طراحی و تدوین الگویی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری درساختار برنامه درسی آموزش دوره ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

شناسایی نظریه های خلاقیت و گزینش نظریه ای مناسب و جامع نگر: باعنایت به ملاک هایی از قبیل جامعیت،تناسب با دوره سنی،قابلیت در گروه های یادگیرنده و مخاطبان؛نظریه های مختلف شناسایی شده و سپس با یگدیگر مقایسه شدند.در نهایت نظریه سرمایه گذاری خلاقیت اشترنبرگ انتخاب شد.4-داوری و کسب اطمینان از برداشت پژوهشگر درباره نظریه انتخابی برای شکل گیری و پژوهش خلاقیت و اعتبار بخشی از طریق اظهار نظر متخصصان روانی شناسی:در این مرحله جدولی شامل برداشت های پژوهشگر از مولفه های موجود در نظریه سرمایه گذاری خلاقیت رابرت اشترنبرگ تهیه گردید(ارزش گذاری مولفه ها از یک تا هفت بوده و ملاک  پذیرش در هر مولفه،برابر یا بالاتر بودن نمره میانگین نظرات داوران در مقایسه با نمره شش بود)سپس جدول مربوطه (پیوست شماره یک)جهت تعدادی از روان شناسان ارسال و نظرات ایشان جمع آوری گردید.با محاسبه میانگین نمرات تخصیص داده شده داوران به هر عبارت،ارزش هر کدام از مشخص و سپس برای تمامی عبارت ها،ارزش میانگین محاسبه شد که 1تا 7، ارزش 6/19 مشاهده گردید. با این وصف، برداشت قابل قبول پژوهشگر از مولفه های نظریه خلاقیت اشترنبرگ، مورد تایید قرار گرفت.5-تدوین الگو:در این گام الگوهای طراحی برنامه درسی مورد مداقه و مقایسه قرار گرفت و از میان اگوهای طراحی برنامه درسی،منطق الگوی فرانسیس کلاین (1985)در تعیین رویکرد کلان الگو و عناصر برنامه درسی و تعیین ویژگی آن ها مورد استفاده قرار گرفت. 6-بهره گیری از اعتباراجتماعی:به این منظور ده نفر از متخصصان برنامه درسی که دارای شناخت و تجربه لازم در آموزش و پرورش با تاکید بر دوره ابتدایی،پرورش خلاقیت و طراحی برنامه درسی بودند؛دعوت به عمل آمد و ضمن ارائه گزارش مطالعه و طراحی الگوی موجود،از آنان خواسته شد تا نظرات کلی خود را در خصوص الگو ارائه نمایند.برای شرکت کنندگان در این جلسه ابتدا چکید های از نظریه سرمایه گذاری خلاقیت اشترنبرگ،ضرورت طراحی الگوی برنامه درسی و ویژگی های معین شده برای عناصر برنامه درسی جایگزین مطرح گردید و در نهایت باز خورد افراد حاضر؛دریافت گردید.پس از بررسی نکات پیشنهادی متخصصان مذکور توسط تیم پژوهش (استادان راهنما،مشاور و داور)؛نظرات لازم در الگو اعمال شد و در الگوی اعمال شد و در گزارش نهایی درج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and develop a model to pave the way for creative growth in the learning process in the structure of the elementary education curriculum

نویسندگان [English]

 • Aeazam Hosein zadeh sahlabadi 1
 • Akbar Mohammadi 2
 • Sara Haghighat 2
1 Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch
چکیده [English]

Analysis of previous research: In this step, the existing internal and external research was examined with regard to the lack of explicit reference to the existence or presentation of a comprehensive model for the curriculum in the elementary period based on creativity. Provide a comprehensive curriculum for elementary school based on creativity development.3- Identifying theories of creativity and selecting a suitable and comprehensive theory: According to criteria such as comprehensiveness, age-appropriate fitness, capability in learning groups and audiences, different theories were identified and then compared with each other. Finally. Sternberg's creative investment investment theory was selected.4- Arbitration and assurance of the researcher's perception of the selected theory for the formation and research of creativity and validation through the comments of psychologists: In this stage, a table including the researcher's perceptions of the components in Robert Sternberg's creative investment investment theory was prepared. (The evaluation of the components was from one to seven and the criterion for admission in each component was equal to or higher than the average score of the judges compared to the score of six). Then the relevant table (Appendix No. 1) was sent to a number of psychologists and their comments were collected. The average value of each of the specified values was calculated and then for all statements, the mean value was calculated and 1 to 7, the value of 19.6 was observed. However, the researcher's acceptable understanding of the components of Sternberg's theory of creativity was confirmed.5. Pattern Design: In this step, curriculum design patterns were studied and compared, and among the curriculum design patterns, Francis Klein's (1985) model logic was used to determine the macro-model approach and curriculum elements and determine their characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creativity
 • curriculum
 • learning
 1. افضل خانی، م؛ نادری، ع؛ شریعتمداری، ع و سیف نراقی، م (۱۳۸۹). بررسی ساختار برنامه‌ریزی درسی آموزش متوسطه ایران از دیدگاه استادان و متخصصان برنامه‌ریزی درسی به منظور طراحی الگوی راهنما برای زمینه‌سازی پرورش خلاقیت دانش‌آموزان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، (4)1: ۳۶-۹.
 2. ارنشتاین ، آ (1373) مبانی فلسفی ، روانشناسی و اجتماعی برنامه درسی (ترجمه سیاوش خلیلی شوینی ، تهران ، انتشارات بشر
 3. باقری، م، عظمتی، ح (۱۳۹۰). فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی (پرورش خلاقیت کودکان در محیط مدرسه). فصلنامه مطالعات برنامه درسی، (6)22: ۱۶۴ – ۱۸۴.
 4. برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۲). وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 5. پیرخائفی، ع (۱۳۸۷).:پرورش خلاقیت (مبانی و روش‌ها). تهران هزاره ققنوس.
 6. پیرخائفی، ع و محمدزاده، ع (۱۳۸۹). بررسی عوامل موثر بر وضعیت خلاقیت در دانشگاه از دیدگاه استادان و دانشجویان. رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، (4)2: ۵۳-۴۳.
 7. حسینی، ا (۱۳۸۲). بررسی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت بردانش، نگرش و مهارت معلمان. فصلنامه نوآوری های آموزشی، (5)2: 111-103.
 8. حسینی، ا (۱۳۸۵). الگوی رشد خلاقیت و تاثیر آن در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی. همایش نوآوری در دوره ابتدایی، ۱۶ و ۱۷ اسفند شیراز.
 9. دلاور، ع (۱۳۹۲). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران : رشد.
 10. رحمانی، ف (1395). سبک های تعامل معلم – دانش آموز و خلاقیت: نقش واسطه ای نیاز های بنیادی روانشناختی. پایان نامه ارشد. رشته روانشناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا
 11. سند برنامه راهبردی معاونت آموزش ابتدایی. (۱۳۹۲). تهران : وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. V
 12. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (سند مشهد مقدس).(۱۳۹۰). تهران : وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
 13. شورت، ادموند سی .( 1381 )، روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران: سمت
 14. کاظم پور، ا، عموپور، م، باباپور واجاری، م (1391) مطالعه تأثیر برنامه های مصوب آموزش خلاقیت بر صلاحیت حرفه ای معلمان. رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،111- سال ششم، شماره 3، صص
 15. کاظمی، ی و جعفری، ن (۱۳۸۷). بازدارنده‌های خلاقیت دانش‌آموزان: فعالیت‌ها و ویژگیهای معلم. اندیشه‌های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء، (4)1و2: ۱۷-۱۹۲ .
 16. مهرمحمدی، م (۱۳۸۸). برنامه درسی: نظرگاهها، چشم اندازها و رویکردها. مشهد: به نشر.
 17. مهر محمدی، م (۱۳۸۹). باز شناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه های درسی و آموزش با تاکید بر دوره ابتدایی. مطالعات تربیتی و روان شناسی، (1)11:۵ - ۲۰.
 18. ملکی، ح ( 1388) ، برنامه ریزی درسی )راهنمای عمل (تهران : مدرسه.
 19. نادری، ع، تجلی نیا، ا، شریعتمداری، ع، سیف نراقی، م(1312) ، برسی تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در پرورش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه منطقه 14 تهران، دوفصلنامه .117. تفکروکودک، دوره 3، شماره 5،صص 11
 20. Refrences
 21. -Bilton, C. (2007). Management and creativity: From industries to creative management. Malden, MA: Blackwell
 22. -Amabile, Teresa. (1998). How to kill creativity. Harvard business review sept-Oct: 77-87.
 23. -Lynch. Martin F, Guardia , Jennifer G, Ryan , Ruchard, M. (2009). On being yourself in different culture : Ideal and actual self-concept. autonomy support, and well-being in China , Russia , and the United State. Journal of Positive Psychology, 4(4):290-304.
 24. -Make, J. & Sonmi, J. Muammar,O.(2009). Development of creativity: The influence of varying levels of implemation of the discover curriculum model, a non-traditional pedagogical approach, 8,: 26-38.
 25. -Misiak ,H & Sexton ,V.S.(1973) Phenomenological.existential, and humanistic psychologies: A histirical survey.New York : Grune& Stratton.
 26. -Niemiec , Christopher P & Ryan, Richard, M. (2009). Autonomy Competence, and Relatedness in the Classroom : Applying Self -Determination Theory to Educational Practice Theory and Research in Education , 7 (2): 133-144
 27. -Osborn, A. (1984). Your Creative Power. USA : Published by scribner.
 28. -Yildrimi, A.(2010). Creativity in early childhood education program. Procedia social and behavior science.vol(9),p:1565- 1575.
 29. -Albert.R. (2005). Evaluation of Human Intelligence,www.biology-online.org/8/5-IQ Creativitly Learning.htm.
 30. -Grabner, Isabella. (2007). Managing Organizational Creativity. NewYork, Harper and Row Publish.
 31. -Martins E &. Terblanche, C. (2003). Building organizational culture that stimulates Creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, Volume 6.Number 1, pp. 64-74
 32. -Wallas; Belle. (2003). Creativeity; Some Definitions; The Creative Personality; The Creative Process; The Creative Classroom, In, Gifted Education Internationa, l Vol. 4, pp, 63-74
 33. -Gardner, Howard. (2002).The Unschooled Mind, Basic Books Adivision of Harper Collins Pub. New York.
 34. -Sternberg, R. Y. & William, W. M. (1997). How to develop student creativity, association for
 35. supervision and curriculum development (ASCD) Virginia