دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1393 
2. امکان‌سنجی به‌کارگیری نظام گرانت در آموزش و بهسازی مدیران آموزش

صفحه 28-72

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ طلعت دیبا واجاری؛ هومن دوستی حاجی آبادی