دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی سیاست وزارت علوم در ایجاد فرصت مطالعاتی اجباری ارتباط با صنعت از منظر نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mpes.2021.223877.1088

محسن نظرزاده زارع؛ شیرکوه محمدی؛ سعید نورالهی


تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mpes.2022.223152.1068

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی


بررسی تحلیلی مدل‌ها و چارچوب‌های حکمرانی آموزش‌عالی در جهان: مرور فرا روایت یا شبه نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mpes.2022.216966.0

الهام حریریان توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ فاطمه حمیدی فر


مکانیسم تعامل بین پیشران‌های یادگیری فناورانه مبتنی بر پرسشگری معکوس: کاوشی بر اهمیت ویژه محیط و بافت یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.52547/mpes.2022.226488.1173

اسماعیل عبداللهی؛ مرتضی رضائی‌زاده؛ اسماعیل جعفری


بررسی رابطه مؤلفه‌های بالندگی سازمانی اثربخش و عدالت اسلامی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.29252/mpes.2022.223662.1079

عباس نیکخو امیری؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ یوسف قلیپور کنعانی


ساختاردهی مسئله بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم و روش بهترین-بدترین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.29252/mpes.2022.225391.1131

بهزاد مینایی؛ مهناز حسین‌زاده؛ محمد رضا مهرگان


واکاوی مهارت‏ های مورد نیاز مدیران مدارس در دوران پسا کرونا: یک مطالعه سنتزپژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.29252/mpes.2022.225011.1117

علی بیرمی پور؛ شیدا اچرش


ارائه مدلی برای ارتقا صلاحیت های حرفه ای مشاوران آموزشی در ارائه خدمات به دانش آموزان مقطع متوسطه اول (مطالعه موردی: آموزش پرورش شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.52547/mpes.2022.226083.1153

افسانه زمانی مقدم؛ منیره شریفی؛ اختر جمالی؛ حمیده رشادت جو


شناسایی تجربیات زیسته والدین از اعتماد به مدارس غیر‌دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.29252/mpes.2022.223493.1074

داود غفوری؛ محسن رفیعی؛ بهبود یاری قلی


بررسی مولفه های مرتبط با اثربخشی یادگیری همراه در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.221755.1013

فاطمه نارنجی ثانی؛ زهرا شامرادی


سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.222103.1022

معصومه لشگری؛ مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی


پداگوژی دانشگاهی: پدیده ای مغفول در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.226028.1150

خدایار سلیمانی مطلق؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ حجت صفار حیدری


شناسایی و ارائه مدل موانع و چالش‌های تعاملات بین‌المللی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.29252/mpes.2022.224961.1115

اسماعیل ترسلی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ پیمان یارمحمدزاده


مدل کاربردی فناوری های آموزشی جهت بهبود یادگیری دانش آموزان: کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.226180.1156

اکرم رضائی؛ بهمن یاسبلاغی؛ سحر خانجانی وشکی


چارچوبی برای کلیدی‌ترین شایستگی های یادگیری آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.224255.1098

مطهره حمزه رباطی؛ حمید جاودانی


تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.52547/mpes.2022.223567.1084

مسعود طاهرپور کلانتری؛ هادی پورشافعی؛ محسن آیتی