بررسی‌ رابطه‌ بین رضایت اعضاء هیأت‌ علمی‌ از سیستم پژوهشی دانشگاه با انگیزه پژوهشی آنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش‌ حاضر با هدف‌ بررسی‌ رابطه‌ بین‌ رضایت اعضاء هیأت‌ علمی‌ از سیستم پژوهشی دانشگاه با انگیزه پژوهشی آنان‌ صورت‌ گرفت. روش‌ پژوهش‌ توصیفی‌ ، از نوع‌ همبستگی‌ و جامعه‌ آماری‌ شامل‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌های‌ آزاد، تربیت‌ معلم‌ و‌ علوم‌ پزشکی‌ سبزوار بود. از بین 194 نفر عضو هیأت‌ علمی‌ رسمی‌ و پیمانی‌ بر اساس‌ فرمول‌ کوکران‌ 122 نفر به عنوان نمونه‌ آماری‌ انتخاب‌ گردید. پرسشنامه محقق‌ ساخته‌ سنجش‌ رضایت‌ اعضاء هیأت‌ علمی‌ از سیستم پژوهشی دانشگاه ابزار اساسی‌ پژوهش‌ بود. نتایج نشان داد بین‌ رضایت‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ از سیستم‌ پژوهش‌ دانشگاهی ‌و نگرش‌ آنان‌ به‌ پژوهش‌ (انگیزه‌ کیفی‌)‌ و همچنین فعالیت‌‌ های پژوهشی‌ انجام شده توسط اعضای‌ هیأت‌ علمی‌‌ (انگیزه‌ کمی)‌ رابطه‌ معنی‌ داری وجود دارد. نتایج تحلیل‌ رگرسیون‌ چندگانه گام‌ به ‌گام‌ نشان‌ داد امکان‌ استفاده‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی از شبکه‌ اینترنت پیش‌بینی مناسبی برای افزایش‌ نگرش‌ مثبت آنان به‌ پژوهش‌( افزایش انگیزه‌ کیفی)‌ می‌باشد. تحلیل‌ رگرسیون هم چنین‌ نشان‌ داد در دسترس بودن پایان ‌نامه‌ ها و تحقیقات‌ صورت‌ پذیرفته‌ بیشترین‌ سهم را در افزایش فعالیت‌های‌ پژوهشی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ (انگیزه‌ کمی)‌ دارد. پیشنهاد می شود تا ساز و کارهائی‌ برای دسترسی اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ به‌ پایان‌ نامه‌ها و تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ و مجلات‌ تخصصی‌ فراهم شود،‌ زیر ساخت‌های‌ شبکه‌ جهانی‌ اینترنت‌ در دانشگاه‌ تقویت گردد و همکاری‌ کارگزاران‌ بخش‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ در تعامل‌ با اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the faculty member's satisfaction with the university research system and their research motive

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Keramati
Faculty member of Tehran University
چکیده [English]

The purpose of the present research was to study  relation ship between the  faculty members satisfaction of the research system with the university with their research motive in Sabzevar Universities a sample of 122 faculty members in Sabzevar universities were selected from 194 faculty members A researcher made questionnaire was used . Results showed significant relation between the faculty members satisfaction with the research system of the university and their attitude to research activities .Regression analysis, the most predictive role in the  qualitative motive of the  faculty members was played, respectively, by the possibility of using the internet. Moreover, It was shown in the regression analysis: the most predictive role in the  quantitative motive of the faculty members was played, respectively, by the conditions of available dissertations and scientific resources .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty member
  • satisfaction
  • research system
  • attitude to research
  • studios activities
  • qualitative motive
  • quantitatives motive
  ارونسون، ا.(1364). روان شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، اهواز: مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه شهید چمران اهواز
  ازکمپ‌. استورات‌. (1369)،  روان‌شناسی‌ اجتماعی‌ کاربردی‌ ، مترجم‌: فرهاد ماهر، مشهد، انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌.
  اسماعیلی،جلیل(1380)تاثیر آموزش مجازی بر کارایی کارکنان و مدیران در سازمان جانبازان انقلاب اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.
 الهام پور، فوزیه.( 1378). رابطه نگرش دبیران با عملکرد آموزشی آنان ، مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم ، سال سی و پنجم، شماره 3و 4 ، صص 88-59.
رابینز، استیفن‌. (1375)،  مدیریت‌ رفتار سازمانی‌ ، مترجم‌: قاسم‌ کبیری‌، تهران‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ آزاد.
  سفیری‌، خدیجه‌. (1377)،  جامعه‌شناسی‌ اشتغال‌ زنان‌ ، تبیان‌.
شفیع‌آبادی‌، عبدالله‌. (1375)،  نظریه‌های‌ راهنمایی‌ و مشاوره‌ شغلی‌ و حرفهای‌ و نظریه‌های‌ انتخاب‌   شغل‌ ، تهران‌، انتشارات‌ رشد.  
  کریمی، یوسف.(1373) . روان شناسی اجتماعی،تهران: انتشارات بعثت.   
مهدوی ، مژگان ، روحی عزیزی، مریم.( 1379). عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان، نشریه تعاون، شماره 107، 56-51.
  ناخدا، مریم، حری،عباس و کرمدوست، نوروزعلی(1384) بررسی عوامل فردی موثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران، مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دوره جدید ، سال 35 ، شماره 1
هرسی‌ پال‌ و کنت‌ بلانچارد. (1381)،  مدیریت‌ رفتار سازمانی‌ و کاربرد منابع‌ انسانی‌ ، تهران‌، انتشارات‌ امیرکبیر، مترجم‌: علی‌ علاقه‌بند.
  هومن‌، حیدرعلی‌. (1381)،  تهیه‌ و استاندارد ساختن‌ مقیاس‌ سنجش‌ رضایت‌ شغلی‌ ، تهران‌، انتشارات‌ مرکز مدیریت‌ دولتی‌، چاپ‌ اول‌.
 
ngstrom, Maria. (2005). "Staff Perceptions of Job Satisfaction and Life Technology Support in Dementia Care" Volume 11, Issue 6. 304.
 Bradley ,G & Russel ,G.(1997) Computer experience, School Support and Computer Anxieties, Educational Psychology, 7(3).
 Brain, M.(2002) How E-Commerce Works,Retrieved on Feb ,22.http:www.Howatuff works.com.        Claire S.(2002) Management of Technology, www.Unmake.Edo/www  pa/project/sychowski.htm.
Conway, T., S. Mackay, et al. (1994). Strategic planning in higher education:     Who are the customers? International Journal of Educational Management, 8(6),29-36.
 Davies, B. and Ellison, L. (2003), The New Strategic Direction and      Development of    the School,Routledge Falmer, London.
 De Boer,S,J & Walbeek, MM.(1999) Information Technology in Development Countries, International Journal of Information management, 19.
 Fidler, B. (2002), Strategic Management for School Development, Paul  Chapman  Publishing,London. 
 Gozzo , R. A.& Dickson,M.W.(1996). Team in Organizations, Recent Research on Performance & Effectiveness, Annual Review of Psychology, 47,307-338.  
 endrik. (2001 ) . Age,Cohort, and the slump of Job  Satisfaction among west – German Workers. Abstract .
 Hung Nguyen Quoc,Luu.(2006). Strategic Plans in Higher Education, Online Submission , N/A.
 Kettunen,Juha. (2005).“Implementation of strategies in continuing education”,  The International Journal of Educational Management, Vol. 19 No. 3, pp. 207-17.
 Kettunen, Juha.( 2006).Strategic Planning of Regional Development in Higher Education , Baltic Journal of Management,  Vol .1 No. 3 ,  pp.259-269.            
Murray Richard , A . 1999) . Job  Satisfaction of Profssional and Paraprofessional Library  Staff at the University of North Carolina at Chapel Hill. ( February ) . 
 eterson, Randall,S., & Behfar, Kristin, Jackson.(2003).The Dynamic Relationship Between Performance Feedback , Trust, and Conflict hn Groups , Organizational Behavior and Human Decision Process, 92, 102-112
                Rantz M.J, Scott J, Porter R.( 1996). Employee Motivation: New Perspectives of The Age-old Challenge of Work Motivation. Nurse  Forum; 31: 29-46.
 Stantos,B & Sussman L. (2000) Improving the return on IT Investment, International Journal of Information management, 20.
 Thompson, A .(2002) Actual and Ideal Usage of  Information Technology, Ph.D Dissertations, Universities of Texas.