لیست داوران

نام و نام خانوادگی داور

سازمان

دکتر فرهاد سراجی

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر نعمت اله عزیزی

عضور هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر حمیدرضا آراسته

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر مریم بناهان

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد قهرمانی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ناصر شیربگی

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر فرنوش اعلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی خورسندی طاسکوه

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمود ابوالقاسمی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سیده مریم حسینی لرگانی

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر محمود حقانی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سعید صفایی موحد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر مرتضی رضایی زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کامبیز کامکاری

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محبوبه عارفی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فاطمه نارنجی ثانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر اسماعیل جعفری

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رضا محمدی

عضو هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

دکتر حسن رضا زین آبادی

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر فریبا عدلی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر محمد جوادی پور

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر علی ستاری

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر زهرا معارف وند

فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فیروز نوری

فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سمیه دانشمندی

فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر صدف خلیجیان

فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عطیه ملامحمدی

فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کتایون حمیدی زاده

فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر هومن دوستی

فارغ التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی