نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی تحلیلی مدل‌ها و چارچوب‌های حکمرانی آموزش‌عالی در جهان: مرور فرا روایت یا شبه نظام‌مند

دوره 15، شماره 2، مهر 1401

10.29252/mpes.2022.216966.0

الهام حریریان توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ فاطمه حمیدی فر