نویسنده = ������������ ����������������
مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه‌های راهنمایی

دوره 3، شماره 1، تیر 1389، صفحه 144-160

ُسیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ نفیسه زروندی؛ احمد جوکار؛ سیداحمد بیان معمار؛ اکبر فرجی ارمکی