نویسنده = �������� ������������ ������������ ��������������
ارائه الگویی برای تجاری‌سازی دانش: الگویی مفهومی و آزمون تجربی آن

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 129-152

10.52547/MPES.15.1.129

حسین واحدچوکده؛ محمدرضا کرمی پورشمس آبادی؛ علی صحبتلو