دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی سیاست وزارت علوم در ایجاد فرصت مطالعاتی اجباری ارتباط با صنعت از منظر نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mpes.2021.223877.1088

محسن نظرزاده زارع؛ شیرکوه محمدی؛ سعید نورالهی


2. تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mpes.2022.223152.1068

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی


3. بررسی تحلیلی مدل‌ها و چارچوب‌های حکمرانی آموزش‌عالی در جهان: مرور فرا روایت یا شبه نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mpes.2022.216966.0

الهام حریریان توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ بهارک شیرزاد کبریا