دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی الگوی کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.29252/mpes.2021.216947.0

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


2. بازنمایی معنایی تجارب زیسته دانش آموزان دوزبانه (بلوچ) از آموزش به زبان فارسی: یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.29252/mpes.2021.220769.1006

جواد جهاندیده؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی


3. کارگروهی در نظام دانشگاهی؛ شناسایی چالش‌های آن در فعالیت‌های دانشگاهی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1400

10.29252/mpes.2021.222139.1025

محسن نظرزاده زارع


4. تبیین چالش­ های آموزش ­عالی ایران در مواجه­ ی با جهانی­ شدن (مطالعه­ ای مبتنی بر پدیدار شناسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.29252/mpes.2021.216834.0

زینب شیرزاد؛ سعید رجایی پور؛ بهروز مهرام


5. مطالعه تحلیلی- توصیفی پژوهش‌های حیطه مدیریت مدرسه محور؛ با تأکید بر مفهوم و دلالت‌های آن در آموزش‌وپرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.29252/mpes.2021.222197.1029

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ معصومه لشگری


6. چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.29252/mpes.2021.222762.1053

فاروق خاکزاد؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا صادقی؛ کیوان صالحی


7. هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.29252/mpes.2021.222673.1051

آمیتیدا روزگار؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه