کلیدواژه‌ها = نگرش
مرور نظام‌مند شناسایی روند نگرش اعضای هیأت علمی در خصوص کاربست فاوا در آموزش در دانشگاه‌‌های ایران

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 99-126

10.29252/mpes.12.2.99

نرجس امینی؛ دکتر احمدرضا نصر اصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی


نگرش معلمان پایه ابتدایی نسبت به آموزش و پرورش فراگیر

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 147-157

کامبیز پوشنه؛ فرنگیس مالمیر