شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1400 

1. مشارکت در اسناد فرادست آموزش و پرورش: جامعیت و انسجام

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


2. ارائه الگوی سیاست‌گذاری‌ دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی)

10.29252/mpes.2021.216788.0

حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان؛ کبری خباره


شناسنامه نشریه