توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدارس جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی مدارس پروژه ایماوا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت

3 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

10.29252/mpes.2021.216188.0

چکیده

تحقیق حاضر با هدف "توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدارس جمهوری اسلامی ایران" با استفاده از الگوی "کارت امتیازی متوازن" بر اساس مطالعات صورت گرفته در پروژه ملی ایماوا(الگوی یک مدرسه ایرانی و اسلامی) انجام شده است، و از لحاظ روش­شناسی رویکردی ترکیبی دارد. بدین معنا که در گام اول (با رویکرد کیفی) ابتدا به مطالعه اسناد و تحقیقات مرتبط و بررسی اسناد و مدارک جمع آوری شده در پروژه ایماوا پرداخته شد و پس از آن، مصاحبه­های جمع آوری شده در پروژه(491 مصاحبه با مدیران، معاونین، معلمین و اولیاء دانش آموزان) مورد ارزیابی قرار گرفت که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و با بررسی متون 100 مصاحبه با مدیران و معاونین مدارس تحقیق به مرحله اشباع نظری رسید. بر این اساس 54 شاخص در خصوص ارزیابی عملکرد مدارس جمهوری اسلامی ایران احصاء شد که در قالب 15 مقوله و 5 بعد "مالی"، "فرایندهای داخلی"، "رشد و یادگیری"، "مشتری مداری"(ابعاد مدل کارت امتیاز متوازن متعارف) و بعد "مدیریت و مدرسه­داری" قرار گرفتند. در مرحله دوم پژوهش(رویکرد کمی) با استفاده از "پرسشنامه محقق ساخته" و بکارگیری از روش "تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی"، مقوله­های بدست آمده توسط تعدادی از خبرگان مورد مقایسه قرار گرفتند. از آنجا که مقوله­ها از درون نتایج بررسی اسناد و مصاحبه­ها بدست آمده است، روایی محتوایی آن بر اساس "دیدگاه متخصصین" بررسی شد. همچنین با توجه به مقایسات گروهی انجام شده با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE، نتایج بررسی­ها نشان داد مقوله­های "اهداف و راهبردهای مدرسه" و همچنین "مدیریت نیروی انسانی" از بعد "مدیریت و مدرسه داری"، به عنوان مهمترین مقوله­ها و مقوله "برنامه­های بهداشتی مدرسه" از بعد "فرایندهای داخلی" به عنوان کم اهمیت­ترین مقوله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Title: Development of the Model for School Performance in the Islamic Republic of Iran based on "Balanced Scorecard Model" (Case Study of IMAWA Project Schools)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mehraban Helan 1
  • Soroosh Malakoutikhah 2
  • ALireza Aliahmadi 3
1 University Of Tehran
2 University of Science and Technology
3 Professor of the University of Science and Technology of Iran
چکیده [English]

The present study aims to "develop a model for assessing the performance of schools in the Islamic Republic of Iran" using the "Balanced Scorecard" model based on studies carried out in the National IMAWA Project (Pattern of an Iranian and Islamic School), and methodologically A hybrid approach. This means that in the first step (with a qualitative approach), first, the study documents and related researches and examination of the documents collected in the IMAWA project were dealt with, and then interviews collected in the project (491 interviews with managers, Deputy heads, teachers and parents of students) were evaluated by applying a targeted sampling method and by examining the texts, 100 interviews with the directors and vice-chairs of the research schools reached the stage of saturation. Accordingly, 54 indicators for evaluating the performance of schools in the Islamic Republic of Iran were identified as 15 categories and 5 dimensions of "financial", "internal processes", "growth and learning", "customer orientation" (dimensions of conventional balanced scorecard model) And then "management and schooling". In the second stage of the research (quantitative approach) using the "researcher-made questionnaire" and using the method of "hierarchical analysis and paired comparisons", the categories were compared by several experts. Since the categories have been obtained from the results of some examination of the documents and interviews, its content validity was examined based on the "expert view". Also, due to group comparisons performed using EXPERT CHOICE software, the results of the surveys showed that the "school goals and strategies" as well as "manpower management" of the "management and school" dimension are considered as the most important The categories and categories of "school health programs" are considered as the "least important" category of "internal processes".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Schools
  • Balanced Scorecard
  • IMAWA Project
  • Group Hierarchy Analysis (FGAHP)
-        Abdollahi, Bijan (2005), "Designing Quality Assessment Systems for Primary and Middle Schools", Quarterly Journal of Education, No. 90.
-        Alvani Seyed Mehdi, Riahi Seyed Mehdi (2003): "Teachings for establishing total quality management in the public sector of Tehran": Iran Industrial Training and Research Center.
-        Amado C. A. F, Santos S. P, Marques P. M, (2012). "Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approach for enhanced performance assessment" .Omega, 40, 390-403.
-        Amaratunga Dilanthi, and David Baldry (2000), "Assessment of facilities management performance in higher education properties." Facilities 18.7/8 (2000): 293-30.
-        Gal, Meredith Domain, (2012), "Quantitative and Qualitative Research Methods in Educational Sciences and Psychology", translated by Ahmad Reza Nasr et al., Tehran: Shahid Beheshti University Press.
-        Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), "The Balanced scorecard: Measures that Drive performance", Harvard Business Review, January-February, pp9-71.
-        Robert Kaplan, David Norton (2008), "Performance Achievement: Linking Strategy to Operation to Achieve Competitive Advantage", translated by Mohammad Reza Atefi, Harvard Publications.
-        Parents, Mohammad (2010), "Designing a Performance Evaluation System, Research Centers affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology", Tehran: Office of Research Review and Evaluation of the Ministry of Science, Research and Technology.
-        Rahimi Ghafoor (2006), "Evaluation of Performance and Continuous Improvement of the Organization", Tadbir Scientific, Educational Monthly, No. 173.
 
-        Anvari Rostami, Ali Asghar and Hosseini Seyed Hamid (2005): "Analytical study of the model and model for evaluating the performance of the executive organs of the country". The Second International Conference on Global Quality Management and Global Trade.
-        Gholami Hossein and Noor Alizadeh Hamidreza (2010), "Comparison of Performance Evaluation Methods", Proceedings of the First National Conference on Performance Management, Tehran: Jihad Danegshahi, Faculty of Management, University of Tehran.
-        Ghasemi Ahmad Reza, Ahmadi, Seyed Hossein (2013): "Evaluation of higher education institutions with the help of balanced scorecard and multi-criteria group decision-making methods", Journal of Education Development in Educational Sciences, No. 10.
-        Javadipour Mohammad, Ramezanali Mohammad (2009), "Evaluating the performance of guidance teachers from the perspective of principals and primary school teachers in Tehran based on the model of John Wells and Joseph Bondi", Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, No. 3.
-        Khwajahaei Saeed, Nazemi Maliha 13 (2012); "Evaluation of the effectiveness of the EFQM model in evaluating the performance of non-governmental middle and high schools from the perspective of their principals and teachers", Journal of Management and Planning in Educational Systems, No. 9.
-        Mohajeran Behnaz, Ghaleei Alireza, Rahmanif Ainullah (2015), "Comprehensive Model of School Performance Evaluation with Integrated Model (Balanced Scorecard - Data Envelopment Analysis)", Quarterly Journal of Educational Management Innovations, Year 10, Issue 3.
-        Tabarsa Gholamreza (2008), "Study and explanation of the role of strategic requirements in choosing a model for evaluating the performance of government organizations", Proceedings of the Second Shahid Rajaei Festival Performance Evaluation of Executive Bodies, Tehran: Administrative and Employment Affairs Organization.
-        Valderrama TG, Mendigorri EM, Bordoy DR (2009)."Relatingthe perspectives of the balanced scorecard for R & D bymeans of DEA”. European Journal of Operational Research 2009; 196(3):1177-89.
 
-        Alizadeh, Jabrail (2009), "Evaluating the performance of the organization using the model of organizational excellence", Master Thesis, Bonab Branch of Azad University.
-        Ansari Jaberi, Massoud (2010), "Evaluation of Karaj Instructor Training Center Using Organizational Excellence Model", Master Thesis, Tarbiat Moallem University.
-        Karimi Touraj (2005):"A Comparative Study of Organizational Performance Evaluation Models", M.Sc. Thesis in Production Management, University of Tehran.
-        Shahmoradi M (2004), "Evaluating the performance of a subsidiary of an industrial complex using a balanced scorecard", Master Thesis, University of Tehran, Faculty of Engineering.
-        Yu, May Leen (2009), et al. "The e-balanced scorecard (e-BSC) for measuring academic staff performance excellence." Higher Education 57.6 (2009): 813-828.