مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی

مجله مديريت و برنامه ريزي در نظام­هاي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي در مباحث مرتبط با موضوع مجله، آن دسته از مقالات پژوهشي را که قبلاً در مجلات علمي به چاپ نرسيده و يا براي چاپ ارسال نشده باشد، براي بررسي و داوري پذيرفته و در صورت تأييد به ترتيب اولويت وصول چاپ مي­کند. مقالاتي که در سمينارها و کنفرانس­هاي علمي ارائه شده­اند، در صورت عدم انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسي و چاپ است. زبان اصلي مقاله، فارسي و خلاصه آن به زبان انگليسي خواهد بود.

تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه‌های بیشتر

دوره 9, شماره 1: پاییز و زمستان 1395

فهرست مطالب

مقالات

بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، آموزش عالی ایران در انجام مؤثر کارکردهای خود ناموفق بوده و دچارکژکارکردی‌هایی شده است. این کژکارکردی‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی شکل می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری کژکارکردی‌های آموزش عالی و در چارچوب رویکرد کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی می‌باشد، نمونه‌گیری در این پژوهش بر اساس منطق نمونه‌گیری در روش‌های کیفی به‌صورت هدف‌مند و با استفاده از روش نمونه‌گیری ملاك‌محور و شبكه‌اي انجام شده است. تعداد اطلاع‌رسان‌های پژوهش بر مبنای اصل اشباع در تحقیقات کیفی شامل 28 نفر می‌باشد و از دانشگاه‌های خوارزمی، شهید بهشتی، تهران، تربیت مدرس و صنعتی شریف، تبریز، مشهد و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی انتخاب شده‌اند. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق با استفاده از مصاحبه‌ آزاد جمع‌آوری شده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از مصاحبه‌ها در چند مرحله و با استفاده از راهبرد تحليل مضموني صورت گرفت. براي حصول اطمينان از اعتبار نتايج از ممیزی همگنان و بازبيني اعضا استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر شکل‌گیری کژکارکردی‌های آموزش عالی را می‌توان در 10 مقوله اصلی و 36 زیرمقوله طبقه‌بندی نمود.

علیرضا مطلبی‌فرد, حمیدرضا آراسته, عبدالرحیم نوه ابراهیم, بیژن عبدالهی
PDF

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان ایران انجام شده است. این بررسی به روش توصیفی، استنباطی و همبستگی صورت گرفته است. نمونه‌ی پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی شهرهای (زابل، زاهدان، ایرانشهر) استان سیستان و بلوچستان می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، و رضایت شغلی می‌باشد که پایایی آن‌ها به ترتیب:: 93%، 94% و 95% برآورد گردید. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که وضعیت عدالت سازمانی و ابعاد آن، تعهد سازمانی و ابعاد آن و هم‌چنین رضایت شغلی در حد مطلوبی بوده است، رابطه عدالت و ابعاد آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن و رضایت شغلی رابطه معناداری را نشان می‌دهد. هم‌چنین از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت رویه‌ای و توزیعی پیش‌بینی بیشتری را از تعهد سازمانی و عدالت مراوده‌ای، عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی پیش‌بینی بیشتری را از رضایت شغلی داشته است. در نهایت بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی با توجه به ویژگی‌های دموگرافیکی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. اما در نوع مؤسسه تفاوت معناداری مشاهده گردید.

محمد فرزانجو, یولدو شف, محمدحسن پرداختچی, کورش فتحی واجارگاه
PDF

این پژوهش به‌منظور شناسایی مراحل شکل‌گیری فرسودگی شغلی در معلمان زن شاغل در مدارس متوسطه شهر مریوان صورت گرفته است. در این راستا با تعداد 10 نفر از معلمان با بیش از 12 سال سابقه کار، که با استفاده از سه روش  نمونه‌گیری آسان، هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق به عمل آمد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی صورت پذیرفته است. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از راهبرد تحلیل و مضمون حاکی از این است که فرسودگی شغلی در طی 5 مرحله در بین معلمان زن شکل می‌گیرد: مرحله اول:تحقق رویا؛ مرحله دوم: تعارض؛ مرحله سوم:خستگی؛ مرحله چهارم: بحران؛ مرحله پنجم: بن‌بست. جهت حصول اطمینان از اعتبار داده‌ها در هنگام شکل‌گیری مقولات نظرات استاد راهنما و پس از شکل‌گیری مقولات نهایی نظرات اطلاع‌رسان‌ها اعمال گردید.

 

سعید صفایی موحد, بیگرد جوانرودی
PDF

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین سوء رفتار سازمانی در بین معلمان به شیوه طولی و براساس نظریه سرایت اجتماعی صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را تمامی معلمان مدارس دولتی متوسطه اول شهر ایلام تشکیل داد (360N=) که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تعداد 181 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد روا و پایا جمع‌آوری و با آزمون آماری رگرسیون سلسله مراتبی (HLM) و تحلیل رگرسیون واسطه‌ای بارون و کنی (1986) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که فرآیند اطلاعات اجتماعی به‌طور جزئی رابطه بین سوء رفتار سازمانی گروهی و سوء رفتار سازمانی در سطح فردی را میانجی‌گری می‌نماید. اطلاعات اجتماعی به‌طور مثبت با سوء رفتار سازمانی اعضای گروه ارتباط داشته و سوء رفتار سازمانی در سطح فردی، از طریق مشاهده مستقیم و شیوع سوء رفتار سازمانی فردی تعدیل شده است. زمانی که انسجام بالاست، احتمال ضعیفی وجود دارد که دانش غیرمستقیم و ادراک شیوع سوء رفتار سازمانی در سطح سازمانی، بروز کژرفتاری در سطح فردی را موجب شود. بنابراین در خصوص اینکه انسجام گروهی نقش تعدیلگر دارد، رد می‌شود. یافته‌های حاصل از HLM نشان داد که در سطح گروهی و سازمانی، تعامل معناداری بین مشاهده مستقیم کژرفتاری و قوانین و مجازات‌های غیررسمی وجود دارد. در خصوص اثر تعاملی دانش غیرمستقیم و قوانین غیررسمی، در سطح گروهی به لحاظ آماری تعامل معناداری یافت نشد. در نهایت یافته‌ها نشان داد که اثر تعاملی ادراک شیوع کژرفتاری و قوانین غیررسمی در خصوص سوء رفتار سازمانی، به لحاظ آماری معنادار است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که اگر قوانین غیررسمی در مورد سوء رفتار سازمانی در سطح سازمانی در سطح پایینی باشند، دانش مستقیم و شیوه کژرفتاری سازمانی به احتمال زیاد سرایت و انتقال کژرفتاری سازمانی گروه کاری به افراد مرجع سازمانی را افزایش می دهد. 

علی یاسینی
PDF

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین عوامل انگیزشی، مهارت‌های خودتنظیمی و متغیرهای جمعیت‌شناختی با میزان گرایش مدیران مدارس متوسطه به خودبهسازی رهبری بود. جامعه تحقیق کلیه مدیران مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه) شهر سنندج بودند که از آنان نمونه‌ای 105 نفره در پژوهش شرکت داشتند. داده‌ها با استفاده از یک پرسشنامه60 گویه‌ای متشکل از مقیاس‌های (درگیری شغلی، منبع کنترل، تعهد سازمانی، خودکارآمدی و فراشناخت) جمع‌آوری گردیدند. پایایی مقیاس‌ها با روش آلفای کرانباخ تأیید گردید. نتایج نشان داد که گرایش به خودبهسازی رهبری در میان مدیران مدارس انتخابی به‌گونه‌ای معنی‌دار، بالاتر از حدمتوسط بود. در خصوص تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی یافته‌ها گویای آن بود که مدیران مدارس از لحاظ میزان گرایش به خود‌بهسازی رهبری با توجه به جنسیت و تجربه مدیریتی‌شان تفاوت معناداری داشتند. گرایش مدیران زن به‌طور معناداری بالاتر از مدیران مرد بود و هم‌چنین مدیران تازه کار در مقایسه با مدیران باسابقه، گرایش بیشتری به انجام خودبهسازی رهبری داشتند. رابطه بین سطح عوامل انگیزشی (منبع کنترل، تعهد سازمانی و درگیری شغلی) و مهارت‌های خودتنظیمی (فراشناخت و خودکارآمدی) با میزان گرایش به خودبهسازی رهبری مدیران مدارس معنی‌دار بود. در مجموع، مدل پیشنهادی خودبهسازی رهبری در میان مدیران مدارس متوسطه تأیید گردید.

 

ناصر شیربگی, محمد امجد زبردست, سعادت امانی
PDF
هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی مؤلفه‌های کارآفرینی در بین دانش‌آموزان سال آخر مدارس متوسطه و هنرستان (دوره‌ی دوم) شهرستان دلفان در سال تحصیلی94-1393 بود. روش پژوهش از نوع توصيفي، پيمايشي و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان سال آخر شاخه نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش است. که به ترتیب برابر با 548، 240 و 125 بوده و متناسب با آزمون کوکران، به ترتیب تعداد 109، 51 و 36 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری برای هر یک از مراکز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس نظریه (مک کله لند، 1963) و (هولت، 2002)، استفاده شد. این ابزار شاخص‌هاي انگيزه پيشرفت، استقلال‌طلبي، گرايش به خلاقيت، ريسك‌پذيري، كنترل دروني، تحمل ابهام، تیم کاری و آینده‌نگری را در بر مي‌گيرد. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه، روایی محتوایی آن با نظرخواهی از اساتید مورد تأئید قرار گرفت. علاوه بر آن به‌منظور برآورد همسانی درونی بین سؤال‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (آنوا) با بررسی فرضیه‌های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین مؤلفه‌های کارآفرینی در دانش‌آموزان سه شاخه تحصیلی مشاهده شد و کمترین تفاوت مرتبط با مؤلفه‌های کارآفرینی مربوط به دانش‌آموزان شاخه‌های نظری و فنی و حرفه‌ای بوده است بدین‌صورت که دانش‌آموزان در این دو شاخه از لحاظ مؤلفه‌های ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی، تیم کاری و آینده‌نگری با یکدیگر تفاوت معناداری داشته‌اند ولی در مؤلفه‌های انگیزه پیشرفت، گرایش به خلاقیت، کنترل درونی و تحمل ابهام با یکدیگر تفاوت معناداری نداشته‌اند. در نهایت می‌توان اذعان داشت که بیشترین سطح تفاوت مربوط به شاخه‌ی کار و دانش بوده که همین شاخه نیز بالاترین سطح نمره‌ی مربوط به مؤلفه‌های کارآفرینی را در میان دانش‌آموزان داشته است
یوسف میرزاییان کلواری, مسعود شریفی
PDF

بین‌المللی شدن آموزش عالی در ایران تلاشی نو به‌منظور ایجاد تعامل و تبادلات بیشتر در حوزه علم و با جامعه علمی دنیاست. در این جستار پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در ایران در راستای بین‌المللی شدن مورد مداقه قرار گرفت. بدین منظور با 24 صاحب‌نظر و مطلع کلیدی در حوزه آموزش عالی و از بین ذی‌نفعان این عرصه در چهار سطح ذیل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته‌ای انجام پذیرفت: مدیران دانشگاه‌ها، مطلعان کلیدی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری. پس از مراجعه به خبره‌های موضوع و مصاحبه عمیق اکتشافی با نمونه‌های هدفمند که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند و رسیدن به سطح اشباع، داده‌های به‌دست آمده، به روش تحلیل محتوا کدگذاری شد و مقولات اصلی و زیرمقولات بدست آمد و مورد اعتباریابی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در دو بخش پیامدهای مثبت و منفی شامل 5 مقوله اصلی و 32 زیر مقوله است.

 

 

 

نسرین اصغرزاده, اباصلت خراسانی, مقصود فراستخواه
PDF