دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1390 
5. توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان

صفحه 85-99

علیرضا عراقیه؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نادر برزگر؛ سعید مرادی