دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1389 
4. رهبری تراز پنج در میان رؤسای دانشکده‌های دانشگاه‌های جامع

صفحه 58-77

معصومه چم آسمانی؛ زهرا صباغیان؛ بهرام صادق صدق پور