دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی سیاست وزارت علوم در ایجاد فرصت مطالعاتی اجباری ارتباط با صنعت از منظر نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mpes.2021.223877.1088

محسن نظرزاده زارع؛ شیرکوه محمدی؛ سعید نورالهی


عوامل مؤثر در اجرای برنامه های درسی آموزش فنی و حرفه‌ای مدارس استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.52547/mpes.2023.227520.1201

علی شهرکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اصغر خلاقی


واکاوی عوامل تسهیل گر کاربرد مدرسه در خانه ترکیبی در نظام آموزشی ایران: رویکردی نوین در آموزش دانش آموزان تیزهوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.52547/mpes.2023.228676.1243

سارا نجاتی فر؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی؛ فرامرز آسنجرانی


واکاوی نشانگان رهبری تعلیم‌و‌تربیت - محور در مدارس ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.52547/mpes.2023.229672.1284

ناصر شیربگی؛ منا شیخله