کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: یک مطالعه موردی

دوره 5، شماره 2، مهر 1391، صفحه 34-49

غلامرضا شمس مورکانی؛ مریم بوستان کار؛ سعادت علی یاری


رابطه هوش هیجانی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی

دوره 3، شماره 1، تیر 1389، صفحه 7-27

محمدرضا کریمی؛ علیرضا یوزباشی؛ کریم شاطری