نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش برخط بررسی اثرات آموزش برخط بر اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی در دوران همه‌گیری ویروس کووید-19 [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • آموزش عالی سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • آموزش عالی مسئولیت‌های فرادانشگاهی اعضای هیأت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برونگرایی علمی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • آموزش عالی نگاهی اجمالی به نقش و جایگاه برنامه‌های آموزشی (با تاکید برآموزش عالی) در توسعه مداوم /پایدار [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • آینده‌پژوهی تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی [دوره 16، شماره 1، 1402]

ا

 • اخلاق اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • اخلاق حرفه‌ای بررسی اثرات آموزش برخط بر اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی در دوران همه‌گیری ویروس کووید-19 [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • ارتباط با جامعه و صنعت آسیب‌شناسی فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه در رشته‌های علوم‌انسانی؛ مطالعه موردی ارتباط اساتید علوم‌انسانی با اندیشکده‌‌ها [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • ارزیابی برنامه درسی اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • اعضای هیأت علمی مسئولیت‌های فرادانشگاهی اعضای هیأت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برونگرایی علمی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • اعضای هیأت علمی آسیب‌شناسی فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه در رشته‌های علوم‌انسانی؛ مطالعه موردی ارتباط اساتید علوم‌انسانی با اندیشکده‌‌ها [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • اعضای هیات علمی بررسی اثرات آموزش برخط بر اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی در دوران همه‌گیری ویروس کووید-19 [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • الگوی تحلیل موقعیت تجربۀ همکاری بین مدرسه‌ای: تدوین یک نظریۀ داده بنیاد به شیوۀ تحلیل موقعیت [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • اندیشکده‌ها آسیب‌شناسی فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه در رشته‌های علوم‌انسانی؛ مطالعه موردی ارتباط اساتید علوم‌انسانی با اندیشکده‌‌ها [دوره 16، شماره 1، 1402]

ب

 • برنامه های آموزشی نگاهی اجمالی به نقش و جایگاه برنامه‌های آموزشی (با تاکید برآموزش عالی) در توسعه مداوم /پایدار [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • برونگرایی علمی مسئولیت‌های فرادانشگاهی اعضای هیأت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برونگرایی علمی [دوره 16، شماره 1، 1402]

ت

 • توسعه استخراج و تحلیل عوامل موثر بر توسعه مدیران مدارس مبتنی بر رویکرد شایستگی محور [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • توسعه اقتصادی و اجتماعی نگاهی اجمالی به نقش و جایگاه برنامه‌های آموزشی (با تاکید برآموزش عالی) در توسعه مداوم /پایدار [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • توسعه پایدار نگاهی اجمالی به نقش و جایگاه برنامه‌های آموزشی (با تاکید برآموزش عالی) در توسعه مداوم /پایدار [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • توسعه حرفه‌ای تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • توسعه مداوم نگاهی اجمالی به نقش و جایگاه برنامه‌های آموزشی (با تاکید برآموزش عالی) در توسعه مداوم /پایدار [دوره 16، شماره 1، 1402]

د

 • دانشگاه کلاس جهانی مسئولیت‌های فرادانشگاهی اعضای هیأت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برونگرایی علمی [دوره 16، شماره 1، 1402]

ر

س

 • سرسپردگی سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • سناریونگاری تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی [دوره 16، شماره 1، 1402]

ش

ط

 • طراحی برنامه درسی سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی [دوره 16، شماره 1، 1402]

ع

 • علوم انسانی آسیب‌شناسی فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه در رشته‌های علوم‌انسانی؛ مطالعه موردی ارتباط اساتید علوم‌انسانی با اندیشکده‌‌ها [دوره 16، شماره 1، 1402]

ف

 • فرصت مطالعاتی آسیب‌شناسی فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه در رشته‌های علوم‌انسانی؛ مطالعه موردی ارتباط اساتید علوم‌انسانی با اندیشکده‌‌ها [دوره 16، شماره 1، 1402]

گ

 • گردشگری پایدار سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی [دوره 16، شماره 1، 1402]

م

 • مدیران مدارس استخراج و تحلیل عوامل موثر بر توسعه مدیران مدارس مبتنی بر رویکرد شایستگی محور [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • مدیریت استعداد استخراج و تحلیل عوامل موثر بر توسعه مدیران مدارس مبتنی بر رویکرد شایستگی محور [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • مدیریت آموزشی تجربۀ همکاری بین مدرسه‌ای: تدوین یک نظریۀ داده بنیاد به شیوۀ تحلیل موقعیت [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • مسئولیت اجتماعی اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • مشارکت تجربۀ همکاری بین مدرسه‌ای: تدوین یک نظریۀ داده بنیاد به شیوۀ تحلیل موقعیت [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • معلمان تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی [دوره 16، شماره 1، 1402]

ن

 • نظریه انتقادی سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • نظریۀ داده‌بنیاد تجربۀ همکاری بین مدرسه‌ای: تدوین یک نظریۀ داده بنیاد به شیوۀ تحلیل موقعیت [دوره 16، شماره 1، 1402]

ه

 • همکاری بین مدرسه‌ای تجربۀ همکاری بین مدرسه‌ای: تدوین یک نظریۀ داده بنیاد به شیوۀ تحلیل موقعیت [دوره 16، شماره 1، 1402]
 • همه‌گیری کووید- 19 بررسی اثرات آموزش برخط بر اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی در دوران همه‌گیری ویروس کووید-19 [دوره 16، شماره 1، 1402]

ی