کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل مطلوب برای گزینش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.29252/mpes.2021.220202.1002

عظیمه متکلم؛ توران سلیمانی؛ یوسف نامور


2. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب ایران)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-74

10.29252/mpes.12.2.41

سیدمحمدرضا مصطفائی؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی؛ محمد جواد کرم افروز


3. بررسی موانع و چالش‌های مؤثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-50

سیده گل افروز رمضانی؛ امید مهنی؛ نعمت الله عزیزی