the relationship between Organizational trust and job satisfaction in hospital nursing staffs of Medical Science University and social security organization of Isfahan

نویسندگان [English]

 • Ghorbanali Salimi 1
 • Effat Safari Anaraki 2
1 University of Esfahan
2 Master of Educational Management
چکیده [English]

This study examines relationship between organizational trust and job satisfaction among nurses working in hospitals affiliated with the MedicalSciencesUniversity and Social Security Organization in Isfahan. Data were collected using two separate questionnaires administered to a randomly selected sample of 111 nurses. Results showed a significant relation between organizational trust and job satisfaction. Also, the means of organizational trust and job satisfaction were found to be significantly different among participants in terms of gender, position, affiliation, work experience and qualifications. No difference was found between married and single participants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Organizational Trust
 • Job Satisfaction
 • Nurses
 1. دوگاس. (1983). اصول مراقبت از بیمار و نگرشی جامع بر پرستاری، تهران، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 2. عزیزی، محمدرضا. (1382). مرهمی بر آلام پرستاران، مجله مدیریت، شماره 93، صفحه 17.
 3. فرهمند، ناصر. (1382). مدیریت پایای سازمان، تبریز، امتشارات فروزش.
 4. قربانی، دیگران. (1380). بررسی میزان رضایت شغلی کادر پرستاری مراکز بهداشتی،درمانی،آموزشی سراسر کشور، طرح تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری تهران، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، دانشگاه ایران.
 5. گلچین، م. (1372). بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر ان در پرستاران شاغل در بیمارستآن‌های آموزشی زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.
 6. هاگمن، گیزلا. (1380). انگیزش و مدیریت تحول، ترجمه علی محمد گودرزی. تهران، خدمات فرهنگی رسا.
 7. هومن، حیدرعلی. (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 8. Barney, J. B., & Hansen, M. H. (1994). Trustworthiness as a source of competitive advantage. Strategic Management Journal, 15, 175 – 190.
 9. Chavez., & Ruth. Jean. (2004). The effects of interdependence structure and trust on outcomes in work groups. Doctoral Dissertation. UMI Proquest Abstracts.
 10. Govier, T. (1994). It is a jungle out there? Trust, distrust and the construction of social reality Dialogue, 33, 237-252.
 11. Irvine, D. M. O., & Ivanse, M. G. (1995). Job satisfaction and turnover among Nurses: Inventory research finding across studies, Nursing Research Journal, No. 44, p: 246-253.
 12. Lafferty, Christina. L. (2003). Organizational trust in hospital nursing staffs and its relationship to there performance indicators of organizational effectivenes. Doctoral Dissertation. UMI Proquest PDF Format.
 13. Laschinger. H. K. S., & Finegan. J., Shamian, J. (2001).Voices from the trenches:Nurses experience of hospital restructuring in ontarion. Canadian Journal of Nursing Leadership.
 14. Laschinger, H. K. S., & Finegan, J. Shamian, J., & Casier, S. (2000). Organizational trust and Empowerment in restructured health care setting : Effects on nurse staff ommitment.Journal of Nursing Adminstration, 30 (9), 413-425.
 15. Levin, S. L. (1999). Development of an in strument to measure organizational trust. (Doctoral Dissertation , The George Washington University,1999 ), Dissertation Abstracts International, 60-02A.481.
 16. Lester, P. E. (1984). Development of an instrument to measure teacher job satisfaction.
 17. Doctoral Dissertation, New York University.
 18. Milligan, Pamela K. (2004). The impact of trust in leadership on officer commitment and intention to leave military service in the United States Air Force.
 19. Moye, Melinda J. (2003). The relationship of employee empowerment and commitment tothe organization to interpersonal-and system-level trust. Doctoral Dissertaion. UMI Proquest Abstracts.
 20. Nagy, M. S. (1996). What to do when you are dissatisfied with job satifaction scales: A better way to measure job satisfaction. Technical Affaris Section. Radford university.
 21. Norman, Sonya, Benisovich. (2003). The effects of training managers to gain employee trust on employee work-related attitudes and emotional well-being. Doctoral Dissertation. UMI Proquest Abstracts.
 22. Sashkin, M., & Levin, S. L. (2000). Development of an instrument to measure organizationa trust. Unpublished manuscript, The George Washington University.
 23. Sashkin, M. (1996). Management behavior climate assessment. Unpublished manuscript. The George Washington University, Washington, DC.
 24. Sashkin, M. (1990). The Managerial mirror: Trainer guide. Seabrook, MD: Ducochon Press.
 25. Stewart, M. J, & M. Arkline. (1994). Work satisfaction stressor and support experienced by community heart nursescean. J. Public health,Vol 85, NO. 3.
 26. Texas Nurses Association. (2004). Nurse-Freandly-Hospital criteria, Journal of stress medicine, 12, 253-259.
 27. Valda,V. (2002). Assessing Differences in Job satisfaction of nurses in magnet and non magnet hospit al. Journal of Nursing Administration. 11, 554-576.
 28. Yang & Kaifeng. (2003). An empirical analysis of public administrator ُs trust in citizens: A missing Link in citizen-centered administrative reforms. Doctoral Dissertation. UMI Proquest Abstracts.